16.5.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 115/65


Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille — puitestrategia” ja ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös: Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007 — Tavoitteena oikeudenmukainen yhteiskunta”

(2006/C 115/14)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle aiheesta ”Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille — puitestrategia”, KOM(2005) 224 lopullinen, ja ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aiheesta ”Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007 — Tavoitteena oikeudenmukainen yhteiskunta”, KOM(2005) 225 lopullinen — 2005/0107 (COD),

ottaa huomioon Euroopan komission 1. kesäkuuta 2005 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman vähemmistöjen suojelusta ja syrjinnän vastaisista politiikoista laajentuneessa Euroopan unionissa sekä valmisteilla olevan, päätöslauselmaa käsittelevän AK:n lausunnon,

ottaa huomioon puheenjohtajansa 25. heinäkuuta 2005 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu ”talous- ja sosiaalipolitiikka” -valiokunnan tehtäväksi,

ottaa huomioon lausuntonsa yhtäläisestä kohtelusta (CdR 513/99 fin) (1),

ottaa huomioon direktiivit 2000/43/EY ja 2000/78/EY rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta ja yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevien yleisten puitteiden luomisesta,

ottaa huomioon lausuntonsa naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (CdR 19/2004 fin) (2),

ottaa huomioon lausuntonsa tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä laajentuneessa Euroopan unionissa koskevasta vihreästä kirjasta, KOM(2004) 379 lopullinen (CdR 241/2004 fin) (3),

ottaa huomioon”talous- ja sosiaalipolitiikka” -valiokunnan 23. syyskuuta 2005 hyväksymän lausuntoluonnoksen (CdR 226/2005 rev.1), jonka esittelijä oli Sheffieldin kaupunkipiirivaltuutettu Peter Moore (UK/ALDE),

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Euroopan unionin perustamissopimuksen 13 artiklan mukaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään taikka sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjuminen on yksi unionin perustavoitteista.

2)

Nizzassa joulukuussa 2000 hyväksytyn ja Euroopan perustuslakisopimukseen sisällytetyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan määräyksissä (II-81 artikla) on otettu käyttöön laaja syrjintäkielto: ”Kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan”.

3)

Rotujen välistä tasa-arvoa koskeva direktiivi (2000/43/EY) ja työllisyyspuitedirektiivi (2000/78/EY) oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa vuoden 2003 loppuun mennessä.

4)

Lissabonin strategiaa täydentävän, vuosiksi 2005–2010 laadittavan sosiaalipoliittisen toimintaohjelman keskeisenä tehtävänä on edistää talouskasvun sosiaalista ulottuvuutta. Yksi sen painopistealoista on kaikkien yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistäminen.

hyväksyi 16.—17. marraskuuta 2005 pitämässään 62. täysistunnossa (16. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.

1.   Alueiden komitean näkemykset

I)   Vihreään kirjaan liittyvän kuulemismenettelyn tulokset

Alueiden komitea

1.1

pitää tervetulleena, että komissio pyrkii ottamaan huomioon palautteen, jota saatiin komission toukokuussa 2004 hyväksymän tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä laajentuneessa Euroopan unionissa koskevan vihreän kirjan pohjalta järjestetyssä kuulemismenettelyssä yli 1500 organisaatiolta.

1.2

panee merkille, että alueiden komitean lisäksi huomattava määrä paikallis- ja alueviranomaisia ja niiden järjestöjä osallistui kuulemismenettelyyn.

1.3

korostaa, että paikallis- ja aluetason osoittama kiinnostus vihreää kirjaa kohtaan heijastaa paikallis- ja alueviranomaisten merkittävää osuutta syrjimättömyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevien strategioiden toteuttamisessa. Tämä johtuu suureksi osaksi niiden roolista huomattavina työnantajina sekä hyödykkeiden ja palveluiden tuottajina ja hankkijoina.

1.4

kiittää komissiota siitä, että se otti laajalti huomioon vihreää kirjaa koskevassa komitean lausunnossa esiin tuodut huolenaiheet. Niitä olivat erityisesti syrjimättömyyttä koskevien lakien täytäntöönpanon kehittäminen, tiedottaminen ja tietoisuuden lisääminen, sidosryhmien osallistuminen sekä seuranta- ja raportointimekanismien parantaminen.

II)   Tehokkaan oikeussuojan varmistaminen syrjintää vastaan

Alueiden komitea

1.5

kannattaa ehdotusta laatia kattava vuosikertomus jäsenvaltioissa toteutettavista täytäntöönpanotoimista, joilla saatetaan direktiivien 2000/43/EY ja 2000/78/EY säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä.

1.6

pitää tervetulleena, että vuoden 2006 alussa komissio toimittaa neuvostolle ja parlamentille raportit, joissa analysoidaan direktiivien 2000/43/EY ja 2000/78/EY saattamista osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

1.7

korostaa kuitenkin, ettei syrjinnänvastaisten toimien täytäntöönpanotilanne jäsenvaltioissa ole tyydyttävä.

III)   Nykyistä lainsäädäntöä täydentävien lisätoimien tarpeen arvioiminen

Alueiden komitea

1.8

muistuttaa komissiota siitä, että komitea pitää erittäin valitettavana perustamissopimuksen 13 artiklassa mainittujen ryhmien asettamista suojelun suhteen tärkeysjärjestykseen ja että ikää, sukupuolta, etnistä alkuperää, vammaisuutta, uskontoa tai vakaumusta ja sukupuolista suuntautumista koskevat entistä kattavammat EU:n poliittiset puitteet on saatava valmiiksi.

1.9

tuo esiin, että vaikka naisten työllisyys on parantunut, naiset ovat korkeasti koulutettuja ja naisilla ja miehillä on sama työ ja asema, naisten palkat ovat edelleen miesten palkkoja pienempiä. Lisäksi työnantajat suhtautuvat edelleen kielteisesti sukupuolieroihin raskauden ja äitiyden vuoksi.

1.10

muistuttaa maahanmuuttajanaisia koskevista erityiskysymyksistä niin ammatti- ja työelämässä kuin vuorovaikutus- ja perhesuhteissa ja kehottaa laatimaan aiheesta erillisen tutkimuksen vuotta 2008 silmällä pitäen.

1.11

pitää kiinnostavana komission ehdotusta nykyistä lainsäädäntöä täydentäviä, uusia aloitteita koskevan toteutettavuustutkimuksen tekemisestä.

IV)   Syrjimättömyysperiaatteen ja kaikkia koskevien yhdenvertaisten mahdollisuuksien valtavirtaistaminen

Alueiden komitea

1.12

on samaa mieltä siitä, että yksistään lainsäädännöllä on vaikea poistaa joidenkin ryhmien kokemaa syvälle juurtunutta eriarvoisuutta ja että valtavirtaistamiseen käytettäviä välineitä pitäisi kehittää syrjimättömyysperiaatteen valtavirtaistamiseen. Tämä auttaisi myös moninkertaiseen syrjintään puuttumista.

1.13

toistaa ehdotuksensa, jonka mukaan tasa-arvon valtavirtaistamista ajatellen laaditaan menettelytavat sen varmistamiseksi, että tasa-arvokysymykset ja -periaatteet otetaan asianmukaisesti huomioon kaikkien politiikkojen muotoilussa, hallinnoinnissa ja arvioinnissa.

1.14

toteaa, että perustuslakisopimuksessa vahvistetaan entisestään Euroopan unionin keinoja vastustaa syrjintää laajentamalla syrjintäkieltoa II-81 artiklassa, ottamalla käyttöön horisontaalinen syrjintäkieltolauseke III-118 artiklassa sekä vahvistamalla Euroopan parlamentin roolia syrjinnänvastaisen lainsäädännön laadinnassa (III-125 artikla). Riippumatta siitä, ratifioidaanko perustuslakisopimus vai ei, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artikla tarjoaa jo oikeusperustan kaikkien syrjintämuotojen vastaisen lähestymistavan valtavirtaistamiselle.

V)   Innovaatioiden ja hyvien toimintatapojen edistäminen ja niistä oppiminen

Alueiden komitea

1.15

katsoo, että koulutus on keskeinen väline syrjintään puuttumiseksi ja että paikallis- ja alueviranomaisten rooli tällä alalla on merkittävä.

1.16

kannattaa komission aikomusta edistää kokemusten keruuta ja hyvien toimintatapojen vaihtoa monien eri sidosryhmien kesken ja katsoo, että paikallis- ja alueviranomaisten tulisi olla avaintoimijoita tällä alalla.

1.17

pitää tervetulleena sukupuolten tasa-arvon painottamista ehdotuksissa vuoden 2006 jälkeisiksi rakennerahasto-ohjelmiksi, mutta tunnustaa myös syrjinnänvastaisen horisontaalisen lähestymistavan merkityksen.

1.18

on vahvasti sitä mieltä, että hyvien toimintatapojen vaihtoa ja muilta oppimista edistävät rahoitusohjelmat eivät saa olla hallinnollisilta vaatimuksiltaan liian raskaita, koska se saattaa vaikeuttaa saatavilla olevan rahoituksen hakemista.

1.19

arvostaa Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen tekemää tärkeää työtä ja aikomusta korvata se uudella perusoikeuksien virastolla. Komitea kehottaa painokkaasti tarjoamaan uudelle virastolle riittävät resurssit, jotta se voi toimia täysipainoisesti syrjinnän torjumiseksi.

VI)   Tietoisuuden lisääminen ja yhteistyö sidosryhmien kanssa

Alueiden komitea

1.20

katsoo, että tietoisuutta lisäävät aloitteet ovat ratkaisevan tärkeitä unionin tason oikeuksia koskevan tietämyksen parantamiseksi kansalaisten parissa. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti lapsiin ja nuoriin.

1.21

toteaa, että vähemmistöryhmistä huolehtiminen on ratkaisevan tärkeää erityisesti maaseutualueilla ja alueilla, joilla etniseen vähemmistöön kuuluvan väestön osuus on pieni.

1.22

kannattaa vuoden 2007 nimeämistä Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien eurooppalaiseksi teemavuodeksi ja pitää sitä erityisen ajankohtaisena, koska silloin on kulunut kymmenen vuotta rasismin vastaisesta eurooppalaisesta teemavuodesta ja Amsterdamin sopimuksesta, joka oli merkittävä siihen sisältyvän uuden tasa-arvolainsäädännön vuoksi.

1.23

huomauttaa, että jos laajamittaiselle ja vaikutuksiltaan huomattavalle toiminnalle annetaan liikaa painoa, vaarana saattaa olla huomion kiinnittyminen suuriin tapahtumiin paikallis- ja yhteisötapahtumien kustannuksella.

1.24

kannattaa teemavuoden aiheita, joiksi on valittu oikeudet, tunnustaminen, edustus ja kunnioitus.

1.25

katsoo, että yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuodella tulee olla suora yhteys ehdotettuun kulttuurienvälisen vuoropuhelun eurooppalaiseen teemavuoteen (2008) ja että vuonna 2007 toteutettavien toimien tulee tukea toisiaan.

1.26

korostaa, että joukkotiedotusvälineillä on eurooppalaisen teemavuoden onnistumiselle ratkaiseva merkitys. Paikallisten tiedotusvälineiden rooliin on kiinnitettävä asianmukaista huomiota. Niiden sekä paikallis- ja alueviranomaisten väliset yhteydet helpottavat tapahtuman tunnetuksi tekemistä vuoden aikana.

1.27

painottaa, että paikallis- ja aluehallintoa on kuultava, koska monet unionin politiikoista toteutetaan kyseisillä tasoilla ja toteuttaminen vaatii usein huomattavia hallinnollisia ja taloudellisia sitoumuksia. Asianmukaisen politiikan ja lainsäädännön kehittäminen edellyttää keskeisten sidosryhmien panosta.

VII)   Muita heikoimmassa asemassa olevien etnisten vähemmistöjen kokeman syrjinnän ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen

Alueiden komitea

1.28

tukee komission näkemystä, että romanien tilannetta on paikallaan korostaa erityisenä huolenaiheena ja kannattaa korkean tason neuvoa-antavan ryhmän perustamista pohtimaan muita heikoimmassa asemassa olevien etnisten vähemmistöjen integroimista yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.

2.   Alueiden komitean suositukset

Nykyisen lainsäädännön täytäntöönpano

Alueiden komitea

2.1

muistuttaa AK:n pääsihteeriä, että komitea pyysi arvioimaan pääsihteeristön henkilöstöpolitiikkaa ja -profiilia uuden lainsäädännön kannalta ja esittämään kuuden kuukauden kuluessa työvaliokunnalle ja ”talous- ja sosiaalipolitiikka” -valiokunnalle asiasta selonteon.

2.2

kehottaa AK:n maakohtaisia valtuuskuntia varmistamaan, että esitettäessä jäsenehdokkaita vuonna 2006 alkavaksi toimikaudeksi esityksissä noudatetaan tasa-arvoa hakijoiden sukupuolen ja etnisen alkuperän suhteen ja että myös neuvosto ottaa tämän huomioon nimityksiä tehdessään.

Hyvien toimintatapojen edistäminen ja niistä oppiminen

Alueiden komitea

2.3

toistaa kehotuksensa, jonka mukaan AK:n tulisi tilata ja julkaista syrjinnänvastaisia parhaita toimintatapoja sisältävä ja paikallisviranomaisten käyttöön tarkoitettu käsikirja. Paikallisviranomaiset toimivat paitsi työnantajina, myös hyödykkeiden ja palveluiden tuottajina ja hankkijoina sekä yhteisön yhteenkuuluvuuden ja syrjimättömyyden suunnannäyttäjinä, ja käsikirjan onkin tarkoitus sisältää esimerkkejä kunkin jäsenvaltion aloitteista, jotka kattavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklassa eritellyt kuusi syrjintäperustetta. Esimerkit parhaista toimintatavoista kumppanuustoimien yhteydessä ovat erityisen tervetulleita silloin kun paikallis- ja alueviranomaiset työskentelevät yhteistyössä muiden kumppanien kanssa palveluita tarjotakseen. Asiakirjan julkaiseminen tulisi ajoittaa yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden (2007) avauksen yhteyteen. AK huolehtii kuitenkin siitä, ettei se tee asiassa komission johtamien aloitteiden kanssa päällekkäistä työtä.

2.4

kehottaa yhteisön rahoitusta silmälläpitäen, että komissio pohtisi luovia tapoja, jotka mahdollistavat pienimuotoisen rahoituksen jakamisen pienille kansalaisjärjestöille ja ottavat hallinto- ja raportointimekanismit asianmukaisesti huomioon.

2.5

Tietojen keruun, seurannan ja analysoinnin kehittäminen on tärkeää, jotta voidaan edistää tehokkaita politiikkoja tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän torjumiseksi. AK korostaa, että paikallis- ja aluehallinto tulee ottaa mukaan keskusteluun komission kanssa, kun pyritään kehittämään vertailukelpoisia määrällisiä tietoja epätasa-arvon tunnistamiseksi ja esiin tuomiseksi. Seurannan tulee kattaa mahdollisimman laajasti eri syrjintämuodot, eikä ainoastaan sukupuoleen tai etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. On myös tärkeää arvioida erilaisten toimenpiteiden vaikutusta ja muutostarvetta.

Nykyistä lainsäädäntöä täydentävien lisätoimien tarpeen arvioiminen

Alueiden komitea

2.6

toistaa vihreää kirjaa koskeneessa lausunnossaan esittämänsä kehotuksen, jonka mukaan tavaroita ja palveluita koskevan lainsäädännön tulisi kattaa kaikki 13 artiklassa mainitut alat.

2.7

nykyisen lainsäädännön täydentämistä koskevan komission toteutettavuustutkimuksen tulisi perustua syrjinnänvastaisia parhaita toimintatapoja sisältävää käsikirjaa laadittaessa AK:n kokoamaan materiaaliin.

Sidosryhmien osallistuminen

Alueiden komitea

2.8

katsoo, että viitataanpa avainsidosryhmiin puitestrategiaa koskevassa tiedonannossa tai yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden perustamista koskevassa asiakirjassa komission tulee erityisesti ja johdonmukaisesti mainita alue- ja paikallisviranomaiset.

2.9

korostaa, että alue- ja paikallistason sekä alueiden komitean pitäisi osallistua täysipainoisesti puitestrategiassa esiin tuotuihin seurantatoimiin.

2.10

toivoo erityisesti voivansa osallistua puitestrategialuonnoksessa esitettyyn korkean tason tasa-arvohuippukokoukseen.

2.11

komission suunnittelemaan korkean tason neuvoa-antavaan ryhmään, joka käsittelee vähemmistöjen integroitumista yhteiskuntaan ja työmarkkinoille, tulee sisällyttää paikallis- ja aluetason edustajia.

Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007 ja muut tietoisuutta lisäävät toimet

Alueiden komitea

2.12

kehottaa puheenjohtajavaltiona toimivaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa huolehtimaan asian nopeasta käsittelystä neuvostossa, jotta teemavuoden oikeusperusta voidaan varmistaa hyvissä ajoin.

2.13

kannattaa seuraavia erityistavoitteita:

i)

oikeudet — lisätään kansalaisten tietoisuutta oikeudesta tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen. Koska alue- ja paikallisviranomaiset ovat vaaleilla valituista elimistä lähimpänä kansalaisia, komitea uskoo, että niillä on ratkaisevan tärkeä rooli oikeuksista tiedottamisessa erityisesti suurimpien kaupunkialueiden ulkopuolella sijaitsevilla unionin alueilla. Komitea kannattaa työtä, jota komission käyttämällä bussilla tehdään unionin kansalaisten oikeuksista ja yhtäläisistä mahdollisuuksista tiedottamiseksi, ja kehottaa, että bussia käytetään jatkossa myös jäsenvaltioiden pääkaupunkien ulkopuolella. Paikallis- ja alueviranomaisten sekä AK:n tulisi edistää aktiivisesti komission bussin vierailuja eri paikkakunnille.

ii)

edustus — herätetään keskustelua tavoista lisätä kaikkien vähemmistöjen yhteiskuntaan osallistumista ja painotetaan erityisesti romani- ja muslimiyhteisöjen osallistumista.

iii)

tunnustaminen — tuodaan monimuotoisuutta esiin myönteisessä valossa ja pyritään mukautumaan siihen.

iv)

kunnioitus ja suvaitsevaisuus — edistetään yhteenkuuluvuutta yhteiskunnassa ja poistetaan stereotypioita ja ennakkoluuloja. Merkittävän välineen tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarjoavat kulttuuritapahtumat kuten musiikki, teatteri ja urheilu. Komissio voisi tukea tällaisia tapahtumia ja työskennellä kansallisten, paikallis- ja alueviranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa varmistaakseen, että tapahtumia järjestetään tasapuolisesti niihin osallistuvissa maissa. Tapahtumat huipentuisivat eurooppalaiseen festivaaliin, joka yhdistäisi yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008. Tapahtuma on määrä järjestää jommassa kummassa vuonna 2008 unionin puheenjohtajana toimivista maista (Slovenia tai Ranska).

2.14

kannattaa komission näkemystä, jonka mukaan osallistuvien maiden tulisi nimetä kansallinen koordinointielin, johon kuuluisi hallituksen, työmarkkinaosapuolten, tiettyjen yhteisöjen sekä kansalaisyhteiskunnan muiden segmenttien edustajia. Komitea kehottaa, että jokaiseen koordinointielimeen tulee kuulua myös paikallis- ja alueviranomaisten edustajia.

2.15

kannustaa alue- ja paikallisyhteisöjä käyttämään teemavuoden tunnusta tiedotettaessa vuonna 2007 toteutettavasta yhdenvertaisia mahdollisuuksia edistävästä toiminnasta.

2.16

ehdottaa, että AK järjestäisi vuoden 2007 alkuvaiheessa aikaisempien eurooppalaisten teemavuosien tapaan konferenssin teemavuoden käynnistämiseksi.

Bryssel 16. marraskuuta 2005.

Alueiden komitean

puheenjohtaja

Peter STRAUB


(1)  EUVL C 226, 8.8.2000, s. 1.

(2)  EUVL C 121, 30.4.2004, s. 25.

(3)  EUVL C 71, 22.3.2005, s. 62.