21.7.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 217/17


Wyrok Sądu z dnia 14 czerwca 2012 r. — Vereniging Milieudefensie i Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht przeciwko Komisji

(Sprawa T-396/09) (1)

(Środowisko naturalne - Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 - Obowiązek ochrony i poprawy jakości powietrza przez państwa członkowskie - Czasowe odstępstwo przyznane państwu członkowskiemu - Wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej - Odmowa - Środek o charakterze indywidualnym - Ważność - Konwencja z Aarhus)

2012/C 217/35

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Niderlandy) i Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Niderlandy) (przedstawiciel: A. van den Biesen, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo P. Oliver, W. Roels i A. Alcover San Pedro, następnie P. Oliver, A. Alcover San Pedro i E. Manhaeve, a w końcu P. Oliver, A. Alcover San Pedro i B. Burggraaf, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający żądania strony pozwanej: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer i M. de Ree, pełnomocnicy); Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo L. Visaggio i A. Baas, następnie L. Visaggio i G. Corstens, pełnomocnicy) i Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Moore i F. Naert, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2009) 6121 z dnia 28 lipca 2009 r. odrzucającej jako niedopuszczalny wniosek skarżących o wszczęcie przez Komisję wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej jej decyzji C(2009) 2560 wersja ostateczna z dnia 7 kwietnia 2009 r., przyznającej Królestwu Niderlandów czasowe odstępstwo od obowiązków przewidzianych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U. L 152, s. 1).

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2009) 6121 z dnia 28 lipca 2009 r.

2)

Komisja Europejska zostaje obciążona obok własnych kosztów kosztami poniesionymi przez Vereniging Milieudefensie i Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, w tym kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego.

3)

Królestwo Niderlandów, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 297 z 5.12.2009.