28.4.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 126/22


Willem Stolsi 28. veebruaril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 13. detsembri 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas F-51/08: Stols versus nõukogu

(Kohtuasi T-95/12 P)

2012/C 126/43

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Willem Stols (Halsteren, Madalmaad) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Teine menetluspool: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Apellatsioonkaebuse esitaja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev apellatsioonkaebus vastuvõetavaks;

tühistada Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja 13. detsembri 2011. aasta otsus kohtuasjas F-51/08 RENV;

rahuldada tema poolt esimeses kohtuastmes esitatud nõuded;

mõista mõlema kohtuastme kulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant järgmised väited.

1.

Esimene väide, et kui Avaliku Teenistuse Kohus analüüsis esimeses astmes esitatud esimest väidet, mille kohaselt on rikutud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 45 lõiget 1 ning on tehtud ilmne hindamisviga, siis Avaliku Teenistuse Kohus rikkus liidu õigust:

kohaldades personalieeskirjade artikli 45 lõikes 1 sätestamata kriteeriumi (vt vaidlustatud kohtuotsuse punktid 46 ja 47),

põhjendades kohtuotsust ebapiisavalt ning seades kahtluse alla personalieeskirjade artiklis 5 ette nähtud jaotuse kahte tegevusüksusesse (vt vaidlustatud kohtuotsuse punktid 52-54) ja

põhjendades sisuliselt ebatäpselt ning tõlgendades valesti personalieeskirjade artikli 45 lõikes 1 sätestatud kriteeriume keele kohta.

2.

Teine väide, et kui Avaliku Teenistuse Kohus analüüsis teist väidet, et on rikutud personalieeskirjade artikli 59 lõiget 1 ning diskrimineerimiskeelu põhimõtet, jõudis ta õigusvastasele järeldusele osas, milles ta lükkas teise väite kui tulemusetu tagasi, kuna esimene väide ei olnud tõendatud, kuigi ta rikkus mitmeid õigusnorme, kui ta järeldas, et esimene väide ei olnud tõendatud (vt vaidlustatud kohtotsuse punktid 59 ja 60).