28.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 234/11


2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate prieš Paolo Speranza

(Byla C-35/09) (1)

(Netiesioginiai mokesčiai - Mokestis už įstatinio kapitalo padidinimą - Direktyvos 69/335/EEB 4 straipsnio 1 dalies c punktas - Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos apmokestinama bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo registracija - Solidarus bendrovės, kurios kapitalas didinamas, ir notaro apmokestinimas - Faktinio kapitalo įnašo nebuvimas - Įrodinėjimo būdų ribojimas)

2010/C 234/16

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Atsakovas: Paolo Speranza

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Corte suprema di cassazione — 1969 m. liepos 17 d. Tarybos direktyvos 69/335/EEB dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalui pritraukti (OL L 249, p. 25; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 11) 4 straipsnio 1 dalies c punkto išaiškinimas — Visuotinio susirinkimo sprendimas pertvarkyti uždarąją akcinę bendrovę į akcinę bendrovę — Mokestis už įstatinio kapitalo padidinimą — Nacionalinės teisės nuostata, numatanti pareigą mokėti mokestį ne tik įstatinį kapitalą nusprendusiai padidinti bendrovei, bet ir, solidariai, notarui.

Rezoliucinė dalis

1.

1969 m. liepos 17 d. Tarybos direktyvos Nr. 69/335/EEB dėl netiesioginių pritraukto kapitalo mokesčių, iš dalies pakeistos 1985 m. birželio 10 d. Tarybos direktyva Nr. 85/303/EEB, 4 straipsnio 1 dalies c punktas ir 5 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinami taip, kad jais nedraudžiama valstybei narei apibrėžti bendrovės kapitalo padidinimo registracijos kaip momento, kada atsiranda apmokestinimo kapitalo mokesčiu priežastis, jei išlieka ryšys tarp minėto mokesčio surinkimo ir faktinio turto įnašo į bendrovę, kurios kapitalas didinimas. Jei registracijos momentu dar nebuvo padarytas faktinis turto įnašas ir nebuvo aišku, kad jis bus padarytas, suinteresuota valstybė narė negali reikalauti sumokėti kapitalo mokestį, nes nėra aišku, ar minėtas įnašas tikrai bus įneštas. Veiksmingumo principas turi būti aiškinamas taip, kad jis draudžia nacionalinės teisės aktus, kurie bendrovei nusprendus padidinti kapitalą faktinio įnašo nebuvimo įrodinėjimą mokesčių teismuose sieja tik su įsigaliojusiu teismo sprendimu, kuriuo registracija pripažįstama negaliojančia arba panaikinama, nes kapitalo mokestis bet kuriuo atveju privalo būti sumokėtas ir jį susigrąžinti galima tik priėmus tokį teismo sprendimą.

2.

Direktyva 69/335, iš dalies pakeista Direktyva 85/303, turi būti aiškinama taip, kad ji nedraudžia valstybėms narėms numatyti ministerijos pareigūno, surašiusio arba patvirtinusio įstatinio kapitalo padidinimo dokumentą, solidarią atsakomybę, jei šis pareigūnas turi teisę pareikšti atgręžtinį reikalavimą įnašą gavusiai bendrovei.


(1)  OL C 82, 2009 4 4.