21.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/31


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 5. června 2012 — Chatzidoukakis v. Komise

(Věc F-84/10) (1)

(Veřejná služba - Úředníci - Plat - Rodinné přídavky - Příspěvek na vzdělání - Podmínky poskytování - Snížení příspěvku stejné povahy, obdrženého ze stejných zdrojů)

2012/C 217/65

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce:: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Lucembursko) (zástupce: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Komise (zástupce: D. Martin, zmocněnec, za přispění E. Bourtzalas a E. Antypas, advokátů)

Předmět věci

Veřejná služba — Zrušení rozhodnutí Komise o snížení příspěvku na vzdělání přiznaného žalobci z důvodu, že jeho syn pobírá finanční podporu poskytnutou členským státem ve formě stipendia a půjčky.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

E. Chatzidoukakisovi se ukládá náhrada nákladů vynaložených Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 13, 15.1.2011, s. 39.