25.2.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 48/28


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 22 december 2005 — Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement

(Zaak T-146/04) (1)

(„Regeling kosten en vergoedingen van leden van Europees Parlement - Controle op gebruik van vergoedingen - Rechtvaardiging van kosten - Invordering van schuld bij wijze van compensatie”)

(2006/C 48/53)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: K. Gorostiaga Atxalandabaso (Saint-Pierre-d'Irube, Frankrijk) (vertegenwoordiger: D. Rouget, advocaat)

Verweerder: Europees Parlement (vertegenwoordigers: H. Krück, C. Karamarcos en D. Moore, gemachtigden)

Interveniënt ter ondersteuning van de conclusies van verweerder: Koninkrijk Spanje (vertegenwoordigd door zijn gemachtigde)

Voorwerp van de zaak

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 24 februari 2004 inzake invordering van als kosten en parlementaire vergoedingen aan verzoeker betaalde bedragen

Dictum van het arrest

1)

Het besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 24 februari 2004 inzake invordering van als kosten en parlementaire vergoedingen aan verzoeker betaalde bedragen wordt nietigverklaard voorzover het door verzoeker verschuldigde bedrag wordt ingevorderd bij wijze van compensatie.

2)

Voor het overige wordt het beroep verworpen.

3)

Verzoeker, het Parlement en het Koninkrijk Spanje zullen hun eigen kosten dragen.


(1)  PB C 168 van 26.6.2004.