21.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 217/2


Решение на Съда (голям състав) от 5 юни 2012 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Полша) — Наказателно производство срещу Łukasz Marcin Bonda

(Дело C-489/10) (1)

(Обща селскостопанска политика - Схема на единно плащане на площ - Регламент (ЕО) № 1973/2004 - Член 138, параграф 1 - Изключване на възможността за получаване на помощта в случай на невярно декларирана площ - Административен или наказателноправен характер на тази санкция - Забрана за едновременно налагане на наказателноправни санкции - Принцип „ne bis in idem“)

2012/C 217/03

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Najwyższy

Наказателно производство срещу

Łukasz Marcin Bonda

Предмет

Преюдициално запитване — Sąd Najwyższy — Тълкуване на член 138 от Регламент (ЕО) № 1973/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 година за създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от посочения регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали (ОB L 345, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 60, стр. 190) — Единно плащане на площ — Изключване на възможността за получаване на помощта в случай на невярно декларирана площ — Административен или наказателноправен характер на тази санкция

Диспозитив

Член 138, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1973/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 година за създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от посочения регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали, трябва да се тълкува в смисъл, че предвидените във втора и трета алинея от тази норма мерки — състоящи се както в изключването на възможността за земеделския производител да получава помощта за годината, за която е подал декларация с невярно съдържание относно допустимата площ, така и в намаляването на помощта, на която този производител би имал право през следващите три календарни години, с размер, съответстващ на разликата между декларираните площи и действително установените площи — не са наказателноправни санкции.


(1)  ОВ C 13, 15.1.2011 г.