28.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 238/5


Infordran av vetenskapliga uppgifter avseende lagenligt använda tillväxthormoner för nötkreatur (EFSA-Q-2005-048)

Sista dag för inlämnande: 4 november 2005

(2005/C 238/04)

1.   Bakgrund

Direktiv 96/22/EG (1), ändrat genom direktiv 2003/74/EG (2) begränsar användningen av hormoner för livsmedelsproducerande djur. Begränsningarna är grundade på riskbedömningar som genomfördes av den vetenskapliga kommittén för veterinära åtgärder till skydd för människors hälsa, och ligger till grund för de råd som gavs till Europeiska kommissionen (GD Hälsa och konsumentskydd) 1999, 2000 och 2002.

Europeiska kommissionen bad nyligen EFSA att genomföra en granskning av vetenskapliga uppgifter om potentiella risker för människors hälsa från hormonrester i kött och köttprodukter från nötkreatur (EFSA-Q-2005-048) som blivit tillgängliga sedan den vetenskapliga kommitténs senaste yttrande 2002.

Inom EFSA gavs denna uppgift till den vetenskapliga panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan.

2.   Infordran av vetenskapliga uppgifter

EFSA uppmanar samtliga berörda parter (3) att lämna in alla vetenskapliga underlag (från och med 2002 och framåt) om ämnen med hormonell aktivitet som får användas lagenligt i tredjeländer i tillväxtsyfte för nötkött med östrogen, androgen eller gestagen verkan sedan den senaste granskningen av Assessment of Potential Risks to Human Health from Hormone Residues in Bovine Meat and Meat Products, utförd av den vetenskapliga kommittén 2002 (4) i enlighet med de kriterier som anges under punkt 3.

3.   Allmänna villkor för att lämna uppgifter

För att underlätta en effektiv hantering av inkommande dokument uppmanas berörda parter att skicka dokument till följande e-postadress: bovine-hormone.data@efsa.eu.int (5)

Godtagandet av vetenskapliga bidrag kommer att grunda sig på de allmänna EFSA-kriterierna för godtagande av vetenskapliga dokument och uppgifter som skall användas för riskbedömning i enlighet med vad som anges nedan. Om dessa allmänna kvalitetskriterier inte är uppfyllda innebär det att det inlämnade bidraget underkänns.

1.

Namnet och adressuppgifter för den part som lämnar in det vetenskapliga bidraget krävs.

2.

Vetenskapliga bidrag skall klassificeras av den berörda parten som i) fackgranskade uppgifter eller ii) ej fackgranskade uppgifter.

EFSA föredrar att fackgranskade uppgifter/publikationer lämnas in (inte endast referensen) då dessa anses som de mest relevanta och tillförlitliga dokumenten. Ej fackgranskade uppgifter (exempelvis industrirapporter i enlighet med punkt 5 kommer endast att tas i beaktande om de grundar sig på vetenskapliga underlag och om de uppfyller lämpliga kvalitetsnormer.

3.

En förteckning över bifogade dokument och deras referenser skall finnas med i brevet.

4.   Upphovsrätt

En viktig princip är att innehavaren av upphovsrätten för de vetenskapliga bidragen ger EFSA rätten att reproducera, distribuera eller förmedla dessa vetenskapliga bidrag. Vägran att ge EFSA en sådan befogenhet skall anses som oacceptabel såvida det inte i undantagsfall anses välmotiverat. I samtliga fall kommer EFSA att ange källan.

Om det vetenskapliga bidraget innehåller dokument för vilka upphovsrätten inte innehas av den inlämnande parten skall bidraget åtföljas av ett godkännande från innehavaren av upphovsrätten som tillåter att dokumenten reproduceras, distribueras och förmedlas.

5.   Konfidentialitet

Dokumenten skall normalt inte innehålla konfidentiell information. Om konfidentiella uppgifter ingår skall detta vederbörligen motiveras och de kommer att behandlas av EFSA från fall till fall. Den som lämnar in bidraget skall ta vederbörlig hänsyn till de berörda parternas rättigheter.

6.   Språkregler

Med tanke på den korta tidsfristen, behovet av att harmonisera dokumenten och det stora antal dokument som eventuellt kommer in blir behandlingen mycket lättare om dokumenten lämnas in på engelska.


(1)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 3-9

(2)  EUT L 262, 14.10.2003, s. 17-21

(3)  Exempelvis industriorganisationer, akademiska organisationer, konsumentorganisationer, statliga institutioner liksom EU-medlemsstater och Europaparlamentet.

(4)  http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scv/out50_en.pdf

(5)  Om det är nödvändigt att skicka dokument per post skall följande adress användas:

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet - EFSA

CONTAM – Hormones

Rue de Genève 10

B-1140 Bryssel