21.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 377/24


2. juulil 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-65/13)

2013/C 377/56

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Mansullo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata hageja nõue, et komisjon maksaks talle 10 000 eurot kahju eest, mis hagejal väidetavalt tekkis niisuguse kirja saamisega, milles teda teavitati muu hulgas sellest, et komisjon tasaarvestas hageja kulude hüvitamise nõuded, mille tasumiseks komisjoni oli kohtulikult kohustatud, hageja poolt komisjonile tasumisele kuuluva summaga.

Hageja nõuded

tühistada 20. juuni 2012. aasta teatises sisalduv mis tahes sõnastuses otsus, millega jäeti rahuldamata 20. juuni 2012. aasta nõue saada hüvitist;

tühistada 27. augusti 2012. aasta teatis, mille hageja sai kätte 9. oktoobril 2012 ja mille kolmest leheküljest esimese lehekülje paremal ülanurgas on märge „Ref.Ares(2012)1003126 — 27 août 2012”;

vajadusel tühistada mis tahes sõnastuses otsus, millega jäeti rahuldamata 24. oktoobri 2012. aasta kaebus;

vajadusel tühistada 11. veebruari 2013. aasta itaaliakeelne teatis märkega HR.D.2/MB/ac 170184, mis koosneb kahest ühepoolsest masinkirjas lehest ja mille hageja sai 22. märtsil 2013;

kohustada komisjoni maksma hagejale 10 000 eurot, millele lisandub viivitusintress määraga 10 % aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega, alates 21. juunist 2012 kuni eespool viidatud summa tasumiseni;l

mõista kohtukulud välja komisjonilt.