12.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 275/7


CERERE DE PROPUNERI – EACEA/34/10

MEDIA 2007 – Promovare/Acces pe piață

2010/C 275/08

1.   Obiective și descriere

Prezenta cerere de propuneri este publicată în baza Deciziei nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007).

Printre obiectivele deciziei Consiliului menționate anterior se numără:

facilitarea și încurajarea promovării și circulației operelor audiovizuale și cinematografice europene în cadrul manifestărilor comerciale, al târgurilor profesionale și al festivalurilor audiovizuale în Europa și în lume, în măsura în care aceste evenimente pot juca un rol important în promovarea operelor europene și în crearea unei rețele de profesioniști;

încurajarea creării unei rețele de operatori europeni, prin susținerea acțiunilor comune întreprinse pe piața europeană și internațională de către organisme naționale de promovare, publice sau private.

2.   Candidați eligibili

Prezentul apel se adresează organismelor europene stabilite în una dintre țările următoare și deținute în majoritate de către cetățeni provenind din una dintre țările următoare: țările membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European participând în programul MEDIA 2007 (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) Elveția și Croația.

3.   Acțiuni eligibile

Prezenta cerere de propuneri vizează susținerea acțiunilor și activităților care se desfășoară pe teritoriul și în afara teritoriului statelor membre ale programului MEDIA.

Obiectivele sunt susținerea acțiunilor care vizează următoarele:

îmbunătățirea circulației lucrărilor audiovizuale europene, asigurând accesul sectorului audiovizual european la piețele profesionale audiovizuale la nivel european și internațional;

încurajarea acțiunilor comune între organizațiile naționale de promovare a filmului și a programelor audiovizuale;

încurajarea construirii unui parteneriat economic între țări și profesioniști din cadrul și din afara programului MEDIA și facilitarea unei mai bune cunoașteri și înțelegeri reciproce.

Durata maximă a proiectelor este de 12 luni.

Activitățile trebuie demarate după 1 iunie 2011 și trebuie încheiate înainte de 31 decembrie 2012.

4.   Criterii de atribuire

Candidaturile/proiectele eligibile vor fi evaluate pe baza unui total de 100 de puncte în funcție de următoarele criterii:

Dimensiunea europeană a acțiunii

30 de puncte

Impactul asupra promovării și circulației operelor audiovizuale europene

30 de puncte

Calitatea și raportul cost/eficiență al planului de acțiune prezentat

25 de puncte

Aspectele inovatoare ale acțiunii

5 puncte

Promovarea operelor audiovizuale din țări europene cu capacitate scăzută de producție audiovizuală

10 puncte

5.   Buget

Bugetul estimativ total alocat cofinanțării proiectelor se ridică la 2 500 000 EUR (sub rezerva adoptării bugetului pe 2011).

Ajutorul financiar din partea Comisiei nu poate depăși 50 % din costurile totale ale acțiunii.

Agenția își rezervă posibilitatea de a nu aloca toate fondurile disponibile.

6.   Termenul de depunere

Date-limită pentru prezentarea propunerilor:

8 decembrie 2010 pentru activitățile care demarează începând cu 1 iunie 2011 și se încheie la 31 decembrie 2011, cel târziu;

1 iunie 2011 pentru activitățile anuale din 2012 și activitățile care demarează în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2012 și 31 mai 2012.

Cererile trebuie trimise Agenției Executive (EACEA), la următoarea adresă:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Unit Programme MEDIA — P8

Call for Proposals — EACEA/34/10 — Promotion/Access to Markets

M. Constantin DASKALAKIS

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Vor fi acceptate numai cererile prezentate pe formularul adecvat, corect completate, datate și semnate de persoana autorizată să angajeze în mod legal organismul solicitant.

Cererile trimise prin fax sau e-mail vor fi respinse.

7.   Informații complete

Consultați instrucțiunile privind apelul pentru propuneri și obțineți formularele de candidatură accesând http://ec.europa.eu/media

Cererile trebuie să respecte toate prevederile ghidului și să fie depuse pe baza formularelor prevăzute în acest scop. Condițiile generale aplicabile sunt cele publicate pe site-ul: http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php