21.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 217/17


Решение на Общия съд от 14 юни 2012 г. — Vereniging Milieudefensie и Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Комисия

(Дело T-396/09) (1)

(Околна среда - Регламент (ЕО) № 1367/2006 - Задължение на държавите членки за опазване и подобряване на качеството на атмосферния въздух - Временна дерогация, предоставена на държава членка - Искане за вътрешно преразглеждане - Отказ - Мярка от индивидуален характер - Действителност - Орхуска конвенция)

2012/C 217/35

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподатели: Vereniging Milieudefensie (Амстердам, Нидерландия) и Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Утрехт, Нидерландия) (представител: адв. A. van den Biesen)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално P. Oliver, W. Roels и A. Alcover San Pedro, впоследствие P. Oliver, A. Alcover San Pedro и E. Manhaeve, и накрая P. Oliver, A. Alcover San Pedro и B. Burggraaf)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Кралство Нидерландия (представители: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer и M. de Ree); Европейски парламент (представители: първоначално L. Visaggio и A. Baas, впоследствие L. Visaggio и G. Corstens) и Съвет на Европейския съюз (представители: M. Moore и F. Naert)

Предмет

Жалба за отмяна на Решение C(2009) 6121 на Комисията от 28 юли 2009 г., с което се отхвърля като недопустимо искането на жалбоподателите Комисията да преразгледа Решение C(2009) 2560 окончателен от 7 април 2009 г., с което на Кралство Нидерландия се предоставя временна дерогация от задълженията, предвидени в Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (ОВ L 152, стр. 1).

Диспозитив

1.

Отменя Решение C(2009) 6121 на Комисията от 28 юли 2009 г.

2.

Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от Vereniging Milieudefensie и Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, включително тези по обезпечителното производство.

3.

Кралство Нидерландия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 297, 5.12.2009 г.