21.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/2


Domstolens dom (Store Afdeling) af 5. juni 2012 — straffesag mod Łukasz Marcin Bonda (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen)

(Sag C-489/10) (1)

(Fælles landbrugspolitik - den generelle arealbetalingsordning - forordning (EF) nr. 1973/2004 - artikel 138, stk. 1 - udelukkelse fra en støtte, såfremt der foreligger unøjagtigheder vedrørende det anmeldte areal - sanktionens administrative eller strafferetlige karakter - forbuddet mod dobbeltstraf - princippet ne bis in idem)

2012/C 217/03

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Najwyższy

Part i hovedsagen

Łukasz Marcin Bonda

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Sąd Najwyższy — fortolkning af artikel 138 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 29. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer (EUT L 345, s. 1) — generel arealbetalingsordning — ydelse af støtte udelukket i tilfælde af urigtig erklæring vedrørende arealets størrelse — denne sanktions administrative eller strafferetlige karakter

Konklusion

Artikel 138, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 29. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelsen af udtagne arealer til produktion af råvarer skal fortolkes således, at de foranstaltninger, der er foreskrevet i andet og tredje afsnit i denne bestemmelse om, at landbrugeren udelukkes fra at modtage støtte for det år, med hensyn til hvilket han har fremlagt en urigtig erklæring om det støtteberettigede areal, og at det beløb, som han har ret til i de følgende tre kalenderår, nedsættes med et beløb, der svarer til forskellen mellem det anmeldte areal og det fastslåede areal, ikke udgør strafferetlige sanktioner.


(1)  EUT C 13 af 15.1.2011.