1.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 117/7


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 26. aprīlis),

ar ko Rumānijai atļauj piemērot pasākumus, atkāpjoties no 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 168. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

(2012/232/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 395. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Vēstulē, kas Komisijā reģistrēta 2011. gada 27. septembrī, Rumānija lūdza atļauju ieviest īpašus pasākumus attiecībā uz noteiktiem mehāniskajiem autotransporta līdzekļiem, ar kuriem atkāpjas no tiem Direktīvas 2006/112/EK noteikumiem, kas reglamentē nodokļa maksātāja tiesības atskaitīt PVN, kurš maksājams par preču un pakalpojumu pirkumiem, un tiem noteikumiem, ar ko pieprasa uzskaitīt nodokli par saimnieciskās darbības aktīviem, kurus izmanto ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 395. panta 2. punkta otro daļu Komisija 2011. gada 1. decembra vēstulē informēja pārējās dalībvalstis par Rumānijas pieprasījumu. Komisija 2011. gada 5. decembra vēstulē paziņoja Rumānijai, ka tās rīcībā ir visa informācija, kas vajadzīga, lai izvērtētu pieprasījumu.

(3)

Direktīvas 2006/112/EK 168. pantā noteiktas nodokļa maksātāja tiesības atskaitīt PVN, kas maksājams par precēm un pakalpojumiem, ko tas saņēmis izmantošanai darījumos, par kuriem uzliek nodokli. Minētās direktīvas 26. panta 1. punkta a) apakšpunktā ietverta prasība uzskaitīt PVN, ja saimnieciskās darbības aktīvus izmanto privātām nodokļa maksātāja vai viņa personāla vajadzībām vai, plašākā nozīmē, ar viņa saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām.

(4)

Ir sarežģīti precīzi nodalīt transportlīdzekļu izmantošanu ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām, un pat tad, ja tas ir iespējams, attiecīgā metode bieži vien ir apgrūtinoša. Saskaņā ar pieprasītajiem pasākumiem mehāniskajiem autotransporta līdzekļiem, kurus neizmanto tikai saimnieciskajai darbībai, PVN apmēru, ko ir tiesības atskaitīt saistībā ar izdevumiem, ar dažiem izņēmumiem nosaka kā vienotu procentu likmi. Pamatojoties uz pašlaik pieejamo informāciju, Rumānijas iestādes uzskata 50 % likmi par pamatotu. Vienlaikus, lai novērstu nodokļa dubultu uzlikšanu, būtu jāaptur prasība veikt PVN uzskaiti attiecībā uz mehāniskā autotransporta līdzekļa izmantošanu ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām, ja uz to attiecas minētais ierobežojums. Šos pasākumus var pamatot ar nepieciešamību vienkāršot PVN iekasēšanas procedūru un novērst izvairīšanos no nodokļa maksāšanas ar nepareizu uzskaiti un viltotu nodokļu deklarāciju.

(5)

Atskaitīšanas tiesību ierobežojums saskaņā ar īpašajiem pasākumiem būtu jāpiemēro PVN, kas maksājams par noteiktu mehānisko autotransporta līdzekļu pirkumiem, iegādi Kopienas iekšienē, importēšanu, nomu vai līzingu un ar to saistītiem izdevumiem, to skaitā degvielas iegādi.

(6)

Daži mehānisko autotransporta līdzekļu veidi būtu jāizslēdz no īpašo pasākumu darbības jomas, jo – ņemot vērā to specifiku vai saimnieciskās darbības veidu, kurā tos izmanto, – to izmantojums ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām ir uzskatāms par nenozīmīgu. Tādēļ īpašie pasākumi nebūtu jāattiecina uz transportlīdzekļiem ar vairāk kā deviņām sēdvietām (ieskaitot vadītāja vietu) vai transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 3 500 kilogramus. Papildus būtu jāpievieno sīki izstrādāts to transportlīdzekļu saraksts, kas ir izslēdzami no minētā ierobežojuma darbības jomas, pamatojoties uz to īpašo izmantojumu.

(7)

Šo atkāpes pasākumu darbības termiņš būtu jāierobežo, lai ļautu novērtēt to efektivitāti un procentu likmes piemērotību, jo ierosinātā procentu likme pamatojas uz sākotnēju izpēti saistībā ar izmantošanu saimnieciskajai darbībai.

(8)

Ja Rumānija uzskata, ka ir nepieciešams turpmāks atkāpes pasākumu pagarinājums, tai kopā ar savlaicīgu pagarinājuma pieprasījumu būtu jāiesniedz Komisijai ziņojums par attiecīgo pasākumu piemērošanu, kurā ietverts ierobežojuma procentu likmes novērtējums.

(9)

Komisija 2004. gada 29. oktobrī pieņēma priekšlikumu (2) Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 77/388/EEK (tagad Direktīva 2006/112/EK), kurā ietvertas saskaņotas to izdevumu kategorijas, kuriem var piemērot atskaitīšanas tiesību izņēmumus. Saskaņā ar minēto priekšlikumu atskaitīšanas tiesību izņēmumus varētu piemērot mehāniskajiem autotransporta līdzekļiem. Šajā lēmumā paredzētajiem atkāpes pasākumiem būtu jāzaudē spēks dienā, kad stājas spēkā šāda grozītā direktīva, ja pēdējais minētais datums ir agrāks par šajā lēmumā paredzēto beigu termiņu.

(10)

Atkāpei būs tikai nenozīmīga ietekme uz galapatēriņa posmā iekasētajiem kopējiem nodokļa ieņēmumiem, un tā neietekmēs Savienības pašu resursus, ko veido iekasētais pievienotās vērtības nodoklis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 168. panta, ar šo Rumānijai atļauj ierobežot līdz 50 % tiesības atskaitīt PVN, kas maksājams par mehānisko autotransporta līdzekļu pirkšanu, iegādi Kopienas iekšienē, importēšanu, nomu vai līzingu, kā arī atskaitīt PVN par izdevumiem, kas saistīti ar šiem transportlīdzekļiem, ja transportlīdzeklis netiek izmantots tikai saimnieciskās darbības vajadzībām.

Pirmajā daļā norādītais ierobežojums neattiecas uz mehāniskajiem autotransporta līdzekļiem, kuru maksimālā pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 3 500 kg, vai transportlīdzekļiem ar vairāk nekā deviņām sēdvietām, ieskaitot vadītāja vietu.

2. pants

Šā lēmuma 1. panta pirmo daļu nepiemēro šādu kategoriju mehāniskajiem autotransporta līdzekļiem:

a)

transportlīdzekļi, kurus izmanto tikai neatliekamās palīdzības, drošības un aizsardzības, kā arī kurjerpasta pakalpojumiem;

b)

transportlīdzekļi, kurus izmanto tirdzniecības un iepirkumu aģenti;

c)

transportlīdzekļi, kurus izmanto pasažieru pārvadājumiem par atlīdzību, ietverot taksometra pakalpojumus;

d)

transportlīdzekļi, kurus izmanto pakalpojumu sniegšanai par atlīdzību, ietverot nomu vai transportlīdzekļa vadīšanas nodarbības, ko nodrošina autoskolas;

e)

transportlīdzekļi, kurus izmanto nomai vai līzingam;

f)

transportlīdzekļi, kurus izmanto kā preces tirdzniecības nolūkā.

3. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta, Rumānijai atļauj neuzskatīt par pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību to, ka nodokļa maksātājs savām vai sava personāla privātajām vajadzībām vai, plašākā nozīmē, citiem mērķiem, kas nav viņa saimnieciskā darbība, izmanto transportlīdzekli, uz kuru attiecas šā lēmuma 1. pantā minētais ierobežojums.

4. pants

1.   Šā lēmuma darbības termiņš beidzas dienā, kad stājas spēkā Savienības noteikumi, ar ko nosaka tos izdevumus saistībā ar mehāniskajiem autotransporta līdzekļiem, uz kuriem neattiecas PVN pilnas atskaitīšanas tiesības, vai 2014. gada 31. decembrī atkarībā no tā, kurš no datumiem iestājas agrāk.

2.   Ja tiek pieprasīts šajā lēmumā paredzēto pasākumu pagarinājums, pieprasījumu iesniedz Komisijai līdz 2014. gada 31. martam.

Kopā ar šādu pieprasījumu iesniedz ziņojumu, kurā ietver procentu likmes novērtējumu ierobežojumam, ko piemēro tiesībām atskaitīt PVN, pamatojoties uz šo lēmumu.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas dienā.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts Rumānijai.

Luksemburgā, 2012. gada 26. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

M. GJERSKOV


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(2)  COM(2004) 728 galīgā redakcija.