1.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/7


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2012,

luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja 168 artiklasta poikkeavia toimenpiteitä

(2012/232/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Romania pyysi komissiossa 27 päivänä syyskuuta 2011 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä lupaa ottaa käyttöön tiettyjä moottorikäyttöisiä maantieajoneuvoja koskevia erityistoimenpiteitä, jotka poikkeavat niistä direktiivin 2006/112/EY säännöksistä, joissa säännellään verovelvollisen oikeutta vähentää tavaroiden ja palvelujen hankinnasta maksettu arvonlisävero sekä vaatimusta suorittaa vero yrityksen liikeomaisuuden käytöstä muussa kuin yrityskäytössä.

(2)

Komissio antoi direktiivin 2006/112/EY 395 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti Romanian esittämän pyynnön tiedoksi muille jäsenvaltioille 1 päivänä joulukuuta 2011 päivätyllä kirjeellä. Komissio ilmoitti Romanialle 5 päivänä joulukuuta 2011 päivätyllä kirjeellä, että se oli saanut kaikki pyynnön arviointia varten tarpeellisina pitämänsä tiedot.

(3)

Direktiivin 2006/112/EY 168 artiklassa vahvistetaan verovelvollisen oikeus vähentää verovelvollisen verollisia liiketoimiaan varten vastaanottamien tavaroiden luovutuksista ja palvelujen suorituksista maksettu arvonlisävero. Kyseisen direktiivin 26 artiklan 1 kohdan a alakohta sisältää vaatimuksen, jonka mukaan arvonlisäveroa on suoritettava, kun liikeomaisuutta otetaan verovelvollisen omaan tai tämän henkilöstön yksityiseen käyttöön tai yleisesti ottaen muita kuin yrityksen varsinaisia tarkoituksia varten.

(4)

Ajoneuvojen muuta käyttöä kuin yrityskäyttöä on vaikea määrittää tarkasti, ja silloinkin, kun se on mahdollista, määritysmenetelmää on usein hankala käyttää. Ehdotetuissa toimenpiteissä arvonlisäveroksi, joka voidaan vähentää myös muussa kuin yksinomaan yrityskäytössä oleviin moottorikäyttöisiin maantieajoneuvoihin liittyvistä kustannuksista, vahvistettaisiin joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kiinteä prosenttimäärä. Romania katsoo, että 50 prosentin osuus on käytettävissä olevien tietojen perusteella oikeutettu. Jos moottorikäyttöiseen maantieajoneuvoon on sovellettu edellä mainittua rajoitusta, siihen ei kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi pitäisi samanaikaisesti soveltaa vaatimusta, jonka mukaan moottorikäyttöisen maantieajoneuvon muusta kuin yrityskäytöstä on suoritettava arvonlisäveroa. Näitä toimenpiteitä voidaan perustella tarpeella yksinkertaistaa arvonlisäveron kantamista ja estää veropetokset, jotka perustuvat virheelliseen kirjanpitoon ja valheelliseen veroilmoitukseen.

(5)

Erityistoimenpiteisiin liittyvää vähennysoikeutta koskevaa rajoitusta olisi sovellettava arvonlisäveroon, joka on maksettu tiettyjen moottorikäyttöisten maantieajoneuvojen ostamisesta, yhteisöhankinnasta, tuonnista, vuokraamisesta tai liisauksesta ja näihin liittyvistä kustannuksista, polttoaineen ostaminen mukaan lukien.

(6)

Tietyntyyppiset moottorikäyttöiset maantieajoneuvot olisi jätettävä erityistoimenpiteiden ulkopuolelle, koska niiden käyttö muissa kuin yritystarkoituksissa katsotaan erittäin vähäiseksi niiden luonteen tai sen yritystoiminnan tyypin vuoksi, johon niitä käytetään. Sen vuoksi erityistoimenpiteitä ei pitäisi soveltaa ajoneuvoihin, joissa on enemmän kuin yhdeksän istumapaikkaa kuljettajan istumapaikka mukaan lukien tai joissa suurin sallittu kuormitettu massa on yli 3 500 kilogrammaa. Lisäksi olisi laadittava yksityiskohtainen luettelo tietyntyyppisistä ajoneuvoista, jotka jätetään rajoituksen ulkopuolelle niiden erityiskäytön perusteella.

(7)

Koska ehdotettu prosenttimäärä perustuu ajoneuvojen yrityskäyttöä koskeviin alustaviin päätelmiin, poikkeavien toimenpiteiden olisi oltava ajallisesti rajoitettuja, jotta niiden toimivuutta ja prosenttimäärän sopivuutta voidaan arvioida.

(8)

Jos Romania katsoo, että poikkeavia toimenpiteitä on tarpeen jatkaa, komissiolle olisi ajoissa toimitettava kyseessä olevan toimenpiteen soveltamista koskeva kertomus, johon sisältyy sovelletun prosenttimäärän arviointi.

(9)

Komissio antoi 29 päivänä lokakuuta 2004 ehdotuksen (2) neuvoston direktiiviksi, jolla muutetaan direktiiviä 77/388/ETY (nykyistä direktiiviä 2006/112/EY) muun muassa yhdenmukaistamalla kululuokat, joihin vähennysoikeuden rajoituksia voidaan soveltaa. Kyseisen ehdotuksen mukaan vähennysoikeuden rajoituksia voitaisiin soveltaa moottorikäyttöisiin maantieajoneuvoihin. Tämän päätöksen mukaisten poikkeustoimenpiteiden voimassaolon olisi päätyttävä päivänä, jona muutosdirektiivi tulee voimaan, jos kyseinen ajankohta on ennen tämän päätöksen mukaista voimassaolon päättymispäivää.

(10)

Poikkeuksella on vain vähäinen vaikutus lopullisessa kulutusvaiheessa kannettavan veron kokonaismäärään, eikä se vaikuta arvonlisäverosta saataviin unionin omiin varoihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 168 artiklassa säädetään, Romanialle annetaan lupa rajoittaa arvonlisäveron vähennysoikeus 50 prosenttiin, kun arvonlisävero kannetaan moottorikäyttöisten maantieajoneuvojen ostamisesta, yhteisöhankinnasta, tuonnista, vuokraamisesta tai liisauksesta ja kun arvolisävero kannetaan kyseisiin ajoneuvoihin liittyvistä kustannuksista, jos ajoneuvo ei ole yksinomaan yrityskäytössä.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä rajoitusta ei sovelleta moottorikäyttöisiin maantieajoneuvoihin, joissa suurin sallittu kuormitettu massa on yli 3 500 kilogrammaa tai joissa on enemmän kuin yhdeksän istumapaikkaa kuljettajan istumapaikka mukaan lukien.

2 artikla

Edellä olevaa 1 artiklan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta seuraaviin moottorikäyttöisten maantieajoneuvojen luokkiin:

a)

yksinomaan pelastustoiminnassa sekä turvallisuus-, suojelu- ja lähettipalveluissa käytettävät ajoneuvot;

b)

myyntiedustajien ja hankinnoista vastaavien kauppaedustajien käyttämät ajoneuvot;

c)

vastikkeellisessa matkustajaliikenteessä käytettävät ajoneuvot, mukaan lukien taksipalvelut;

d)

vastikkeellisten palveluiden tarjoamisessa, mukaan lukien vuokraamisessa tai autokoulujen antamilla ajotunneilla, käytettävät ajoneuvot;

e)

vuokrattavat tai liisattavat ajoneuvot;

f)

hyödykkeinä kaupankäyntitarkoituksissa käytettävät ajoneuvot.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, Romanialle annetaan lupa olla rinnastamatta vastikkeellisiin palveluihin sitä, että tämän päätöksen 1 artiklassa tarkoitetun rajoituksen soveltamisalaan kuuluva ajoneuvo on verovelvollisen tai tämän henkilöstön yksityisessä käytössä tai että ajoneuvoa yleisesti ottaen käytetään muita kuin yrityksen varsinaisia tarkoituksia varten.

4 artikla

1.   Tämän päätöksen voimassaolo päättyy päivänä, jona tulevat voimaan unionin säännöt, joissa määritetään, mistä moottorikäyttöisiin maantieajoneuvoihin liittyvistä kustannuksista arvonlisäveroa ei voida vähentää täysimääräisenä, tai 31 päivänä joulukuuta 2014 sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

2.   Mahdollinen hakemus tässä päätöksessä tarkoitettujen toimenpiteiden voimassaolon jatkamiseksi on jätettävä komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014.

Tällaiseen hakemukseen on liitettävä kertomus, joka sisältää arvioinnin prosenttimääräisestä rajoituksesta, jota tämän päätöksen perusteella sovelletaan arvonlisäveron vähennysoikeuteen.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu Romanialle.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä huhtikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. GJERSKOV


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  KOM(2004) 728 lopullinen.