16.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 115/65


Yttrande från Regionkommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla – en ramstrategi”, ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) – På väg mot ett rättvist samhälle”

(2006/C 115/14)

REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE

med beaktande av

meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla – en ramstrategi (KOM(2005) 224 slutlig) och förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) – På väg mot ett rättvist samhälle (KOM(2005) 225 slutlig – 2005/0107 COD),

kommissionens beslut av den 1 juni 2005 att rådfråga Regionkommittén i detta ärende i enlighet med EG-fördragets artikel 265 första stycket,

Europaparlamentets resolution om minoritetsskydd och antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU, och ReK:s kommande yttrande om denna resolution,

Regionkommitténs ordförandes beslut av den 25 juli 2005 att ge utskottet för ekonomisk politik och socialpolitik i uppdrag att utarbeta ett yttrande i ärendet,

kommitténs yttrande om likabehandling (CdR 513/99 fin) (1),

direktiven 2000/43/EG och 2000/78/EG (om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung och om inrättande av en allmän ram för likabehandling),

Regionkommitténs yttrande om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (CdR 19/2004 fin) (2),

Regionkommitténs yttrande om grönboken om jämlikhet och icke-diskriminering i ett utvidgat EU, KOM(2004) 379 slutlig, (CdR 241/2004 fin) (3),

det utkast till yttrande (CdR 226/2005 rév. 1) som antogs av utskottet för ekonomisk politik och socialpolitik den 23 september 2005 (föredragande: Peter Moore, ledamot i Sheffield City Council (UK–ALDE)),

och av följande skäl:

1)

Enligt fördraget om Europeiska unionen (artikel 13) är ett av de grundläggande målen att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

2)

I stadgan om unionens grundläggande rättigheter, som antogs i Nice i december 2000 och som införlivades i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (Artikel II-81), infördes ett övergripande förbud mot diskriminering: ”Utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i detta fördrag och inom ramen för de befogenheter som fördraget ger gemenskapen, kan rådet genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.”

3)

Direktivet om likabehandling (2000/43/EG) och ramdirektivet om sysselsättning (2000/78/EG) skulle före slutet av år 2003 vara införda i den nationella lagstiftningen i alla medlemsstater.

4)

Den sociala agendan 2005–2010, som kompletterar och stöder Lissabonstrategin, spelar en avgörande roll när det gäller att främja den ekonomiska tillväxtens sociala dimension. Vidare är en av prioriteringarna i den sociala agendan att främja lika möjligheter för alla.

Yttrandet antogs enhälligt vid Regionkommitténs 62:a plenarsession den 16–17 november 2005 (sammanträdet den 16 november).

1.   Regionkommitténs ståndpunkt

I)   Resultatet från samrådet om grönboken

1.1

Regionkommittén välkomnar kommissionens bemödanden att ta hänsyn till de kommentarer och reaktioner från mer än 1 500 organisationer som den fick motta i anslutning till samrådet om grönboken om jämlikhet och icke-diskriminering i ett utvidgat EU, som antogs av kommissionen i maj 2004.

1.2

Förutom Regionkommittén deltog ett stort antal lokala och regionala myndigheter och deras organisationer i samrådsprocessen.

1.3

Kommittén betonar att det intresse som den lokala och regionala nivån har visat för grönboken avspeglar det faktum att de lokala och regionala myndigheterna aktivt medverkar till förverkligandet av strategier på området icke-diskriminering och lika möjligheter för alla. Detta beror i hög grad på deras roll som betydande arbetsgivare samt på det ansvar de har i egenskap av tillhandahållare och producenter av varor och tjänster.

1.4

Kommittén är tacksam för att kommissionen i stor utsträckning har beaktat flera av de problem som kommittén lyfte fram i sitt yttrande om grönboken, särskilt vad gäller strävandena att förbättra genomförandet av lagar mot diskriminering, ökad information och medvetenhet, berörda gruppers medverkan och behovet av att förbättra övervaknings- och rapporteringsmekanismerna.

II)   Säkerställande av effektivt rättsligt skydd mot diskriminering

1.5

Regionkommittén välkomnar förslaget att årligen utarbeta uttömmande rapporter om nationella genomförandeåtgärder för att införliva bestämmelserna i direktiven 2000/43/EG och 2000/78/EG i den nationella lagstiftningen.

1.6

ReK välkomnar också kommissionens avsikt att i början av år 2006 offentliggöra rapporter till rådet och parlamentet om läget vad gäller införlivandet av direktiven 2000/43/EG och 2000/78/EG.

1.7

Regionkommittén betonar dock att genomförandet av antidiskrimineringspolitiken i medlemsstaterna inte befinner sig på en tillfredsställande nivå.

III)   Bedömning av behovet av ytterligare åtgärder som skall komplettera den nuvarande rättsliga ramen

1.8

ReK påminner kommissionen om att kommittén beklagar att de olika grupper som omfattas av artikel 13 ges skydd efter en bestämd hierarki, och framhåller att en mer övergripande EU-strategi måste utformas när det gäller diskriminering på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller övertygelse och sexuell läggning.

1.9

Kommittén pekar på att det visserligen har skett framsteg när det gäller sysselsättningen bland kvinnor, men fortfarande får kvinnor, trots hög bildningsnivå och likartade uppgifter och roll, lägre lön än män. Dessutom ser arbetsgivarna fortfarande inte positivt på blandad rekrytering med hänvisning till graviditet och mammaledighet.

1.10

Kommittén vill peka på invandrarkvinnors speciella situation i yrkeslivet och på arbetsmarknaden samt i relationer mellan människor och inom familjen, och vill att en särskild studie genomförs senast 2008.

1.11

Kommittén noterar med intresse kommissionens förslag om att utföra en genomförbarhetsstudie beträffande eventuella nya åtgärder som kan komplettera den nuvarande lagstiftningen.

IV)   Integrering av principen om icke-diskriminering och lika möjligheter för alla

1.12

Kommittén instämmer i att det är svårt att enbart med lagstiftningens hjälp komma till rätta med de djupt rotade mönster av ojämlikhet som en del grupper upplever, och att verktyg som bidrar till en integrering av principen om icke-diskriminering bör utvecklas. Detta skulle också öka fokuseringen på fall där diskrimineringen sker på flera grunder.

1.13

Kommittén upprepar sitt förslag om att man, för att kunna integrera jämställdhetsperspektivet, skall införa mekanismer som garanterar att jämställdhetsfrågor och -principer beaktas vid utformning, handläggning och utvärdering av all politik.

1.14

Rek konstaterar att det konstitutionella fördraget stärker Europeiska unionens möjligheter att kämpa mot diskriminering ytterligare genom att förbudet mot diskriminering utökas i Artikel II-81, genom att en övergripande icke-diskrimineringsklausul införs i Artikel III-118 samt genom att Europaparlamentets roll när det gäller att anta antidiskrimineringslagstiftning stärks (Artikel III-125). Oberoende av om det konstitutionella fördraget ratificeras eller ej, tillhandahålls den rättsliga grunden för att utveckla ett integrerat tillvägagångssätt som omfattar alla grunder för diskriminering redan av artikel 13 i EG-fördraget.

V)   Främjande och utnyttjande av innovation och god praxis

1.15

Regionkommittén anser att utbildningen är ett viktigt redskap i kampen mot diskriminering, och att de lokala och regionala myndigheterna spelar en viktig roll på detta område.

1.16

Kommittén välkomnar kommissionens avsikt att främja utbyte av erfarenhet och goda lösningar mellan ett stort antal berörda parter, och anser att de lokala och regionala myndigheterna bör spela en nyckelroll i detta sammanhang.

1.17

ReK välkomnar att jämställdheten lyfts fram i högre grad i förslagen om strukturfonderna efter år 2006, men inser också att det är viktigt med en integrerad ansats för att bekämpa diskriminering.

1.18

Kommittén är övertygad om att de administrativa kraven i de finansieringsprogram som bidrar till att främja ett utbyte av goda lösningar och erfarenheter inte bör vara alltför byråkratiska, eftersom detta kan förhindra utnyttjandet av tillgängliga medel.

1.19

Kommittén uppskattar det värdefulla arbete som utförts av Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet samt avsikten att ersätta centrumet med en ny byrå för grundläggande rättigheter, och framhåller på det bestämdaste att den nya byrån måste få tillräckliga resurser för att fullt ut kunna delta i kampen mot diskriminering.

VI)   Ökad medvetenhet och samarbete med berörda parter

1.20

Kommittén anser att initiativ för att skapa ökad medvetenhet är av avgörande betydelse om man vill öka allmänhetens kunskaper om dess rättigheter på EU-nivå, och noterar att det är viktigt att dessa initiativ riktas till barn och ungdomar.

1.21

Kommittén menar att det är mycket viktigt att samarbeta med olika minoritets- och samhällsgrupper, i synnerhet i landsbygdsområden och i områden där det exempelvis finns en liten etnisk minoritet.

1.22

Regionkommittén välkomnar initiativet att göra år 2007 till Europeiska året för lika möjligheter för alla, och anser att tidpunkten är särskilt lämplig eftersom det då har gått tio år sedan Europeiska året mot rasism och sedan Amsterdamfördragets tillkomst. Detta fördrag var mycket betydelsefullt på grund av den jämställdhetslagstiftning som därigenom infördes.

1.23

ReK framhåller att om alltför stor tonvikt läggs på brett upplagda aktiviteter med stor genomslagskraft finns risken att fokus i alltför hög grad hamnar på sådana evenemang i stället för på evenemang som arrangeras av kommuner eller lokala organisationer.

1.24

Kommittén stöder de teman som valts för Europeiska året, nämligen rättigheter, representation, erkännande och respekt.

1.25

ReK anser att det bör finnas en direkt koppling till Europeiska året för interkulturell dialog, som föreslås anordnas år 2008, och att alla åtgärder som vidtas år 2007 bör samordnas.

1.26

ReK framhåller att massmedierna kommer att vara av avgörande betydelse för huruvida Europeiska året blir framgångsrikt. De lokala massmediernas roll bör ges tillräckligt stor uppmärksamhet. Kontakter mellan de lokala och regionala myndigheterna och de lokala massmedierna bidrar till att öka medvetenheten under året.

1.27

Kommittén framhåller behovet av att rådgöra med de lokala och regionala myndigheterna eftersom dessa genomför en stor del av EU-politiken, vilket ofta kräver omfattande administrativa och ekonomiska åtaganden. För att politikutvecklingen och lagstiftningen skall vara framgångsrik krävs det att de aktörer som berörs mest medverkar.

VII)   Bekämpning av diskriminering och social utestängning av vissa etniska minoriteter

1.28

Kommittén stöder kommissionens beslut att lyfta fram romernas situation som ett särskilt problem, och välkomnar också inrättandet av en rådgivande högnivågrupp för minoriteters integration i samhället och på arbetsmarknaden.

2.   Regionkommitténs rekommendationer

Genomförandet av befintlig lagstiftning

2.1

Regionkommittén påminner generalsekreteraren om att man begärt att han skall undersöka huruvida generalsekretariatets personalpolitik och personalprofil efterlever den nya lagstiftningen och inom sex månader lämna en rapport till både presidiet och ECOS-utskottet.

2.2

ReK uppmanar de nationella delegationerna att förvissa sig om att förslagen till utnämningar inför den mandatperiod som inleds 2006 är välbalanserade vad gäller könsfördelning och etniskt ursprung, och anmodar rådet att ta detta i beaktande i samband med utnämningarna.

Främjande och utnyttjande av goda lösningar

2.3

Vi vill på nytt framhålla att ReK bör beställa och publicera en handbok med goda exempel på åtgärder mot diskriminering som de lokala myndigheterna kan tillämpa i sin roll som arbetsgivare, och anser att handboken också bör behandla rollen som tillhandahållare och producent av varor och tjänster och som förgrundsgestalt i sammanhållningspolitiken och kampen mot diskriminering. Handboken bör dessutom innehålla exempel från varje medlemsstat på initiativ som täcker alla de sex grunder för diskriminering som anges i artikel 13 i EG-fördraget. I de fall de lokala och regionala myndigheterna samarbetar med andra partner för att tillhandahålla dessa tjänster är goda exempel på arbete i partnerskap särskilt välkomna. Dokumentet bör publiceras i samband med att Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007 inleds. ReK kommer att vinnlägga sig om att undvika överlappningar med kommissionsinitiativ i detta sammanhang.

2.4

Med avseende på EU-stödet anmodar kommittén kommissionen att försöka finna kreativa sätt för små icke-statliga organisationer att få tillgång till smärre bidrag, med vederbörlig hänsyn till förvaltnings- och rapporteringsmekanismerna.

2.5

Effektivare datainsamling, övervakning och analys spelar en viktig roll vid utformningen av en resultatrik politik för främjandet av likabehandling och bekämpning av diskriminering. ReK framhåller att de lokala och regionala myndigheterna måste få delta i diskussionerna med kommissionen om att utveckla jämförbara kvantitativa uppgifter i syfte att fastställa och betona omfattningen på existerande ojämlikheter. Dataövervakningen bör täcka så många aspekter av potentiell diskriminering som möjligt, inte enbart könsrelaterad eller etnisk diskriminering. Det är också viktigt att mäta följderna av olika typer av åtgärder för att avgöra om det behövs några ändringar.

Ytterligare åtgärder som skall komplettera den nuvarande rättsliga ramen

2.6

Regionkommittén upprepar sin begäran i yttrandet om grönboken om att lagstiftningen om varor och tjänster bör utvidgas till att omfatta alla de områden som anges i artikel 13.

2.7

Kommissionens genomförbarhetsstudie, i vilken man behandlar eventuella nya åtgärder som kan komplettera den nuvarande rättsliga ramen, bör grunda sig på material som ReK har samlat in i samband med utformningen av handboken med goda exempel på åtgärder mot diskriminering.

De berörda parternas medverkan

2.8

ReK anser att kommissionen uttryckligen bör nämna de lokala och regionala myndigheterna i hänvisningarna till de viktigaste aktörerna, och att detta bör ske konsekvent och genomgående i såväl meddelandet om en ramstrategi som i dokumentet om inrättande av Europeiska året för lika möjligheter för alla.

2.9

Kommittén betonar att den lokala och regionala nivån samt Regionkommittén till fullo bör delta i de uppföljningsåtgärder som lyfts fram i ramstrategin.

2.10

Regionkommittén önskar i synnerhet delta i det årliga toppmöte på hög nivå om jämlikhet som beskrivs i utkastet till ramstrategi.

2.11

En lokal och regional dimension bör inkluderas i den högnivågrupp som kommissionen planerar att inrätta och som skall vara rådgivande i frågor som rör missgynnade etniska gruppers integration i samhället och på arbetsmarknaden.

Medvetandehöjande åtgärder, inklusive Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007)

2.12

Kommittén uppmanar Storbritanniens ordförandeskap att se till att detta ärende får en snabb behandling i rådet, så att en rättslig grund för temaåret kan säkerställas i god tid.

2.13

ReK stöder följande särskilda mål:

i)

Rättigheter – Öka medvetenheten om rätten till jämlikhet och icke-diskriminering. Eftersom de lokala och regionala myndigheterna är de valda organ som står medborgarna närmast anser kommittén att de på ett avgörande sätt kan bidra till detta mål, i synnerhet till spridningen av information till de regioner i EU som ligger utanför storstadsområdena. Kommittén välkomnar det arbete som utförts av den buss som kommissionen använder för att sprida information om EU-medborgarnas rättigheter i fråga om lika möjligheter, och föreslår att bussen även skall besöka andra orter än huvudstäderna. De lokala och regionala myndigheterna samt ReK bör aktivt medverka till besöken på lokal nivå.

ii)

Representation – Stimulera debatten med alla minoriteter om olika sätt att öka samhällsdeltagandet, med särskild tyngdpunkt på att öka de romska och muslimska befolkningsgruppernas medverkan.

iii)

Erkännande – Välkomna och ge utrymme för mångfalden.

iv)

Respekt och tolerans – Främja ett mer sammanhållet samhälle och arbeta för att få bort stereotyper och fördomar. Ett viktigt redskap för att uppnå detta skulle kunna vara kulturevenemang som omfattar bland annat musik, drama och idrott. Kommissionen skulle kunna bidra till finansieringen och samarbeta med nationella, regionala och lokala organ samt det civila samhället för att säkerställa att det ordnas evenemang i alla deltagarländer och att dessa kulminerar i en stor europeisk festival som sammanför Europeiska året för lika möjligheter (2007) och Europeiska året för interkulturell dialog (2008). Festivalen skulle kunna hållas i ett av de länder som innehar ordförandeskapet år 2008 (Slovenien och Frankrike).

2.14

Kommittén stöder kommissionens förslag om att deltagarländerna skall utse ett nationellt samordningsorgan med företrädare för regeringen, arbetsmarknadens parter, målgrupperna och andra samhällsgrupper, och anser att de lokala och regionala myndigheterna bör vara företrädda i alla samordningsorgan.

2.15

ReK uppmanar de lokala och regionala myndigheterna att använda logotypen för Europeiska året i samband med verksamhet på området lika möjligheter under år 2007.

2.16

Regionkommittén föreslår att kommittén, i likhet med tidigare europeiska temaår, anordnar en konferens i början av år 2007 för att markera inledningen på året.

Bryssel den 16 november 2005

Regionkommitténs

ordförande

Peter STRAUB


(1)  EGT C 226, 8.8.2000, s. 1.

(2)  EUT C 121, 30.4.2004, s. 25.

(3)  EUT C 71, 22.3.2005, s. 62.