1.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/7


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 април 2012 година

за даване на разрешение на Румъния да прилага мерки за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(2012/232/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система за данъка върху добавената стойност (1), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С писмо, заведено в Комисията на 27 септември 2011 г., Румъния поиска разрешение да въведе специални мерки спрямо някои пътни моторни превозни средства за дерогация от разпоредбите в Директива 2006/112/ЕО, които уреждат правото на данъчнозадължени лица да приспадат ДДС, заплащан при закупуване на стоки и услуги, и от тези, които изискват данъкът да се приложи върху стопанските активи, които се ползват за нестопански цели.

(2)

В съответствие с член 395, параграф 2, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО, с писмо от 1 декември 2011 г. Комисията информира другите държави-членки за отправеното от Румъния искане. С писмо от 5 декември 2011 г. Комисията уведоми Румъния, че разполага с цялата необходима информация, за да разгледа искането.

(3)

Член 168 от Директива 2006/112/ЕО установява правото на данъчнозадълженото лице да приспада ДДС, начисляван върху получени от него доставки на стоки и услуги, за целите на неговите данъчнооблагаеми сделки. Член 26, параграф 1, буква а) от същата директива съдържа изискване да се начисли ДДС, когато стопански актив се използва за лични цели на данъчнозадълженото лице или неговия персонал или по-общо за цели, различни от стопанската му дейност.

(4)

Трудно е да се разграничи точно личното ползване на превозни средства и дори когато това е възможно, процедурата често е обременителна. При исканите мерки сумата от ДДС върху разходите, отговарящи на условията за приспадане при пътни моторни превозни средства, които не се ползват изключително за стопански цели, следва да се установи, с известни изключения, чрез фиксирана процентна ставка. Въз основа на наличната в момента информация Румъния е на мнение, че ставка от 50 % е оправдана. Същевременно, за да се избегне двойното облагане, следва да отпадне изискването за начисляване на ДДС при ползването на пътно моторно превозно средство за лични цели, когато то е обект на посоченото ограничение. Тези мерки могат да бъдат оправдани от необходимостта да се опрости процедурата за начисляване на ДДС и да се предотврати укриването на данъци посредством неправилно счетоводство и неверни данъчни декларации.

(5)

Ограничението на правото на приспадане съгласно специалните мерки следва да се прилага за ДДС, начисляван при закупуване, вътреобщностно придобиване, внос, наемане или лизинг на определени пътни моторни превозни средства, и върху свързаните с това разходи, включително и за закупуването на гориво.

(6)

Някои видове пътни моторни превозни средства следва да бъдат изключени от обхвата на специалните мерки, тъй като нестопанската им употреба се приема за незначителна поради естеството им или вида дейност, за която се използват. Следователно специалните мерки не следва да се прилагат за превозни средства с повече от девет седящи места, включително мястото на водача, или с максимална допустима маса в натоварено състояние над 3 500 kg. Освен това следва да се представи подробен списък на конкретни видове превозни средства, изключени от обхвата на ограничението поради специфичната им употреба.

(7)

Тези мерки за дерогация следва да бъдат с ограничен срок, за да се даде възможност да бъде направена оценка на ефективността им и на адекватността на ставката, тъй като предлаганата ставка се основава на първоначални данни относно ползването за стопански цели.

(8)

В случай че Румъния смята за необходимо удължаването на срока за прилагане на мерките за дерогация, тя следва своевременно да представи на Комисията доклад относно прилагането на въпросните мерки, който да съдържа преглед на прилаганата ставка, заедно с искането за удължаване.

(9)

На 29 октомври 2004 г. Комисията прие предложение (2) за директива на Съвета за изменение на Директива 77/388/ЕИО, понастоящем Директива 2006/112/ЕО, предвиждащо хармонизиране на категориите разходи, за които може да се прилага изключване на правото на приспадане. Съгласно това предложение изключването на правото на приспадане може да се прилага към пътни моторни превозни средства. Предвидените в настоящото решение мерки за дерогация следва да престанат да се прилагат на датата на влизане в сила на подобна директива за изменение, ако тази дата предшества датата на изтичане на срока на действие, предвидена в настоящото решение.

(10)

Дерогацията ще има незначително въздействие върху общия размер на данъчните приходи, събрани на етапа на крайно потребление, и няма да има въздействие върху собствените ресурси на Съюза, формирани от данъка върху добавената стойност,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 168 от Директива 2006/112/ЕО на Румъния се разрешава да ограничи до 50 % правото на приспадане на ДДС, начисляван при закупуване, вътреобщностно придобиване, внос, наемане или лизинг на пътни моторни превозни средства, както и на ДДС, начисляван върху разходите, свързани с тези превозни средства, когато превозното средство не се използва изключително за стопански цели.

Ограничението, посочено в първата алинея, не се прилага по отношение на пътни моторни превозни средства с максимално допустима маса в натоварено състояние над 3 500 kg или с повече от девет седящи места, включително мястото на водача.

Член 2

Член 1, първа алинея не се прилага за следните категории пътни моторни превозни средства:

а)

превозни средства, използвани изключително от службите за спешна помощ, за сигурност, защита и куриерски услуги;

б)

превозни средства, използвани от търговски представители и представители по продажбите;

в)

превозни средства, използвани за превоз на пътници срещу заплащане, включително таксиметрови услуги;

г)

превозни средства, използвани за възмездно предоставяне на услуги, включително наем или уроци по управление на МПС в школи за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

д)

превозни средства, използвани за отдаване под наем или на лизинг;

е)

превозни средства, използвани като стоки за търговски цели.

Член 3

Чрез дерогация от член 26, параграф 1, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на Румъния се разрешава да не третира като възмездна доставка на услуги употребата от данъчнозадълженото лице за лични нужди или за нуждите на неговия персонал, или по-общо за цели, различни от стопанската дейност на лицето, на превозно средство, за което се прилага ограничението, посочено в член 1 от настоящото решение.

Член 4

1.   Срокът на действие на настоящото решение изтича на по-ранната от следните две дати — денят на влизане в сила на правила на Съюза, определящи разходите за пътни моторни превозни средства, които не отговарят на условията за пълно приспадане на ДДС, или 31 декември 2014 г.

2.   Всяко искане за удължаване на срока на действие на мерките, предвидени в настоящото решение, се представя на Комисията до 31 март 2014 г.

Такова искане се придружава от доклад, който включва преглед на процентното ограничение, прилагано по отношение на правото на приспадане на ДДС на основата на настоящото решение.

Член 5

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Член 6

Адресат на настоящото решение е Румъния.

Съставено в Люксембург на 26 април 2012 година.

За Съвета

Председател

M. GJERSKOV


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(2)  COM(2004) 728 окончателен.