21.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 217/2


Euroopa Kohtu (Suur koda) 5. juuni 2012. aasta aasta otsus (Sąd Najwyższy — Poola eelotsusetaotlus) — kriminaalasi Łukasz Marcin Bonda süüdistuses

(Kohtuasi C-489/10) (1)

(Ühine põllumajanduspoliitika - Ühtse pindalatoetuse kava - Määrus (EÜ) nr 1973/2004 - Artikli 138 lõige 1 - Toetuse saajate hulgast väljaarvamine deklareeritud pindala andmete ebatäpsuse korral - Selle karistuse haldus- või kriminaalõiguslik olemus - Mitmekordse karistamise keeld - Ne bis in idem põhimõte)

2012/C 217/03

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja menetluse pool

Łukasz Marcin Bonda

Ese

Eelotsusetaotlus — Sąd Najwyższy — Komisjoni 29. oktoobri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks (ELT L 345, lk 1), artikli 138 tõlgendamine — Ühtne pindalatoetuse kava — Toetuse saajate hulgast väljaarvamine pindala suuruse kohta valeandmete esitamisel — Selle sanktsiooni haldusõiguslik või kriminaalõiguslik iseloom

Resolutsioon

Komisjoni 29. oktoobri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks, artikli 138 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et selle sätte teises ja kolmandas lõigus ette nähtud meetmed, millega põllumajandustootja arvati toetuse saajate hulgast välja sellel aastal, mille eest ta esitas abikõlbliku maa kohta valeandmeid, ning millega vähendati toetust, mida tal oli õigus taotleda, kolmeks järgnevaks kalendriaastaks summas, mis vastab deklareeritud ja tegeliku pindala vahele, ei kujuta endast kriminaalõiguslikku karistust.


(1)  ELT C 13, 15.1.2011.