12.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 275/7


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EACEA/34/10

MEDIA 2007 – Propagácia/Prístup na trh

2010/C 275/08

1.   Ciele a opis

Toto oznámenie o výzve na predkladanie návrhov sa zakladá na rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007).

Ciele uvedeného rozhodnutia Rady zahŕňajú:

uľahčiť a podporovať propagáciu a šírenie európskych audiovizuálnych a kinematografických diel na obchodných podujatiach, profesijných trhoch a audiovizuálnych festivaloch v Európe a na celom svete, ak takéto podujatia môžu zohrávať dôležitú úlohu v propagácii európskych diel a vytváraní sietí odborníkov,

podporovať vytváranie sietí európskych operátorov podporou spoločných akcií na európskych a svetových trhoch cestou národných verejných alebo súkromných organizácií na zabezpečenie propagácie.

2.   Oprávnení uchádzači

Súčasné oznámenie je adresované európskym organizáciám alebo spoločnostiam, ktoré sú zaregistrované alebo vlastnené občanmi členských štátov Európskej únie a krajín Európskej ekonomickej dohody, ktoré sa zúčastňujú na programe MEDIA 2007 (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko), Švajčiarsko a Chorvátsko.

3.   Oprávnené činnosti

Táto výzva na predkladanie návrhov je zameraná na podporu akcií a činností, ktoré sa uskutočňujú v rámci i mimo rámca krajín zúčastňujúcich sa na programe MEDIA.

Účelom je podporovať akcie, ktorých cieľom je:

zlepšiť šírenie európskych audiovizuálnych diel tým, že sa pre európsky audiovizuálny sektor zabezpečí prístup na profesionálne európske a medzinárodné trhy,

podporovať spoločné akcie medzi národnými organizáciami na propagáciu filmov a audiovizuálnych programov,

podporovať vytváranie hospodárskeho partnerstva medzi krajinami a odborníkmi v rámci programu MEDIA i mimo neho a uľahčiť lepšie vzájomné poznanie a porozumenie.

Maximálna dĺžka trvania projektov je 12 mesiacov.

Činnosti sa môžu začať najskôr 1. júna 2011 a musia sa skončiť najneskôr do 31. decembra 2012.

4.   Kritériá pridelenia grantu

Z celkového počtu 100 bodov sa žiadostiam/oprávneným projektom pridelia body na základe týchto kritérií:

Európsky rozmer akcie

30 bodov

Vplyv na propagáciu a šírenie európskych audiovizuálnych diel

30 bodov

Kvalita a pomer náklady/účinnosť predloženého akčného plánu

25 bodov

Novátorská stránka akcie

5 bodov

Podpora audiovizuálnych diel vyrobených v európskych krajinách s nízkou výrobnou kapacitou v audiovizuálnej oblasti

10 bodov

5.   Rozpočet

Odhadovaný celkový rozpočet vyčlenený na finančnú spoluúčasť na projektoch predstavuje 2 500 000 EUR. (Za predpokladu, že bude prijatý rozpočet na rok 2011).

Finančná pomoc Komisie nemôže prekročiť 50 % celkových nákladov na akciu.

Agentúra si vyhradzuje možnosť neudeliť všetky prostriedky, ktoré sú k dispozícii.

6.   Uzávierka

Konečný termín na predloženie návrhov:

8. decembra 2010 pre činnosti, ktoré sa začnú najskôr 1. júna 2011 a skončia sa najneskôr 31. decembra 2011

1. júna 2011 pre činnosti plánované na rok 2012 a činnosti, ktoré sa začnú medzi 1. januárom 2012 a 31. májom 2012

Žiadosti musia byť zaslané Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) na túto adresu:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Unit Programme MEDIA — P8

Call for Proposals — EACEA/34/10 — Promotion/Access to Markets

M. Constantin DASKALAKIS

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Uznané budú len žiadosti podané na príslušnom formulári, riadne vyplnené, datované a podpísané osobou oprávnenou na prijímanie právnych záväzkov v mene žiadajúcej organizácie.

Žiadosti poslané faxom alebo elektronickou poštou budú odmietnuté.

7.   Ďalšie informácie

Pokyny k výzve na predkladanie návrhov spolu s prihláškou nájdete na webovej stránk: http://ec.europa.eu/media

Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky uvedené v usmerneniach a musia byť predložené na príslušných formulároch. Príslušné všeobecné podmienky sú uverejnené na webových stránkach: http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php