21.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 217/17


Vispārējās tiesas 2012. gada 14. jūnija spriedums — Vereniging Milieudefensie un Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Komisija

(Lieta T-396/09) (1)

(Vide - Regula (EK) Nr. 1367/2006 - Dalībvalstu pienākums aizsargāt apkārtējo gaisu un uzlabot tā kvalitāti - Dalībvalstij piešķirta pagaidu atkāpe - Pieprasījums veikt iekšēju pārskatīšanu - Atteikums - Individuāls pasākums - Spēkā esamība - Orhūsas konvencija)

2012/C 217/35

Tiesvedības valoda — holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Vereniging Milieudefensie (Amsterdama, Nīderlande) un Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Nīderlande) (pārstāvis — A. van den Biesen, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — sākotnēji P. Oliver, W. Roels un A. Alcover San Pedro, vēlāk P. Oliver, A. Alcover San Pedro un E. Manhaeve, un visbeidzot P. Oliver, A. Alcover San Pedro un B. Burggraaf)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Nīderlandes Karaliste (pārstāvji — C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer un M. de Ree), Eiropas Parlaments (pārstāvji — sākotnēji L. Visaggio un A. Baas, vēlāk L. Visaggio un G. Corstens) un Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. Moore un F. Naert)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2009. gada 28. jūlija Lēmumu C(2009) 6121, ar kuru kā nepieņemams ir noraidīts prasītāju pieprasījums, ar kuru Komisijai lūgts pārskatīt tās 2009. gada 7. aprīļa Lēmumu C(2009) 2560, galīgā redakcijā, ar kuru Nīderlandes Karalistei ir piešķirta pagaidu atkāpe no pienākumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvā 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (OV L 152, 1. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2009. gada 28. jūlija Lēmumu C(2009) 6121;

2)

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Vereniging Milieudefensie un Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht tiesāšanās izdevumus, tai skaitā tos, kas attiecas uz pagaidu noregulējuma tiesvedību;

3)

Nīderlandes Karaliste, Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.


(1)  OV C 297, 05.12.2009.