Föremål för talan
Domslut

Föremål för talan

Saken

Talan om ogiltigförklaring av artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, s. 70), artikel 1 i rådets beslut 2004/306/EG av den 2 april 2004 om genomförande av artikel 2.3 i förordning nr 2580/2001 och om upphävande av beslut 2003/902/EG (EUT L 99, s. 28) och samtliga beslut som rådet har fattat med stöd av förordning nr 2580/2001 och som har samma verkan som beslut 2004/306/EG, i den utsträckning de är tillämpliga på sökanden.

Domslut

Avgörande

1) Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.