21.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 181/200


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis

COM(2012) 49 final – 2008/0255 (COD)

2012/C 181/36

Dne 27. února 2012 se Rada a dne 13. března 2012 Evropský parlament, v souladu s článkem 114 a čl. 168 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, rozhodly konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci

pozměněného návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis

COM(2012) 49 final – 2008/0255 (COD)

Vzhledem k tomu, že se již Výbor vyjádřil k obsahu návrhu ve svém stanovisku CESE 1025/2009 přijatém dne 10. června 2009 (1), rozhodl na 479. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 28. a 29. března 2012 (jednání dne 28. března), 156 hlasy pro, 1 hlas byl proti a 9 členů se zdrželo hlasování, nevypracovávat k tomuto tématu nové stanovisko, ale odkázat na svůj postoj, který zaujal ve výše uvedeném dokumentu.

V Bruselu dne 28. března 2012.

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Staffan NILSSON


(1)  Úř. věst. C 306, 16.12.2009, s. 33.