1.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 117/7


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Απριλίου 2012

που επιτρέπει στη Ρουμανία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

(2012/232/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, για το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 395 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με συστημένη επιστολή προς τη Επιτροπή, στις 27 Σεπτεμβρίου 2011, η Ρουμανία ζήτησε την άδεια να θεσπίσει ειδικά μέτρα σχετικά με ορισμένα μηχανοκίνητα οδικά οχήματα κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που θεσπίζονται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ οι οποίες αφορούν το δικαίωμα του υποκείμενου στο φόρο να εκπίπτει τον ΦΠΑ που καταβάλλεται κατά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και τις διατάξεις βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση στοιχείων για τη φορολόγηση του περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης που χρησιμοποιείται για μη επιχειρηματικούς σκοπούς.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η Επιτροπή ενημέρωσε με επιστολή της 1ης Δεκεμβρίου 2011 τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με το αίτημα που υπέβαλε η Ρουμανία. Με επιστολή της 5ης Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή γνωστοποίησε στη Ρουμανία ότι είχε στη διάθεσή της όλες τις αναγκαίες για την εξέταση του αιτήματος πληροφορίες.

(3)

Το άρθρο 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ προβλέπει ότι ο υποκείμενος στο φόρο έχει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάλλεται στα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των φορολογούμενων πράξεων του. Το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) απαιτεί την επιβολή ΦΠΑ στο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης το οποίο προορίζεται για ιδιωτική χρήση από τον υποκείμενο σε φόρο ή το προσωπικό του, ή γενικότερα, για σκοπούς άλλους από εκείνους της επιχείρησής του.

(4)

Η χρήση οχημάτων για σκοπούς άλλους από εκείνους της επιχείρησης είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια και, ακόμη και αν τούτο ήταν εφικτό, ο μηχανισμός προσδιορισμού είναι συχνά επαχθής. Σύμφωνα με τα μέτρα που προτείνονται, το ποσό του ΦΠΑ επί των δαπανών για τις οποίες υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου όσον αφορά μηχανοκίνητα οδικά οχήματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς, θα πρέπει, με ορισμένες εξαιρέσεις, να προσδιοριστεί ως ένα κατ’ αποκοπή ποσοστό. Με βάση τις διαθέσιμες επί του παρόντος πληροφορίες, η Ρουμανία πιστεύει ότι δικαιολογείται ένα ποσοστό 50%. Συγχρόνως, για να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση, η απαίτηση δήλωσης στοιχείων για την επιβολή ΦΠΑ επί της ιδιωτικής χρήσης των ανωτέρω οχημάτων θα πρέπει να ανασταλεί στις περιπτώσεις που ισχύει ο ανωτέρω περιορισμός. Τα μέτρα αυτά μπορούν να θεωρηθούν εύλογα λόγω της ανάγκης απλούστευσης της διαδικασίας επιβολής του ΦΠΑ και αποτροπής της φοροδιαφυγής λόγω της τήρησης ανακριβών λογιστικών στοιχείων και ψευδούς φορολογικής δήλωσης·

(5)

Ο περιορισμός του δικαιώματος έκπτωσης δυνάμει των ειδικών μέτρων ισχύει για τον ΦΠΑ που καταβάλλεται για την αγορά, την ενδοκοινοτική απόκτηση, την εισαγωγή, την ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση οδικών μηχανοκίνητων οχημάτων καθώς και τις δαπάνες που συνδέονται με τα οχήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς καυσίμων·

(6)

Ορισμένοι τύποι μηχανοκίνητων οδικών οχημάτων θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των ειδικών μέτρων διότι – ως εκ της φύσεώς τους ή λόγω του είδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την οποία χρησιμοποιούνται - είναι αμελητέα η χρήση για σκοπούς άλλους πλην των επιχειρηματικών. Κατά συνέπεια, τα ειδικά μέτρα δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε οχήματα άνω των 9 θέσεων (συμπεριλαμβανομένης αυτής του οδηγού) ή μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας φορτίου άνω των 3 500 χιλιογράμμων. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί λεπτομερής κατάλογος με τους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων που εξαιρούνται από τον περιορισμό αυτό, λόγω της ιδιαίτερης χρήσης τους·

(7)

Αυτά τα μέτρα παρέκκλισης θα πρέπει να περιορίζονται χρονικά έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και της καταλληλότητας του ποσοστού που προτείνεται, το οποίο στηρίζεται σε αρχικές εκτιμήσεις όσον αφορά τη χρήση για επιχειρηματικούς σκοπούς.

(8)

Σε περίπτωση που η Ρουμανία εξετάσει μια παράταση των μέτρων κατά παρέκκλιση, πρέπει να υποβληθεί εγκαίρως στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στην οποία θα επανεξετάζεται το εφαρμοζόμενο ποσοστό, συνοδευόμενη από το σχετικό αίτημα για παράταση.

(9)

Στις 29 Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας (2) του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, νυν οδηγία 2006/112/ΕΚ, η οποία περιλαμβάνει την εναρμόνιση των κατηγοριών των δαπανών για τις οποίες μπορούν να ισχύουν περιορισμοί του δικαιώματος προς έκπτωση. Με βάση την εν λόγω πρόταση, οι περιορισμοί στο δικαίωμα έκπτωσης μπορούν να εφαρμόζονται στα μηχανοκίνητα οδικά οχήματα. Τα μέτρα παρέκκλισης που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση πρέπει να παύσουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω τροποποιητικής οδηγίας, σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης στην παρούσα απόφαση·

(10)

Η παρέκκλιση θα έχει αμελητέα επίπτωση στα συνολικά φορολογικά έσοδα που εισπράττονται στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης και δεν θα έχει επίπτωση στους ίδιους πόρους της Ένωσης τους προερχόμενους από φόρο προστιθέμενης αξίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στη Ρουμανία να περιορίσει σε 50% το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάλλεται για την αγορά, την ενδοκοινοτική απόκτηση, την εισαγωγή, την ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση οδικών μηχανοκίνητων οχημάτων καθώς και του ΦΠΑ που επιβαρύνει τις δαπάνες που συνδέονται με τα οχήματα αυτά, εφόσον το όχημα δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ο περιορισμός που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο δεν εφαρμόζεται στα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας φορτίου άνω των 3 500 χιλιογράμμων ή άνω των εννέα θέσεων συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού.

Άρθρο 2

Το άρθρο 1, πρώτη παράγραφος, δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες οδικών μηχανοκίνητων οχημάτων:

α)

οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επείγοντα περιστατικά, για ασφάλεια, προστασία και για ιδιωτικές υπηρεσίες ταχυδρομείου·

β)

οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από πωλητές και αντιπροσώπους προμηθειών·

γ)

οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών επ’ αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων των ταξί·

δ)

οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή αμειβόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της ενοικίασης και των μαθημάτων οδήγησης που προσφέρουν οι σχολές οδηγών·

ε)

τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση·

στ)

τα οχήματα που χρησιμοποιούνται ως βασικά προϊόντα για εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στη Ρουμανία να μην θεωρεί ως παροχή υπηρεσιών την ιδιωτική χρήση από υποκείμενο σε φόρο ή το προσωπικό του, ή γενικότερα, για σκοπούς άλλους από εκείνους της επιχείρησής του, τη χρήση οχήματος για το οποίο εφαρμόζεται ο περιορισμός που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

1.   Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει την ημερομηνία έναρξης ισχύος των κανόνων της Ένωσης που καθορίζουν τις δαπάνες για οδικά μηχανοκίνητα οχήματα οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες για πλήρη έκπτωση από τον ΦΠΑ, και το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

2.   Κάθε αίτημα για την παράταση των μέτρων των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση υποβάλλεται στην Επιτροπή μέχρι την 31η Μαρτίου 2014.

Κάθε τέτοιο αίτημα συνοδεύεται από έκθεση η οποία περιλαμβάνει επανεξέταση του ποσοστού του περιορισμού που εφαρμόστηκε επί του δικαιώματος έκπτωσης ΦΠΑ βάσει της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησης της.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Ρουμανία.

Λουξεμβούργο, 26 Απριλίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

M. GJERSKOV


(1)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

(2)  COM(2004) 728 final.