4.2.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 44/63


Beschikking van het Gerecht van 12 november 2018 — Stichting Against Child Trafficking / Commissie

(Zaak T-658/17) (1)

((„Beroep tot nietigverklaring en beroep wegens nalaten - Rechtspersoon die OLAF informatie verschaft over eventueel laakbare gedragingen - Weigering van OLAF om een onderzoek te openen - Handeling waartegen geen beroep kan worden ingesteld - Niet-ontvankelijkheid - Kosten - Billijkheid - Artikel 135, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering”))

(2019/C 44/82)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Stichting Against Child Trafficking (Nijmegen, Nederland) (vertegenwoordiger: E. Agstner, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Baquero Cruz en C. Tritz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens de artikelen 263 en 265 VWEU om het besluit van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) van 3 augustus 2017 om geen administratief onderzoek te openen in zaak OC/2017/0451, nietig te verklaren en OLAF te gelasten een administratief onderzoek te openen en naargelang van zijn bevindingen de zaak aan de nationale gerechtelijke autoriteiten over te dragen met het oog op de inleiding van een strafrechtelijke procedure en/of deze zaak aan de Europese instellingen over te dragen met het oog op de inleiding van een administratieve procedure

Dictum

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Stichting Against Child Trafficking wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 402 van 27.11.2017.