7.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 200/22


Kanne 7.5.2012 — ZZ v. parlamentti

(Asia F-52/12)

2012/C 200/45

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja A. Salerno)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä sen päätöksen kumoaminen, jossa kantajan pääasialliseksi asuinpaikaksi vahvistetaan Luxemburg, ja toisaalta sen päätöksen kumoaminen, johon sisältyy kantajan eläkeoikeuksien muuttamista koskeva ilmoitus ja jolla poistettiin 1.1.2010 alkaen Ranskaa varten sovellettu korjauskerroin.

Vaatimukset

ensisijaisesti

on kumottava päätös, jolla kantajan pääasialliseksi asuinpaikaksi vahvistettiin Luxemburg, sekä 28.6.2011 tehty päätös, johon sisältyy kantajan eläkeoikeuksien muuttamista koskeva ilmoitus ja jolla poistettiin 1.1.2010 alkaen Ranskaa varten sovellettu korjauskerroin,

parlamentti on velvoitettava maksamaan takaisin summat, jotka perittiin perusteettoman edun palautuksena,

parlamentti on velvoitettava maksamaan maksamatta jääneet eläkkeet sekä niihin erääntyneiden erien eräpäivistä alkaen lisättävä Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioille vahvistaman korkokannan mukainen viivästyskorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä;

toissijaisesti

riidanalaiset päätökset on kumottava siltä osin kuin niiden vaikutukset alkoivat taannehtivasti 1.1.2010,

parlamentti on velvoitettava maksamaan maksamatta jääneet eläkkeet sekä niihin erääntyneiden erien eräpäivistä alkaen lisättävä Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioille vahvistaman korkokannan mukainen viivästyskorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä;

joka tapauksessa

parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.