21.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 181/200


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår information til offentligheden om receptpligtige humanmedicinske lægemidler

COM(2012) 49 final — 2008/0255 (COD)

2012/C 181/36

Rådet og Europa-Parlamentet besluttede henholdsvis den 27. februar 2012 og den 13. marts 2012 under henvisning til artikel 114 og 168, stk. 4, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår information til offentligheden om receptpligtige humanmedicinske lægemidler

COM(2012) 49 final — 2008/0255 (COD).

Da EØSU allerede har behandlet dette forslag i sin udtalelse CESE 1025/2009 af 10. juni 2009 (1), besluttede det på sin 479. plenarforsamling den 28.-29. marts 2012, mødet den 28. marts, med 156 stemmer for, 1 imod og 9 hverken for eller imod ikke at afgive en ny udtalelse om emnet, men at henvise til den holdning, det gav udtryk for i ovennævnte dokument.

Bruxelles, den 28. marts 2012

Staffan NILSSON

Formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg


(1)  EUT C 306 af 16.12.2009, s. 33.