16.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 115/65


Mnenje Odbora regij o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o nediskriminaciji in enakih možnostih za vse — okvirna strategija, predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu enakih možnosti za vse (2007) — Pravični družbi naproti

(2006/C 115/14)

ODBOR REGIJ JE —

ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o nediskriminaciji in enakih možnostih za vseokvirna strategija KOM(2005) 224 končno in predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu enakih možnosti za vse (2007)Pravični družbi naproti KOM(2005) 225 končno — 2005/0107 (COD);

ob upoštevanju sklepa Evropske komisije z dne 1. junija 2005, da se v skladu s prvim odstavkom člena 265 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti o tej zadevi posvetuje z Odborom regij;

ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta o varstvu manjšin in protidiskriminacijski politiki v razširjeni Evropi in prihodnjega mnenja OR, ki bo odgovor na to resolucijo;

ob upoštevanju sklepa predsednika Odbora regij z dne 25. julija 2005, da zadolži komisijo za ekonomsko in socialno politiko za pripravo mnenja na to temo;

ob upoštevanju mnenja o enakem obravnavanju (OR 513/99 končno) (1),

ob upoštevanju Direktive 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost in Direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu;

ob upoštevanju mnenja o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (OR 19/2004 končno) (2)

ob upoštevanju zelene knjige o enakosti in nediskriminaciji v razširjeni EU KOM(2004) 379 končno (OR 241/2004 končno) (3);

ob upoštevanju mnenja OR CdR 226/2005 rev. 1, ki ga je komisija za ekonomsko in socialno politiko sprejela 23. septembra 2005 (poročevalec: g. Peter MOORE, član mestnega sveta Sheffielda (UK/ALDE)),

ker:

1)

je eden izmed temeljnih ciljev Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije (člen 13) boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

2)

Listina o temeljnih pravicah Evropske unije, ki je bila sprejeta decembra 2000 v Nici in vključena v Pogodbo o Ustavi za Evropo (člen II-81), prepoveduje „vsakršno diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, etičnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti“;

3)

so države članice Direktivo 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost in Direktivo 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu morale prenesti v nacionalno zakonodajo do konca leta 2003;

4)

ima socialna agenda za obdobje 2005-2010, ki dopolnjuje in podpira lizbonsko strategijo, ključno vlogo pri spodbujanju socialne razsežnosti gospodarske rasti in za prednostno nalogo spodbujanje enakih možnosti za vse,

na 62. plenarnem zasedanju 16. in 17. novembra 2005 (seja z dne 16. novembra) soglasno sprejel naslednje mnenje.

1.   Stališča Odbora regij

Odbor regij

(I)   Izidi posvetovanj na podlagi zelene knjige

1.1

pozdravlja poskus Komisije, da upošteva razlage in pripombe več kot 1500 organizacij, ki so se odzvale na posvetovanja na podlagi zelene knjige o enakosti in nediskriminaciji v razširjeni Evropski uniji, ki jo je Komisija sprejela maja 2004;

1.2

ugotavlja, da so v posvetovalnem procesu poleg Odbora regij sodelovale številne lokalne in regionalne oblasti in njihova združenja;

1.3

poudarja, da zanimanje za zeleno knjigo na lokalni in regionalni ravni odraža dejstvo, da imajo lokalne in regionalne oblasti pri pripravi strategij v okviru nediskriminacije in enakih možnosti za vse pomembno vlogo. To je v veliki meri odraz njihove pomembne vloge, ki jo imajo kot delodajalci, in odgovornosti, ki jo imajo kot ponudniki ter dobavitelji blaga in storitev;

1.4

se zahvaljuje Komisiji, da je upoštevala nekatere predloge, ki jih je Odbor izrazil v mnenju o zeleni knjigi, predvsem tiste v okviru njegovih prizadevanj za boljše izvajanje nediskriminacijske zakonodaje, učinkovitejše obveščanje in ozaveščanje, vključevanje interesnih skupin in potrebo po izboljšanju nadzornih mehanizmov in mehanizmov poročanja;

II)   Zagotavljanje učinkovite pravne zaščite pred diskriminacijo

1.5

pozdravlja predlog za pripravo obsežnega letnega poročila o izvajanju nacionalnih ukrepov za prenos določb direktiv 2000/43/ES in 2000/78/ES;

1.6

pozdravlja objavo poročil Komisije Svetu in Parlamentu o stanju prenosa direktiv 2000/43/ES in 2000/78/ES, predvideno za začetek leta 2006;

1.7.

vendar pa poudarja nezadovoljivo stanje izvajanja protidiskriminacijske politike v državah članicah.

III)   Ocena potrebe po nadaljnjih ukrepih za dopolnitev sedanjega zakonodajnega okvira

1.8

opozarja Komisijo na obžalovanja vredno dejstvo, da se je med posameznimi skupinami, ki jih obravnava člen 13, na področju njihove zaščite vzpostavila hierarhija in da je glede na starost, spol, etnično pripadnost, invalidnost, vero, prepričanje in spolno usmerjenost potreben obširnejši evropski politični okvir;

1.9

opozarja, da je pri zaposlenosti žensk resda mogoče zaznati napredek, vendar so ženske kljub visoki izobrazbi in za opravljanje enaki nalog še zmeraj slabše plačane kot moški. Razen tega imajo delodajalci še naprej negativen odnos do razlik med spoloma, ko govorimo o nosečnosti in materinstvu;

1.10

poudarja poseben položaj migrantk v poklicnem in družinskem življenju ter medčloveških odnosih in se zavzema za pripravo študije na to temo v letu 2008;

1.11

z zanimanjem sprejema predlog Komisije za izvajanje študije o izvedljivosti novih pobud za dopolnitev sedanjega zakonodajnega okvira;

IV)   Integracija nediskriminacije in enakih možnosti za vse

1.12

soglaša, da se globoko zakoreninjenih vzorcev neenakega obravnavanja, ki so mu izpostavljene določene skupine, ne da odpraviti zgolj z zakonodajo, in da je treba razvijati orodja za spodbujanje integracije načela nediskriminacije. To naj bi prav tako olajšalo osredotočanje na primere večkratne diskriminacije;

1.13

ponavlja svoj predlog, da morajo za integracijo načela enakosti obstajati mehanizmi, ki zagotavljajo, da se pri oblikovanju, upravljanju in oceni vseh ukrepov in političnih področij upoštevajo vprašanja in načela enakosti;

1.14

opaža, da Pogodba o Ustavi krepi instrumente Evropske unije za boj proti diskriminaciji s poostritvijo prepovedi diskriminacije iz člena II-81, uvedbo horizontalne protidiskriminacijske klavzule v členu III-118 in krepitvijo vloge Evropskega parlamenta pri sprejemanju protidiskriminacijske zakonodaje (člen III-125). Ne glede na izid ratifikacije Pogodbe o Ustavi člen 13 Pogodbe ES že zagotavlja pravno podlago za razvoj integracijskega pristopa do vseh razlogov za diskriminacijo;

V)   Spodbujanje in učenje iz inovacij in dobre prakse

1.15

meni, da je izobrazba pomembno sredstvo za odpravo diskriminacije in da imajo lokalne in regionalne oblasti na tem področju odločilno vlogo;

1.16

pozdravlja namen Komisije, da spodbuja izmenjavo izkušenj in dobrih praks med različnimi interesnimi skupinami, in meni, da bi pri teh dejavnostih morali ključno vlogo imeti lokalni in regionalni organi;

1.17

pozdravlja, da je v predlogih za postavko za strukturne sklade za leto 2006 večji poudarek na enakosti med spoloma, vendar pa se prav tako zaveda pomena horizontalnega pristopa k boju proti diskriminaciji;

1.18

je trdno prepričan, da finančni programi za spodbujanje izmenjave dobrih praks in učenja od drugih ne smejo biti zasnovani pretirano birokratsko glede upravnih zahtev, saj bi to utegnilo predstavljati oviro pri črpanju razpoložljivih sredstev;

1.19

priznava dragocena prizadevanja Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije (EUMC) ter namen, da center nadomesti nova agencija za temeljne pravice, ter močno spodbuja, da se za njeno ustanovitev namenijo ustrezna sredstva, ki so potrebna, da bo lahko agencija v celoti opravljala svojo vlogo v boju proti diskriminaciji;

VI)   Ozaveščanje in sodelovanje z interesnimi skupinami

1.20

meni, da so pobude za ozaveščanje odločilnega pomena za boljše obveščanje javnosti o njenih pravicah na evropski ravni in meni, da je pomembno, da se te pobude nanašajo na otroke in mladino;

1.21

opaža, da je predvsem na podeželskih območjih in območjih, kjer živijo predstavniki etničnih manjšin, bistvenega pomena sodelovanje z manjšino in drugimi družbenimi skupinami;

1.22

podpira pobudo, da se leto 2007 razglasi za evropsko leto enakih možnosti za vse, in meni, da je leto 2007 za to še posebej primerno, saj bo takrat minilo deset let od evropskega leta boja proti rasizmu in sprejetja Amsterdamske pogodbe, ki je bila podlaga za novo zakonodajo na področju enakosti;

1.23

poudarja, da je posvečanje prevelike pozornosti široko zasnovanim aktivnostim z velikim učinkom, povezano s tveganjem, da se pri tem pozabi na lokalne in občinske prireditve;

1.24

se strinja s temami, ki so bile izbrane za evropsko leto, namreč: pravice, priznavanje, zastopanost in spoštovanje;

1.25

meni, da bi morale biti te teme neposredno povezane z letom 2008, ki naj bi ga razglasili za evropsko leto medkulturnega dialoga, vse dejavnosti v letu 2007 pa bi morale biti medsebojno usklajene;

1.26

poudarja, da bo za uspeh evropskega leta vloga medijev odločilnega pomena. Primerno pozornost bi morali nameniti vlogi lokalnih medijev. Stiki med lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter lokalnimi mediji bodo v tem letu prispevali k ozaveščanju;

1.27

poudarja potrebo po posvetovanjih z lokalnimi in regionalnimi vladnimi sektorji, saj se na tej ravni uresničujejo številni ukrepi Unije, ki pogosto zahtevajo pomembna upravna in finančna sredstva. Razvoj ustrezne politike in primerno oblikovanje zakonodaje zahtevata sodelovanje ključnih interesnih skupin;

VII)   Odpravljanje diskriminacije in socialne izključenosti etničnih manjšin

1.28

podpira Komisijo, ko ta poudarja zaskrbljujoč položaj Romov in pomen ustanovitve svetovalne skupine na visoki ravni za vključevanje zapostavljenih manjšin v družbo in na trg dela;

2.   Priporočila Odbora regij

Izvajanje obstojajoče zakonodaje

2.1

opozarja generalnega sekretarja OR na njegovo zahtevo, da se v okviru upoštevanja nove zakonodaje oceni kadrovska politika in profil zaposlenih v generalnem sekretariatu in se v naslednjih šestih mesecih o tem poroča predsedstvu in komisiji ECOS;

2.2

poziva nacionalne delegacije OR, da zagotovijo, da so predložene kandidature za leto 2006 uravnotežene glede spolne in etnične pripadnosti in da Svet to pri imenovanju članov tudi upošteva;

Spodbujanje dobre prakse ter učenje iz nje

2.3

ponovno poziva, da se pripravi in objavi vodič o protidiskriminacijski dobri praksi, namenjen lokalnim oblastem v vlogi delodajalcev, in poleg tega želi, da se vanj vključi tudi našo vlogo dobaviteljev in ponudnikov blaga in storitev ter vodilnih dejavnikov na področju kohezije in nediskriminacije, pri tem pa zbere pobude držav članic glede okviru vseh šestih razlogov za diskriminacijo, ki jih navaja člen 13. Primeri dobre prakse partnerskega delovanja bodo dobrodošli predvsem tam, kjer lokalne in regionalne oblasti pri nudenju teh storitev sodelujejo z drugimi partnerji. Objava vodiča naj sovpada s predstavitvijo leta 2007, evropskega leta enakih možnosti za vse. OR bo poskrbel, da pri tem ne bo prišlo do podvajanja pobud Komisije;

2.4

v okviru finančnih sredstev EU zahteva, naj Komisija poišče kreativen način za dostop manjših nevladnih organizacij do denarne pomoči manjšega obsega in pri tem upošteva upravne mehanizme in mehanizme poročanja;

2.5

za obveščanje o razvoju učinkovitih politik, ki spodbujajo enakost in odpravljajo diskriminacijo, je treba izboljšati zbiranje podatkov, nadziranje in analiziranje. OR poudarja, da je treba v razprave s Komisijo o pripravi primerljivih kvantitativnih podatkov, ki ugotavljajo in prikazujejo obseg neenakega obravnavanja, vključiti lokalne in regionalne vlade. Nadzor podatkov mora zajemati čim več vidikov potencialne diskriminacije in ne zgolj diskriminacije zaradi spolne ali etnične pripadnosti. Prav tako je pomembno, da se ocenjuje vpliv različnih vrst teh aktivnosti in se določi, ali so pri tem potrebne spremembe;

Nadaljnji ukrepi za dopolnitev sedanjega zakonodajnega okvira

2.6

ponavlja svojo zahtevo, ki jo je že navedel v mnenju o zeleni knjigi, da se zakonodaja o blagu in storitvah razširi na vsa področja, zajeta v členu 13;

2.7

predlaga, naj Komisija pri pripravi študije o izvedljivosti, ki obravnava možne dodatne ukrepe za dopolnitev sedanjega pravnega okvira, upošteva podatke, ki jih je OR zbral pri pripravi vodiča o protidiskriminacijski dobri praksi;

Vključevanje interesnih skupin

2.8

zahteva, da Komisija v sporočilu o okvirni strategiji in dokumentu o evropskem letu enakih možnosti za vse pri sklicevanju na ključne interesne skupine dosledno in izrecno imenuje lokalne in regionalne oblasti;

2.9

poudarja, da bi morali biti lokalna in regionalna raven ter Odbor regij popolnoma vključeni v dejavnosti, omenjene v okvirni strategiji;

2.10

si predvsem želi sodelovati na letnem srečanju na vrhu na temo enakosti, ki je predlagan v osnutku okvirne strategije;

2.11

meni, da naj svetovalna skupina na visoki ravni za vključevanje manjšin v družbo in na trg dela, ki jo načrtuje Komisija, vključuje tudi lokalno in regionalno razsežnost;

Dejavnosti ozaveščanja, vključno z letom 2007, evropskim letom enakih možnosti za vse

2.12

poziva britansko predsedstvo, da zagotovi, da bo Svet pospešil obravnavo tega dosjeja, tako da bo pravočasno zagotvljena ustrezna pravna podlaga;

2.13

podpira posebne cilje:

i)

pravice — ozaveščanje javnosti glede pravice do enakosti in nediskriminacije. Odbor meni, da imajo lokalne in regionalne oblasti, ki so kot izvoljena telesa najbližje državljanom, osrednjo vlogo predvsem pri širjenju teh informacij po evropskih regijah in na območjih zunaj glavnih mestnih predelov. Pozdravlja obiske avtobusa, ki ga je Komisija uporabila za širjenje informacij o pravicah evropskih državljanov glede enakih možnosti, in daje pobudo, da avtobus obišče tudi kraje zunaj prestolnic držav članic. Pri spodbujanju obiskov lokalnih območij je treba uporabiti proaktiven pristop, ki vključuje lokalne in regionalne oblasti in OR;

ii)

zastopanost — spodbujanje razprave o načinih za povečanje udeležbe vseh manjšin v družbi, s posebnim poudarkom na sodelovanju romskih in muslimanskih skupnosti;

iii)

priznavanje — praznovanje in sprejemanje različnosti;

iv)

spoštovanje in strpnost — uveljavljanje tesneje povezane družbe ter prizadevanje za odpravo stereotipov in predsodkov. Glavno orodje za uresničitev tega cilja bi lahko bile kulturne prireditve, vključno z glasbo, gledališčem in športom. Komisija bi pri tem imela vlogo sponzorja in bi sodelovala z nacionalnimi, lokalnimi in regionalnimi telesi ter civilno družbo ter tako v sodelujočih državah zagotovila tovrstne prireditve. Višek prireditev bi bil osrednji evropski festival, ki bi združeval leto 2007, evropsko leto enakih možnosti za vse, z letom 2008, evropskim letom medkulturnega dialoga. Festival bi potekal v eni od držav, ki bosta predsedovali EU v letu 2008 (Slovenija/Francija);

2.14

pozdravlja mnenje Komisije, naj sodelujoče države imenujejo nacionalne koordinacijske odbore, ki jih bodo sestavljali predstavniki vlad, socialnih partnerjev, ciljnih skupnosti in drugih delov civilne družbe, vendar pa zahteva, da so v vsakem koordinacijskem odboru tudi predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti;

2.15

spodbuja regionalne in lokalne oblasti, da pri obveščanju o dejavnosti enakih možnosti, ki se bodo izvajale leta 2007, uporabljajo logo evropskega leta;

2.16

predlaga, da OR v začetku leta 2007 priredi konferenco ob začetku evropskega leta, kot je to že storil v okviru prejšnjih evropskih let.

V Bruslju, 16. novembra 2005

Predsednik

Odbora regij

Peter STRAUB


(1)  UL C 226 z dne 8.8.2000, str. 1

(2)  UL C 121 z dne 30.4.2004, str. 25

(3)  UL C 71 z dne 22.3.2005, str. 62