21.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 217/17


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júna 2012 — Vereniging Milieudefensie a Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Komisia

(Vec T-396/09) (1)

(Životné prostredie - Nariadenie (ES) č. 1367/2006 - Povinnosť členských štátov chrániť a zlepšovať kvalitu okolitého ovzdušia - Dočasná výnimka udelená členskému štátu - Žiadosť o vnútorné preskúmanie - Zamietnutie - Opatrenie individuálneho určenia - Platnosť - Aarhuský dohovor)

2012/C 217/35

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Holandsko) a Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Holandsko) (v zastúpení: A. van den Biesen, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne P. Oliver, W. Roels a A. Alcover San Pedro, neskôr P. Oliver, A. Alcover San Pedro a E. Manhaeve a napokon P. Oliver, A. Alcover San Pedro a B. Burggraaf, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Holandské kráľovstvo (v zastúpení: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer a M. de Ree, splnomocnení zástupcovia), Európsky parlament (v zastúpení: pôvodne L. Visaggio a A. Baas, neskôr L. Visaggio a G. Corstens, splnomocnení zástupcovia) a Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Moore a F. Naert, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2009) 6121 z 28. júla 2009, ktorým sa zamieta ako neprípustná žiadosť žalobcov o preskúmanie rozhodnutia Komisie K(2009) 2560 v konečnom znení zo 7. apríla 2009 o priznaní Holandskému kráľovstvu dočasnej výnimky z jeho povinností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, s. 1)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie K(2009) 6121 z 28. júla 2009 sa zrušuje.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Vereniging Milieudefensie a Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, a to vrátane trov súvisiacich s konaním o nariadení predbežného opatrenia.

3.

Holandské kráľovstvo, Európsky parlament a Rada Európskej únie znášajú vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 297, 5.12.2009.