21.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/2


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 5. června 2012 — trestní řízení proti Łukasz Marcin Bonda

(Věc C-489/10) (1)

(Společná zemědělská politika - Jednotný plošný platební systém - Nařízení (ES) č. 1973/2004 - Článek 138 odst. 1 - Vyloučení z nároku na podporu v případě nesprávného prohlášení o velikosti plochy - Správní nebo trestní povaha této sankce - Pravidlo zákazu dvojího trestu - Zásada ne bis in idem)

2012/C 217/03

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Najwyższy

Účastník původního trestního řízení

Łukasz Marcin Bonda

Předmět

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Sąd Najwyższy — Výklad článku 138 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin (Úř. věst. L 345, s. 1) — Jednotné platby na plochu — Vyloučení z nároku na podporu v případě nesprávné prohlášení o velikosti plochy – Správní nebo trestní povaha této sankce

Předběžné otázky

Článek 138 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté z produkce pro pěstování surovin musí být vykládán v tom smyslu, že opatření stanovená ve druhém a třetím pododstavci tohoto ustanovení, spočívající ve vyloučení farmáře z poskytnutí pomoci na rok, ohledně něhož předložil nepravdivé prohlášení týkající se rozlohy, na kterou je možno poskytnout tuto pomoc, a v tom, že tato pomoc, na kterou by mohl mít nárok, bude v průběhu tří následujících kalendářních let snížena o částku odpovídající rozdílu mezi nahlášenou rozlohou a skutečnou rozlohou, nepředstavují sankce trestní povahy.


(1)  Úř. věst. C 13 ze dne 15.1.2011