21.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/17


Rettens dom af 14. juni 2012 — Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht mod Kommissionen

(Sag T-396/09) (1)

(Miljø - forordning (EF) nr. 1367/2006 - medlemsstaternes forpligtelse til at beskytte og forbedre luftkvaliteten - midlertidig undtagelse meddelt en medlemsstat - anmodning om intern prøvelse - afslag - individuel foranstaltning - gyldighed - Århuskonventionen)

2012/C 217/35

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøgere: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Nederlandene) og Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Nederlandene) (ved advokat A. van den Biesen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved P. Oliver, W. Roels og A. Alcover San Pedro, derefter ved P. Oliver, A. Alcover San Pedro og E. Manhaeve, og endelig ved P. Oliver, A. Alcover San Pedro og B. Burggraaf, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Kongeriget Nederlandene (ved C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer og M. de Ree, som befuldmægtigede), Europa-Parlamentet (først ved L. Visaggio og A. Baas, derefter ved L. Visaggio og G. Corstens, som befuldmægtigede) og Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Moore og F. Naert, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2009) 6121 af 28. juli 2009, hvorved Kommissionen afviste den anmodning om en intern prøvelse af Kommissionens afgørelse K(2009) 2560 af 7. april 2009, der meddelte Kongeriget Nederlandene en midlertidig undtagelse vedrørende dets forpligtelser, der gælder efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT L 152, s. 1)

Konklusion

1)

Kommissionens beslutning K(2009) 6121 af 28. juli 2009 annulleres.

2)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Vereniging Milieudefensies og Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrechts omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen om foreløbige forholdsregler.

3)

Kongeriget Nederlandene, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 297 af 5.12.2009.