21.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 217/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 5.6.2012 (Sąd Najwyższyn (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Łukasz Marcin Bondaa vastaan

(Asia C-489/10) (1)

(Yhteinen maatalouspolitiikka - Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä - Asetus (EY) N:o 1973/2004 - 138 artiklan 1 kohta - Tuen piiristä pois sulkeminen virheellisesti ilmoitetun pinta-alan perusteella - Kysymys siitä, onko kyseinen seuraamus luokiteltava hallinnolliseksi vai rikosoikeudelliseksi seuraamukseksi - Rikosoikeudellisten seuraamusten kumuloitumisen kieltoa koskeva sääntö - Ne bis in idem -periaate)

2012/C 217/03

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Łukasz Marcin Bonda

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Sąd Najwyższy — Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen, 29.10.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 (EUVL L 345, s. 1) 138 artiklan tulkinta — Yhtenäinen pinta-alatuki — Tuen piiristä pois sulkeminen virheellisesti ilmoitetun pinta-alan perusteella — Kysymys siitä, onko kyseinen seuraamus luokiteltava hallinnolliseksi vai rikosoikeudelliseksi seuraamukseksi

Tuomiolauselma

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen, 29.10.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 138 artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, että kyseisen säännöksen toisessa ja kolmannessa alakohdassa säädetyt toimenpiteet, joilla viljelijä suljetaan pois tuen piiristä siltä vuodelta, jolta hän on tehnyt totuudenvastaisen ilmoituksen tukeen oikeuttavasta pinta-alasta, ja joilla vähennetään ilmoitetun pinta-alan ja määritetyn pinta-alan erotusta vastaava määrä tuista, jotka viljelijälle voitaisiin myöntää seuraavilta kolmelta kalenterivuodelta, eivät ole rikosoikeudellisia seuraamuksia.


(1)  EUVL C 13, 15.1.2011.