5.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 183/32


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5529 – Oracle/Sun Microsystems)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2009/C 183/11

1.

La data de 30 iulie 2009, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea Oracle Corporation („Oracle”, SUA) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii întreprinderi Sun Microsystems, Inc. („Sun”, SUA), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Oracle: dezvoltare, producție și distribuție de programe informatice pentru societăți, inclusiv software integrator (middleware), programe informatice pentru baze de date, precum și programe informatice și servicii conexe pentru aplicații în cadrul societăților,

în cazul întreprinderii Sun: infrastructură informatică standardizată, inclusiv sisteme informatice, programe și soluții de stocare a datelor pentru întreprinderi.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301 sau 22967244) sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5529 – Oracle/Sun Microsystems, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.