21.6.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 181/200


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comùité over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat publieksgerichte voorlichting over receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft

(COM(2012) 49 final — 2008/0255 (COD))

2012/C 181/36

De Raad en het Europees Parlement hebben resp. op 27 februari en 13 maart 2012 besloten om het Europees Economisch en Sociaal Comité (hierna: EESC) overeenkomstig de artikelen 114 en 168, lid 4c) van het VWEU te raadplegen over het

Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat publieksgerichte voorlichting over receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft

COM(2012) 49 final — 2008/0255 (COD).

Het EESC heeft al eerder over onderhavig voorstel een advies uitgebracht, nl. het op 10 juni 2009 goedgekeurde advies CESE 1025/2009 (1). Daarom heeft het tijdens 479e zijn zitting van 28 en 29 maart 2012 (vergadering van 28 maart) met 156 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 9 onthoudingen, besloten om over dit onderwerp geen nieuw advies op te stellen, maar naar het in voornoemd advies ingenomen standpunt te verwijzen.

Brussel, 28 maart 2012

De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Staffan NILSSON


(1)  PB C 306 van 16.12.2009, blz. 33.