21.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/2


2012 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Sąd Najwyższy (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Łukasz Marcin Bonda

(Byla C-489/10) (1)

(Bendra žemės ūkio politika - Bendra išmokos už plotą schema - Reglamentas (EB) Nr. 1973/2004 - 138 straipsnio 1 dalis - Pagalbos neskyrimas neteisingų plotų deklaravimo atveju - Šios sankcijos administracinis ar baudžiamasis pobūdis - Baudžiamųjų sankcijų kumuliavimo draudimo taisyklė - Ne bis in idem principas)

2012/C 217/03

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Łukasz Marcin Bonda

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Sąd Najwyższy — 2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir Iva antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles (OL L 345, p. 1), 138 straipsnio aiškinimas — Bendros išmokos pagal plotą — Pagalbos neskyrimas netikslių deklaruotų plotų atveju — Administracinis ar baudžiamasis šios sankcijos pobūdis

Rezoliucinė dalis

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles, 138 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad šios nuostatos antroje ir trečioje pastraipose numatytos priemonės, kurias sudaro paramos ūkininkui neskyrimas tais metais, kai jis pateikė neteisingą remtinų plotų deklaraciją, ir paramos, kurią jis galėtų gauti kitais trejais kalendoriniais metais, sumažinimas suma, atitinkančia skirtumą tarp deklaruotų ir nustatytų plotų, nėra baudžiamojo pobūdžio sankcijos.


(1)  OL C 13, 2011 1 15.