7.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 200/22


7. mail 2012 esitatud hagi — ZZ versus parlament

(Kohtuasi F-52/12)

2012/C 200/45

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat A. Salerno)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada otsus, millega hageja peamiseks elukohaks määrati Luksemburg, teiseks nõue tühistada otsus, mis sisaldab ettepanekut muuta hageja pensioniõigusi ning käsitleb Prantsuse paranduskoefitsiendi kaotamist alates 1. jaanuarist 2010.

Hageja nõuded

Esimese võimalusena:

tühistada otsus, millega hageja peamiseks elukohaks määrati Luksemburg, ning 28. juuni 2010. aasta otsus, mis sisaldab ettepanekut muuta hageja pensioniõigusi ning käsitleb Prantsuse paranduskoefitsiendi kaotamist alates 1. jaanuarist 2010;

kohustada parlamenti tagastama summad, mis ta sai alusetult makstud summade sissenõudmise alusel;

mõista parlamendilt välja sellest tulenev pensionivõlgnevus koos vastavate viivitusintressidega, mida arvutatakse alates võlgnevuse sissenõutavaks muutumise kuupäevast Euroopa Keskpanga poolt põhilistele refinantseerimistehingutele asjaomasel ajavahemikul kehtivas määras, mida on suurendatud kahe protsendipunkti võrra;

teise võimalusena:

tühistada vaidlustatud otsused osas, milles neil on tagasiulatuv mõju 1. jaanuaril 2010.

mõista parlamendilt välja sellest tulenev pensionivõlgnevus koos vastavate viivitusintressidega, mida arvutatakse alates võlgnevuse sissenõutavaks muutumise kuupäevast Euroopa Keskpanga poolt põhilistele refinantseerimistehingutele asjaomasel ajavahemikul kehtivas määras, mida on suurendatud kahe protsendipunkti võrra;

igal juhul:

mõista kohtukulud välja parlamendilt.