21.7.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 217/17


Arrest van het Gerecht van 14 juni 2012 — Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissie

(Zaak T-396/09) (1)

(Milieu - Verordening (EG) nr. 1367/2006 - Verplichting van lidstaten om luchtkwaliteit te beschermen en te verbeteren - Aan lidstaat toegestane tijdelijke afwijking - Verzoek tot interne herziening - Weigering - Maatregel van individuele strekking - Geldigheid - Verdrag van Aarhus)

2012/C 217/35

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partijen: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Nederland), en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Nederland) (vertegenwoordiger: A. van den Biesen, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk P. Oliver, W. Roels en A. Alcover San Pedro, vervolgens P. Oliver, A. Alcover San Pedro en E. Manhaeve, en tot slot P. Oliver, A. Alcover San Pedro en B. Burggraaf, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Koninkrijk der Nederlanden (vertegenwoordigers: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer en M. de Ree, gemachtigden), Europees Parlement (vertegenwoordigers: aanvankelijk L. Visaggio en A. Baas, vervolgens L. Visaggio en G. Corstens, gemachtigden), en Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Moore en F. Naert, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring van beschikking C(2009) 6121 van de Commissie van 28 juli 2009 houdende niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek van verzoeksters om herziening van haar beschikking C(2009) 2560 def. van 7 april 2009, waarbij het Koninkrijk der Nederlanden is toegestaan tijdelijk af te wijken van de verplichtingen van richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (PB L 152, blz. 1)

Dictum

1)

Beschikking C(2009) 6121 van de Commissie van 28 juli 2009 wordt nietig verklaard.

2)

De Europese Commissie wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, daaronder begrepen de kosten van de procedure in kort geding.

3)

Het Koninkrijk der Nederlanden, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie zullen hun eigen kosten dragen.


(1)  PB C 297 van 5.12.2009.