1.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 117/7


A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. április 26.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. cikkétől eltérő intézkedések alkalmazásának Románia számára történő engedélyezéséről

(2012/232/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Bizottság által 2011. szeptember 27-én iktatott levelében Románia felhatalmazást kért a Bizottságtól, hogy egyes közúti gépjárművekre vonatkozóan a 2006/112/EK irányelv azon rendelkezéseitől eltérő különös intézkedéseket vezessen be, amelyek az adóalanyok termékek és szolgáltatások beszerzése után fizetett héa levonására vonatkozó jogát szabályozzák, és amelyek a vállalkozás eszközeinek nem üzleti célra történő felhasználása esetén adóelszámolást írnak elő.

(2)

A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően a Bizottság 2011. december 1-jén kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot Románia kérelméről. A Bizottság 2011. december 5-én kelt levelében értesítette Romániát arról, hogy a kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információ rendelkezésére áll.

(3)

A 2006/112/EK irányelv 168. cikke úgy rendelkezik, hogy az adóalanynak joga van az adóköteles tevékenységéhez felhasznált árukra és szolgáltatásokra kivetett héa levonására. Az irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontja héaelszámolást ír elő abban az esetben, ha a vállalkozás vagyonát képező terméket az adóalany saját, illetve alkalmazottai szükségleteinek kielégítésére vagy általában vállalkozásidegen célokra használja fel.

(4)

Nehéz pontosan meghatározni a járművek nem üzleti célú felhasználását, és még ha lehetséges is, az eljárás gyakran nagy terhekkel jár. A kért intézkedések értelmében a nem kizárólag üzleti célokra használt közúti gépjárművek esetében a levonható héa összegét – néhány kivételtől eltekintve – százalékos átalányban kell megállapítani. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján Románia úgy véli, hogy 50 %-os adómérték indokolt. Egyúttal a kettős adózás elkerülése érdekében a nem üzleti célú közútigépjármű-használat esetében fel kell függeszteni a héaelszámolásra vonatkozó követelményt, ha a közúti gépjármű a szóban forgó korlátozás hatálya alá esik. Ezen intézkedések a héakivetésre vonatkozó eljárás egyszerűsítésének, valamint a pontatlan nyilvántartások miatti és hamis bevallások révén történő adókikerülés megelőzésének szükségességével indokolhatók.

(5)

A levonási jognak a különös intézkedés értelmében való korlátozását célszerű alkalmazni az egyes meghatározott közúti gépjárművek beszerzése, Közösségen belüli beszerzése, importja, bérlése vagy lízingje, valamint a közúti gépjárművekhez kapcsolódó kiadások után fizetett héára is, ideértve az üzemanyag vásárlását is.

(6)

Mivel jellegükből és az azokat használó vállalkozások jellegéből adódóan nem üzleti célú használatuk elhanyagolható, egyes közúti gépjárműtípusokat indokolt kizárni a különös intézkedések alkalmazási köréből. Ennek megfelelően a különös intézkedések nem alkalmazandók a több mint kilenc üléses (beleértve a vezetőülést is) vagy 3 500 kg-ot meghaladó megengedett össztömegű járművekre. Ezenkívül indokolt létrehozni a korlátozás által különös felhasználásuk miatt nem érintett konkrét járműtípusok részletes jegyzékét.

(7)

Mivel a javasolt százalékos mérték az üzleti célú felhasználásra vonatkozó kezdeti megállapításokon alapul, célszerű az eltérést tartalmazó intézkedéseket időben korlátozni annak érdekében, hogy értékelni lehessen hatékonyságukat és a százalékos mérték megfelelőségét.

(8)

Amennyiben Románia szükségesnek ítéli az eltérő intézkedések időbeli hatályának 2014 utánra történő meghosszabbítását, a meghosszabbítás iránti kérelemmel együtt, megfelelő időbenolyan jelentést kell benyújtania a Bizottsághoz az adott intézkedések alkalmazásáról, amely tartalmazza az alkalmazott százalékos korlátozás értékelését is.

(9)

2004. október 29-én a Bizottság a 77/388/EGK irányelv (jelenleg 2006/112/EK irányelv) módosításáról szóló tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatot (2) fogadott el, amely azon kiadási kategóriák harmonizálását tartalmazza, amelyek esetében alkalmazható a levonási jogból való kizárás. A javaslat értelmében a levonási jog alóli kizárás a közúti gépjárművek esetén is alkalmazható. Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e határozatban meghatározott eltérő intézkedések az említett módosító irányelv hatálybalépésének időpontjában veszítsék hatályukat, amennyiben ez az időpont korábbra esik, mint az e határozatban megjelölt lejárati időpont.

(10)

Az eltérés a végső fogyasztói szinten beszedett adóbevétel teljes összegét elhanyagolható mértékben befolyásolja, ezért nincs hatással az Unió hozzáadottérték-adóból származó saját forrásaira,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 168. cikkétől eltérve Románia felhatalmazást kap arra, hogy 50 %-ra korlátozza a héalevonási jogot a nem kizárólag üzleti célra használt közúti gépjárművek beszerzése, Közösségen belüli beszerzése, importja, bérlése és lízingje, valamint az ilyen járművekkel kapcsolatos kiadások esetében.

Az első bekezdésben említett korlátozás nem alkalmazandó a 3 500 kg-ot meghaladó megengedett össztömegű és a vezetőülést is beleértve több mint kilenc üléses közúti gépjárművekre.

2. cikk

Az 1. cikk első bekezdése nem vonatkozik az alábbi közútigépjármű-kategóriákra:

a)

kizárólag szükséghelyzeti, biztonsági és védelmi szolgálatok, valamint futárszolgáltatás céljaira használt járművek;

b)

értékesítési és beszerzési ügynökök által használt járművek;

c)

ellenérték fejében történő személyszállításra használt járművek, ideértve a taxiszolgáltatást is;

d)

ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokra használt járművek, ideértve a járműbérlést és az autósiskolák által végzett oktatást is;

e)

bérbeadás vagy lízing céljára használt járművek;

f)

kereskedelmi célból, árucikként használt járművek.

3. cikk

A 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától eltérve Románia felhatalmazást kap arra, hogy ne tekintse ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásként annak a gépjárműnek az adóalany saját, illetve alkalmazottai szükségleteinek kielégítésére, vagy általában vállalkozásidegen célokra történő felhasználását, amelyre az e határozat 1. cikkében említett korlátozás vonatkozik.

4. cikk

(1)   E határozat a közúti gépjárművekkel kapcsolatos, a teljes mértékű héalevonásból kizárt kiadásokat meghatározó uniós szabályok hatálybalépésének napján, de legkésőbb 2014. december 31-én hatályát veszti.

(2)   Az e határozatban említett intézkedések időbeli hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmet 2014. március 31-ig kell benyújtani a Bizottsághoz.

A kérelemhez mellékelni kell egy jelentést, amely magában foglalja a héa levonására vonatkozó jog tekintetében az e határozatban foglaltak alapján alkalmazott százalékos korlátozás értékelését.

5. cikk

Ez a határozat a róla szóló értesítés napján lép hatályba.

6. cikk

Ennek a határozatnak Románia a címzettje.

Kelt Luxembourgban, 2012. április 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. GJERSKOV


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  COM(2004) 728 final.