29.10.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 283/27


RICHTLIJN 2010/70/EU VAN DE COMMISSIE

van 28 oktober 2010

tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad wat betreft de geldigheidsduur van de opneming van de werkzame stof carbendazim in bijlage I

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), en met name artikel 6, lid 1, tweede alinea, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Richtlijn 2006/135/EG (2) van de Commissie is carbendazim als werkzame stof opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Die opneming verstrijkt op 31 december 2010.

(2)

Op verzoek kan de opneming van een werkzame stof voor een periode van maximaal tien jaar worden verlengd. Op 6 augustus 2007 heeft de Commissie een verzoek van de kennisgever ontvangen betreffende de verlenging van de opneming voor deze stof.

(3)

Op 10 januari 2008 heeft de kennisgever ter staving van zijn verzoek bij de als rapporteur optredende lidstaat Duitsland een technisch dossier ingediend. Duitsland heeft zijn ontwerp-reëvaluatieverslag op 27 juli 2009 overgelegd. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vervolgens een intercollegiale toetsing uitgevoerd, die op 30 april 2010 is voltooid.

(4)

Aangezien het niet mogelijk is de verlengingsprocedure af te ronden vóór de datum waarop de opneming van carbendazim verstrijkt en aangezien het verzoek om verlenging tijdig is ingediend, moet overeenkomstig artikel 5, lid 5, van Richtlijn 91/414/EEG een verlenging worden toegekend voor de periode die nodig is voor de voltooiing van die procedure.

(5)

Richtlijn 91/414/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG wordt in rij nr. 149 (carbendazim (niet-gespecificeerde stereochemie) CAS-nr. 10605-21-7 CIPAC-nr. 263) in de zesde kolom (geldigheidsduur) „31 december 2010” vervangen door „13 juni 2011”.

Artikel 2

De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2010 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 2011.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publikatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(2)  PB L 349 van 12.12.2006, blz. 37.