12.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1190

z 11. júla 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 185/2013, pokiaľ ide o odpočty z rybolovných kvót pridelených Španielsku na rok 2019

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a najmä na jeho článok 105 ods. 4,

keďže:

(1)

Komisia v roku 2013 prijala vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 185/2013 (2), ktorým sa ustanovujú odpočty z určitých rybolovných kvót pridelených Španielsku na rok 2013 a nasledujúce roky z dôvodu prekročenia určitej kvóty pre makrelu atlantickú v roku 2009. V uvedenom nariadení sa stanovili odpočty z kvót pre makrelu atlantickú v divízii ICES 8c, podoblastiach ICES 9 a 10 a vo vodách Únie v oblasti CECAF 34.1.1, ako aj z kvóty pre sardelu európsku v podoblasti ICES 8.

(2)

Pobrežná flotila v Španielsku vo veľkej miere závisí od makrely atlantickej a ziskovosť týchto flotíl je už teraz veľmi nízka. Okrem toho je kvóta stanovená na rok 2019 o 20 % nižšia ako kvóta na rok 2018 a odpočet z kvót pre makrelu atlantickú pokračuje až do roku 2023. Povolením nižšieho odpočtu z kvót pre makrelu atlantickú len v roku 2019, sa nezvýši rybolovný tlak na danú populáciu povolený nariadením Rady (EÚ) 2019/124 (3). V snahe predísť sociálnym a ekonomickým dôsledkom pre dotknutý sektor rybolovu, ako aj súvisiaci spracovateľský priemysel by množstvo ročných odpočtov v ktoromkoľvek roku nemalo presiahnuť 33 % ročnej kvóty pre makrelu atlantickú. Ak množstvo odpočtu prekročí 33 % ročnej kvóty pre makrelu atlantickú, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 185/2013 by malo byť zmenené tak, aby sa ročný odpočet znížil a obdobie odpočtu zároveň zodpovedajúcim spôsobom predĺžilo.

(3)

Kvóta Španielska pre makrelu atlantickú v divízii ICES 8c, podoblastiach ICES 9 a 10 a vo vodách Únie v oblasti CECAF 34.1.1 na rok 2019, je stanovená na 24 597 ton, zatiaľ čo odpočty stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 185/2013 na daný rok sú vo výške 9 240 ton, čo zodpovedá 38 % kvóty pre Španielsko. Množstvá, ktoré sa majú odpočítať v roku 2019, by sa preto mali znížiť tak, aby zodpovedali 33 % kvóty a rozdiel by sa mal pripočítať k množstvám, ktoré sa majú odpočítať v roku 2023.

(4)

Španielsko požiadalo, aby sa odpočty z kvóty pre makrelu atlantickú na rok 2019 znížili z pôvodne stanovených 5 544 ton na 4 421 ton. Rozdiel predstavuje 0,1 % celkového TAC, biologický vplyv na danú populáciu je preto minimálny, avšak napriek tomu dôležitý pre maloobjemový rybolov. Odpočet z rovnakej kvóty v roku 2023 by sa zvýšil z pôvodne stanovených 269 ton na 1 392 ton. Počiatočný pomer odpočtov z kvót pre makrelu atlantickú a sardelu európsku by sa každoročne líšil, ale zachoval by sa počas celého obdobia rokov 2019 – 2023. Množstvá, ktoré sa majú odpočítať v roku 2023, by zostali pod úrovňou ročných odpočtov stanovených na roky 2016 – 2022.

(5)

Zmeny množstiev odpočítaných z kvót pre makrelu atlantickú a sardelu európsku v roku 2019 by naďalej zabezpečovali, aby v prípade týchto druhov neboli prekročené rybolovné možnosti na rok 2019. Boli by v súlade s cieľmi spoločnej rybárskej politiky.

(6)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 185/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 185/2013 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 185/2013 z 5. marca 2013, ktorým sa ustanovujú odpočty z určitých rybolovných kvót pridelených Španielsku na rok 2013 a nasledujúce roky z dôvodu prekročenia určitej kvóty pre makrelu atlantickú v roku 2009 (Ú. v. EÚ L 62, 6.3.2013, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) 2019/124 z 30. januára 2019, ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2019, s. 1).


PRÍLOHA

Populácia

Pôvodná kvóta na rok 2009

Upravená kvóta v roku 2009

Zistený výlov v roku 2009

Rozdiel kvóta – výlov (nadmerný výlov)

Odpočet na rok 2013

Odpočet na rok 2014

Odpočet na rok 2015

Odpočet na rok 2016

Odpočet na rok 2017

Odpočet na rok 2018

Odpočet na rok 2019

Odpočet na rok 2020

Odpočet na rok 2021

Odpočet na rok 2022

Odpočet na rok 2023

MAC8C

3 411

29 529

25 525

90 954

–65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

5 544

5 544

5 544

1 392

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Pri sardele európskej sa pod rokom rozumie rybárska sezóna začínajúca v danom roku.