1.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/7


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 26. april 2012

om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(2012/232/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev registreret i Kommissionen den 27. september 2011 anmodede Rumænien om bemyndigelse til at indføre særlige foranstaltninger i forbindelse med visse motorkøretøjer, som fraviger bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF vedrørende en afgiftspligtig persons ret til at fradrage moms betalt på indkøb af varer og ydelser og vedrørende beskatning af forretningsaktiver anvendt til privat brug.

(2)

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF, underrettede Kommissionen ved brev af 1. december 2011 de øvrige medlemsstater om Rumæniens anmodning. Ved brev af 5. december 2011 underrettede Kommissionen Rumænien om, at den rådede over alle de oplysninger, den fandt nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.

(3)

Artikel 168 i direktiv 2006/112/EF fastsætter, at en afgiftspligtig person har ret til at fradrage moms pålagt levering af varer og ydelser, som denne person har modtaget til anvendelse i forbindelse med sine afgiftspligtige transaktioner. Artikel 26, stk. 1, litra a), i samme direktiv indeholder et krav om at angive moms, når et forretningsaktiv anvendes af den afgiftspligtige person eller dennes personale til privat brug eller, mere generelt, anden brug end erhvervsbrug.

(4)

Det er vanskeligt at fastlægge ikke-erhvervsmæssig brug af køretøjer nøjagtigt, og selv om det er muligt, er mekanismen til at gøre det ofte besværlig. Ifølge de foreslåede foranstaltninger bør momsbeløbet for udgifter, der kan fradrages for motorkøretøjer, der ikke udelukkende anvendes til erhvervsbrug, med visse undtagelser fastsættes til en fast procentsats. På grundlag af de foreliggende oplysninger mener Rumænien, at en fast sats på 50 % er berettiget. For at undgå dobbeltbeskatning bør kravet om angivelse af moms for ikke-erhvervsmæssig brug af et motorkøretøj samtidig suspenderes, når den har været omfattet af denne begrænsning. Disse foranstaltninger kan begrundes med, at der er behov for at forenkle proceduren for betaling af moms og forhindre momsunddragelse som følge af ukorrekt regnskabsføring og falsk momsangivelse.

(5)

Begrænsningen af fradragsretten i henhold til de særlige foranstaltninger bør gælde moms betalt ved erhvervelse, erhvervelse inden for Fællesskabet, indførsel, leasing eller udlejning af nærmere specificerede motorkøretøjer og udgifter i forbindelse hermed, inklusive indkøb af brændstof.

(6)

Visse typer af motorkøretøjer bør udelukkes fra de særlige foranstaltningers anvendelsesområde, idet den ikke-erhvervsmæssige brug — på grund af deres art og den type virksomhed, som de anvendes til — anses som ubetydelig. Derfor bør de særlige foranstaltninger ikke gælde for køretøjer med mere end ni siddepladser, inklusive førerens, eller med en tilladt totalmasse på over 3 500 kg. Der skal desuden forelægges en udtømmende oversigt over de særlige køretøjstyper, der ikke er omfattet af denne begrænsning, på grundlag af deres særlige anvendelse.

(7)

Disse fravigelsesforanstaltninger bør begrænses tidsmæssigt, sådan at der kan foretages en vurdering af deres effektivitet og af procentsatsens hensigtsmæssighed, da den foreslåede procentsats er baseret på foreløbige undersøgelser om erhvervsmæssig brug.

(8)

Anser Rumænien en forlængelse af fravigelsesforanstaltningerne for nødvendig, forelægges Kommissionen rettidigt, sammen med anmodningen om forlængelse, en rapport om anvendelsen af de pågældende foranstaltninger med en redegørelse for den anvendte procentsats.

(9)

Den 29. oktober 2004 vedtog Kommissionen et forslag (2) til et rådsdirektiv om ændring af direktiv 77/388/EØF, nu direktiv 2006/112/EF, som omfattede en harmonisering af de kategorier af udgifter, for hvilke der kan gælde undtagelser fra retten til fradrag. I henhold til det nævnte forslag kan der fastsættes undtagelser fra fradragsretten for motorkøretøjer. Undtagelsesforanstaltningerne i denne afgørelse bør udløbe på datoen for ikrafttrædelsen af et sådant ændringsdirektiv, hvis denne dato er tidligere end den i denne afgørelse fastsatte udløbsdato.

(10)

Fravigelsen vil kun i ubetydelig grad påvirke de samlede indtægter fra afgifter, der opkræves ved det endelige forbrug, og får ingen indvirkninger på Unionens egne indtægter, der hidrører fra moms —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Uanset artikel 168 i direktiv 2006/112/EF bemyndiges Rumænien til at begrænse retten til at fradrage moms betalt ved erhvervelse, erhvervelse inden for Fællesskabet, indførsel, leasing eller udlejning af motorkøretøjer samt moms betalt på udgifter i forbindelse med disse køretøjer, såfremt køretøjet ikke udelukkende anvendes i forretningsøjemed, til 50 %.

Begrænsningen i stk. 1 gælder ikke motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på over 3 500 kg eller med mere end ni siddepladser, inklusive førerens.

Artikel 2

Artikel 1, stk. 1, finder ikke anvendelse på følgende kategorier af køretøjer:

a)

køretøjer, der udelukkende anvendes som udrykningskøretøjer eller til sikkerheds- og beskyttelsesformål samt kurérvirksomhed

b)

køretøjer, der anvendes af sælgere og indkøbere

c)

køretøjer, der anvendes til passagertransport mod verderlag, inklusive taxikørsel

d)

køretøjer, der anvendes til at levere ydelser mod vederlag, inklusive udlejning eller køretimer i en køreskole

e)

køretøjer, der anvendes til udlejning eller leasing

f)

køretøjer, der anvendes som en handelsvare.

Artikel 3

Ved fravigelse af artikel 26, stk. 1, litra a), i direktiv 2006/112/EF gives Rumænien tilladelse til ikke at anse en afgiftspligtig persons eller dennes personales private brug eller, mere generelt, anden brug end erhvervsbrug af et køretøj, som er omfattet af den i denne afgørelses artikel 1 nævnte begrænsning, for levering af en ydelse mod vederlag.

Artikel 4

1.   Denne afgørelse udløber på dagen for ikrafttrædelsen af Unionens bestemmelser for fastlæggelse af de udgifter i forbindelse med motorkøretøjer, der ikke giver ret til et fuldt fradrag for merværdiafgiften, dog senest den 31. december 2014.

2.   Anmodninger om forlængelse af foranstaltningerne i denne afgørelse skal være Kommissionen i hænde senest den 31. marts 2014.

Sådanne anmodninger skal ledsages af en rapport, der indeholder en bedømmelse af den anvendte procentuelle begrænsning af retten til momsfradrag på baggrund af denne afgørelse.

Artikel 5

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til Rumænien.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2012.

På Rådets vegne

M. GJERSKOV

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  KOM(2004) 728 endelig.