23.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 288/36


A Törvényszék 2010. szeptember 9-i ítélete — Nadine Trautwein Rolf Trautwein kontra OHIM (Hunter)

(T-505/08. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - A Hunter közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja (jelenleg a 207/2009EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja) - A védjegybejelentésben megjelölt árujegyzék korlátozása)

2010/C 288/69

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development (Leopoldshöhe, Németország) (képviselő: C. Czychowski ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Schäffner meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsa által a Hunter szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozásának tárgyában 2008. szeptember 17-én hozott, 2009. február 5-én helyesbített határozat (R 1733/2007-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 44., 2009.2.21.