21.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 217/17


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.6.2012 — Vereniging Milieudefensie ja Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht v. komissio

(Asia T-396/09) (1)

(Ympäristö - Asetus (EY) N:o 1367/2006 - Jäsenvaltioiden velvollisuus suojella ja parantaa ilmanlaatua - Jäsenvaltiolle myönnetty väliaikainen poikkeus - Sisäistä uudelleentarkastelua koskeva pyyntö - Kieltäytyminen - Yksittäistapausta koskeva toimenpide - Pätevyys - Århusin yleissopimus)

2012/C 217/35

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantajat: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Alankomaat) ja Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Alankomaat) (edustaja: asianajaja A. van den Biesen)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi P. Oliver, W. Roels ja A. Alcover San Pedro, sitten P. Oliver, A. Alcover San Pedro ja E. Manhaeve, ja lopuksi P. Oliver, A. Alcover San Pedro ja B. Burggraaf)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehet: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer ja M. de Ree), Euroopan parlamentti (asiamiehet: aluksi L. Visaggio ja A. Baas, sitten L. Visaggio ja G. Corstens) ja Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Moore ja F. Naert)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kumoamaan 28.7.2009 tehty komission päätös K(2009) 6121, jolla se jätti tutkimatta 7.4.2009 tekemänsä päätöksen K(2009) 2560 lopullinen — jolla Alankomaiden kuningaskunnalle myönnettiin väliaikainen poikkeus ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/50/EY (EUVL L 152, s. 1) säädettyihin velvoitteisiin — uudelleentarkastelua koskevan kantajien pyynnön

Tuomiolauselma

1)

Komission 28.7.2009 tekemä päätös K(2009) 6121 kumotaan.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Vereniging Milieudefensielle ja Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrechtille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, välitoimimenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

3)

Alankomaiden kuningaskunta, Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 297, 5.12.2009.