1.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/7


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

z 26. apríla 2012,

ktorým sa Rumunsku udeľuje povolenie uplatňovať opatrenia odchylné od článku 26 ods. 1 písm. a) a článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(2012/232/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rumunsko požiadalo listom, ktorý Komisia zaevidovala 27. septembra 2011, o povolenie zaviesť osobitné opatrenia týkajúce sa niektorých cestných motorových vozidiel, ktoré sa odchyľujú od ustanovení smernice 2006/112/ES, ktorými sa upravuje právo zdaniteľnej osoby na odpočet DPH zaplatenej pri nákupe tovarov a služieb, a tých, podľa ktorých sa vyžaduje zdaňovať majetok podniku používaný na iné než obchodné účely.

(2)

V súlade s článkom 395 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2006/112/ES Komisia informovala listom z 1. decembra 2011 ostatné členské štáty o žiadosti predloženej Rumunskom. Listom z 5. decembra 2011 Komisia oznámila Rumunsku, že má všetky informácie potrebné na posúdenie danej žiadosti.

(3)

V článku 168 smernice 2006/112/ES sa stanovuje právo zdaniteľnej osoby na odpočet DPH z tovaru, ktorý jej bol dodaný, a služieb, ktoré jej boli poskytnuté, ktoré sú použité na účely jej zdaniteľných transakcií. V článku 26 ods. 1 písm. a) uvedenej smernice sa uvádza požiadavka platiť DPH v prípade, keď sa majetok podniku dá na využívanie na súkromné účely zdaniteľnej osobe alebo jej zamestnancom alebo všeobecnejšie na iné účely ako účely jej podnikania.

(4)

Je zložité presne určiť, kedy sa vozidlo používa na iné než obchodné účely, a aj v prípadoch, keď je možné to určiť, je postup často náročný. Podľa požadovaných opatrení by suma DPH na náklady spôsobilé na odpočet za cestné motorové vozidlá, ktoré sa nepoužívajú výhradne na obchodné účely, mala byť až na niekoľko výnimiek stanovená jednotnou percentuálnou sadzbou. Rumunsko na základe informácií, ktoré má v súčasnosti k dispozícii, považuje za opodstatnenú sadzbu 50 %. Aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu, mala by sa zároveň pozastaviť povinnosť platiť DPH z používania cestného motorového vozidla na iné než obchodné účely v prípade, že na vozidlo sa vzťahuje toto obmedzenie. Opodstatnením týchto opatrení je potreba zjednodušiť postup výberu DPH a zabrániť daňovým únikom pre nesprávne vedenie záznamov a nepravdivé daňové priznanie.

(5)

Obmedzenie práva na odpočet podľa osobitných opatrení by sa malo vzťahovať na DPH zaplatenú pri kúpe konkrétnych cestných motorových vozidiel, ich nadobudnutí v rámci Spoločenstva, dovoze, prenájme alebo lízingu alebo zo súvisiacich nákladov vrátane nákupu pohonných hmôt.

(6)

Niektoré typy cestných motorových vozidiel by sa mali z rozsahu pôsobnosti osobitných opatrení vylúčiť, pretože vzhľadom na ich povahu alebo typ obchodného účelu, na ktorý sa používajú, akékoľvek používanie na iné než obchodné účely sa považuje za zanedbateľné. Osobitné opatrenia by sa preto nemali vzťahovať na vozidlá s viac než deviatimi sedadlami vrátane sedadla vodiča alebo s najvyššou prípustnou hmotnosťou naloženého vozidla vyššou než 3 500 kilogramov. Okrem toho by sa mal priložiť podrobný zoznam konkrétnych typov vozidiel, ktoré sú z tohto obmedzenia vylúčené, ktorý je založený na ich osobitnom používaní.

(7)

Uplatňovanie týchto odchylných opatrení by malo byť časovo obmedzené, aby bola možnosť zhodnotiť ich účinnosť a prehodnotiť príslušnú percentuálnu sadzbu, pretože navrhovaná výška vychádza z prvých zistení v súvislosti s obchodným využívaním.

(8)

Ak bude podľa Rumunska potrebné predĺženie odchylných opatrení, malo by včas predložiť Komisii spolu so žiadosťou o predĺženie platnosti správu o uplatňovaní predmetných opatrení obsahujúcu prehodnotenie uplatňovanej percentuálnej sadzby.

(9)

Komisia prijala 29. októbra 2004 návrh (2) smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS, teraz smernica 2006/112/ES, ktorého súčasťou je zosúladenie kategórií výdavkov, na ktoré sa môže uplatňovať vylúčenie z práva na odpočet. Podľa uvedeného návrhu sa vylúčenie z práva na odpočet môže uplatňovať na cestné motorové vozidlá. Platnosť odchylných opatrení stanovených v tomto rozhodnutí by mala uplynúť dňom nadobudnutia účinnosti takejto smernice o zmene a doplnení, ak ten dátum nastane skôr ako dátum uplynutia platnosti stanovený v tomto rozhodnutí.

(10)

Odchýlka bude mať len zanedbateľný účinok na celkovú výšku príjmov z dane vybranej na stupni konečnej spotreby a nebude mať žiaden vplyv na vlastné zdroje Únie pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 168 smernice 2006/112/ES sa Rumunsku týmto povoľuje obmedziť na 50 % právo na odpočet DPH z nákupu, nadobudnutia v rámci Spoločenstva, dovozu, prenajatia alebo lízingu cestných motorových vozidiel, ako aj DPH účtovanú na výdavky súvisiace s týmito vozidlami, ak sa vozidlo nepoužíva výhradne na obchodné účely.

Obmedzenie uvedené v prvom pododseku sa nevzťahuje na cestné motorové vozidlá s najvyššou prípustnou hmotnosťou naloženého vozidla vyššou než 3 500 kg alebo s viac než deviatimi sedadlami vrátane sedadla vodiča.

Článok 2

Článok 1 prvý pododsek sa nevzťahuje na tieto kategórie cestných motorových vozidiel:

a)

vozidlá používané výhradne pre pohotovostné služby, bezpečnosť, ochranu a kuriérske služby;

b)

vozidlá, ktoré používajú obchodní zástupcovia a nákupcovia;

c)

vozidlá používané na prepravu cestujúcich za odplatu vrátane taxislužieb;

d)

vozidlá používané pri poskytovaní služieb za odplatu vrátane prenájmu alebo cvičných jázd poskytovaných autoškolami;

e)

vozidlá určené na prenájom alebo lízing;

f)

vozidlá používané ako tovar na obchodné účely.

Článok 3

Odchylne od článku 26 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES sa Rumunsku povoľuje nepovažovať za poskytovanie služieb za odplatu používanie vozidla, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie podľa článku 1 tohto rozhodnutia, na súkromné účely zdaniteľnou osobou alebo jej zamestnancami alebo všeobecnejšie na iné účely ako účely jej podnikania.

Článok 4

1.   Platnosť tohto rozhodnutia uplynie dátumom nadobudnutia účinnosti pravidiel Únie o určení nákladov v súvislosti s cestnými motorovými vozidlami, ktoré nie sú oprávnené na úplný odpočet DPH, alebo 31. decembra 2014, podľa toho, čo nastane skôr.

2.   Žiadosť o predĺženie platnosti opatrení stanovených v tomto rozhodnutí sa Komisii predloží do 31. marca 2014.

Uvedená žiadosť sa doplní správou, ktorá obsahuje aj preskúmanie percentuálneho obmedzenia uplatňovaného na právo na odpočet DPH na základe tohto rozhodnutia.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené Rumunsku.

V Luxemburgu 26. apríla 2012

Za Radu

predsedníčka

M. GJERSKOV


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  KOM(2004) 728 v konečnom znení.