21.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 181/200


Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról

(COM(2012) 49 final – 2008/0255 (COD))

2012/C 181/36

2012. február 27-én a Tanács és 2012. március 13-án az Európai Parlament úgy határozott, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke és 168. cikke (4) bekezdésének c) pontja alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a következő tárgyban:

Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról

COM(2012) 49 final – 2008/0255 (COD).

Mivel az EGSZB a 2009. június 10-én elfogadott, CESE 1025/2009 számú véleményében (1) már nyilatkozott a fenti javaslat tárgyában, a 2012. március 28–29-én tartott, 479. plenáris ülésén (a március 28-i ülésnapon) 156 szavazattal 1 ellenében, 9 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy nem dolgoz ki újabb véleményt a témában, hanem az említett dokumentumban kifejtett álláspontjára hivatkozik.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 28-án.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke

Staffan NILSSON


(1)  HL C 306., 2009.12.16., 33. o.