29.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/27


DIRECTIVA 2010/70/UE A COMISIEI

din 28 octombrie 2010

de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința datei de expirare pentru înscrierea în anexa I a substanței active carbendazim

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf a doua liniuță,

întrucât:

(1)

Prin Directiva 2006/135/CE a Comisiei (2), carbendazimul a fost înscris ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Înscrierea respectivă expiră la 31 decembrie 2010.

(2)

La cerere, înscrierea unei substanțe active poate fi reînnoită pentru o perioadă care să nu depășească zece ani. La 6 august 2007, Comisia a primit o cerere din partea notificatorului cu privire la reînnoirea înscrierii acestei substanțe.

(3)

La 10 ianuarie 2008, notificatorul a prezentat statului membru raportor, Germania, un dosar tehnic în sprijinul cererii sale. Germania a transmis proiectul său de raport de reevaluare la 27 iulie 2009. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a efectuat ulterior o evaluare inter pares care a fost finalizată la 30 aprilie 2010.

(4)

Dat fiind că este imposibil să se încheie procedura de reînnoire înaintea datei de expirare a înscrierii carbendazimului și că cererea de reînnoire a fost depusă în timp util, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Directiva 91/414/CEE, ar trebui acordată o reînnoire pentru perioada necesară încheierii procedurii respective.

(5)

Prin urmare, Directiva 91/414/CEE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În anexa I la Directiva 91/414/CEE, la rândul nr. 149 [carbendazim (stereochimie nedefinită) nr. CAS 10605-21-7 nr. CIPAC 263], coloana a șasea (expirarea înscrierii), cuvintele „31 decembrie 2010” se înlocuiesc cu „13 iunie 2011”.

Articolul 2

Statele membre adoptă și publică până la 31 decembrie 2010 cel târziu actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 ianuarie 2011.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 349, 12.12.2006, p. 37.