1.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/7


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. balandžio 26 d.

kuriuo Rumunijai leidžiama taikyti priemones, kuriomis nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 straipsnio

(2012/232/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

laišku, kurį Komisija užregistravo 2011 m. rugsėjo 27 d., Rumunija paprašė leisti nustatyti su tam tikromis variklinėmis kelių transporto priemonėmis susijusias specialias priemones, kuriomis nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB nuostatų, kuriomis reglamentuojama apmokestinamojo asmens teisė atskaityti už įsigytas prekes ir paslaugas sumokėtą pridėtinės vertės mokestį, taip pat nuo nuostatų, pagal kurias reikalaujama skaičiuoti mokestį už ne verslo reikmėms naudojamą veiklai skirtą turtą;

(2)

pagal Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą Komisija 2011 m. gruodžio 1 d. laišku pranešė kitoms valstybėms narėms apie Rumunijos prašymą. 2011 m. gruodžio 5 d. laišku Komisija pranešė Rumunijai, kad turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(3)

Direktyvos 2006/112/EB 168 straipsnyje nustatoma apmokestinamojo asmens teisė atskaityti PVM, sumokėtą už jo įsigytas prekes ir paslaugas, jeigu jos naudojamos to asmens apmokestinamiesiems sandoriams. Minėtos direktyvos 26 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas reikalavimas apskaičiuoti PVM, kai veiklai skirtas turtas naudojamas apmokestinamojo asmens arba jo darbuotojų asmeniniams poreikiams arba, platesne prasme, kitoms nei to asmens verslas reikmėms;

(4)

tiksliai nustatyti, kada transporto priemonė yra naudojama ne verslo reikmėms, yra sunku, ir net tais atvejais, kai tai padaryti galima, tam naudojamas mechanizmas dažnai yra sunkus. Pagal prašomas priemones leidžiama atskaityti variklinių kelių transporto priemonių, kurios naudojamos ne tik verslo reikmėms, išlaidų PVM suma turėtų būti nustatyta (išskyrus tam tikras išimtis) kaip vienodo dydžio procentinė norma. Remdamosi šiuo metu turima informacija Rumunijos institucijos mano, kad būtų pagrįsta taikyti 50 % normą. Tuo pat metu, siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, reikalavimas apskaičiuoti PVM, mokėtiną už variklinės kelių transporto priemonės naudojimą ne verslo reikmėms, turėtų būti sustabdytas, jeigu jai taikomas šis apribojimas. Šias priemones galima pagrįsti poreikiu supaprastinti PVM skaičiavimo tvarką ir išvengti mokesčių slėpimo neteisingai tvarkant apskaitą ir pateikiant suklastotą mokesčių deklaraciją;

(5)

teisės į atskaitą apribojimas pagal specialias priemones turėtų būti taikomas PVM, sumokėtam perkant, įsigyjant Bendrijoje, importuojant, nuomojant ar įsigyjant išperkamosios nuomos būdu nurodytas variklines kelių transporto priemones, taip pat PVM, sumokėtam už su minėtomis transporto priemonėmis susijusias išlaidas, įskaitant kuro pirkimą;

(6)

tam tikroms variklinių kelių transporto priemonių rūšims specialios priemonės neturėtų būti taikomos, nes dėl tų priemonių arba verslo, kurioms jos naudojamos, pobūdžio, bet koks naudojimas ne verslo reikmėms laikomas nereikšmingu. Todėl specialios priemonės neturėtų būti taikomos transporto priemonėms, kuriose įrengtos daugiau kaip devynios sėdynės, įskaitant vairuotojo vietą, arba kurių leistina didžiausia galima apkrovos masė – daugiau kaip 3 500 kg. Be to, turėtų būti pateiktas išsamus konkrečių transporto priemonių rūšių, kurioms, remiantis jų naudojimu pagal tam tikrą paskirtį, minėtas apribojimas netaikomas, sąrašas;

(7)

šios nukrypstančios priemonės turėtų būti taikomos ribotu laikotarpiu, kad būtų galima įvertinti jų veiksmingumą ir procentinės normos tinkamumą, nes siūloma procentinė norma yra grindžiama preliminariais duomenimis apie naudojimą verslo reikmėms;

(8)

jeigu Rumunija manytų, kad nukrypstančių priemonių taikymą būtina pratęsti, laiku kartu su pratęsimo prašymu Komisijai turėtų būti pateikta priemonių taikymo ataskaita, įskaitant taikomos procentinės normos peržiūrą;

(9)

2004 m. spalio 29 d. Komisija priėmė pasiūlymą (2) dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 77/388/EEB (dabar – Direktyva 2006/112/EB), kuriame suvienodinamos išlaidų kategorijos, kurioms galima taikyti teisės į atskaitą išimtis. Pagal tą pasiūlymą teisės į atskaitą išimtys galėtų būti taikomos variklinėms kelių transporto priemonėms. Šiame sprendime numatyta leidžianti nukrypti priemonė turėtų nustoti galioti minėtos direktyvos, kuria iš dalies keičiama ankstesnė direktyva, įsigaliojimo dieną, jei ta data bus ankstesnė nei šiame sprendime numatyta galiojimo pabaigos data;

(10)

nukrypimas turės tik nežymų poveikį bendrai mokesčių pajamų, surenkamų galutinio vartojimo etape, sumai ir neturės jokio poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams iš pridėtinės vertės mokesčio,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 168 straipsnio, Rumunijai leidžiama iki 50 % apriboti teisę atskaityti PVM, sumokėtam perkant, įsigyjant Bendrijoje, importuojant, nuomojant ar įsigyjant išperkamosios nuomos būdu variklines kelių transporto priemones, taip pat PVM, sumokėtam už su minėtomis transporto priemonėmis susijusias išlaidas, jei tos transporto priemonės naudojamos ne vien verslo reikmėms.

Pirmoje pastraipoje nustatytas apribojimas netaikomas variklinėms kelių transporto priemonėms, kurių leistina didžiausia apkrovos masė yra daugiau kaip 3 500 kg arba kuriose įrengtos daugiau kaip devynios sėdynės, įskaitant vairuotojo vietą.

2 straipsnis

1 straipsnio pirma pastraipa netaikoma šioms variklinių kelių transporto priemonių kategorijoms:

a)

transporto priemonėms, kurias naudoja tik pagalbos tarnybos, saugumo, apsaugos ir pasiuntinių tarnybos;

b)

transporto priemonėms, kurias naudoja pardavimo ir pirkimo atstovai;

c)

transporto priemonėms, kurios naudojamos atlyginamoms keleivių vežimo paslaugoms teikti, įskaitant taksi paslaugas;

d)

transporto priemonėms, kurios naudojamos atlyginamoms paslaugoms teikti, įskaitant vairavimo mokyklų teikiamas nuomos paslaugas arba vairavimo pamokas;

e)

transporto priemonėms, naudojamoms nuomai arba išperkamajai nuomai;

f)

transporto priemonėms, kurios kaip prekės naudojamos prekybos tikslais.

3 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 26 straipsnio 1 dalies a punkto, Rumunijai leidžiama transporto priemonių, kurioms taikomas šio sprendimo 1 straipsnyje nurodytas apribojimas, naudojimo apmokestinamojo asmens arba jo darbuotojų asmeniniams poreikiams tenkinti arba, platesne prasme, ne verslo reikmėms, nelaikyti paslaugų teikimu už atlygį.

4 straipsnis

1.   Šis sprendimas nustoja galioti tą dieną, kai įsigalioja Sąjungos taisyklės, kuriomis nustatomos su variklinėmis kelių transporto priemonėmis susijusios išlaidos, kurios negali būti įtrauktos į visą PVM atskaitą, arba 2014 m. gruodžio 31 d. – atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė.

2.   Visi prašymai dėl šiame sprendime numatytų priemonių taikymo laikotarpio pratęsimo pateikiami Komisijai ne vėliau kaip 2014 m. kovo 31 d.

Su tokiais prašymais pateikiama ataskaita, įskaitant procentinio apribojimo, kuris remiantis šiuo sprendimu taikomas teisei atskaityti PVM, peržiūrą.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Rumunijai.

Priimta Liuksemburge 2012 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. GJERSKOV


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  COM(2004) 728 galutinis.