1992L0102 — SL — 09.07.2005 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA SVETA 92/102/ES

z dne 27. novembra 1992

o identifikaciji in registraciji živali

(UL L 355, 5.12.1992, p.32)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA SVETA (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003

  L 5

8

9.1.2004


spremenjena z:

►A1

Akt o pristopu Avstrije, Finske in Švedske

  C 241

21

29.8.1994
▼B

DIREKTIVA SVETA 92/102/ES

z dne 27. novembra 1992

o identifikaciji in registraciji živaliSVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta ( 2 ),

ker je v členu 3(1)(c) Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 glede veterinarskih in zootehničnih pregledov, ki se uporabljajo pri trgovanju znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi z namenom dokončnega oblikovanja notranjega trga ( 3 ), navedeno, da morajo biti živali za trgovanje znotraj Skupnosti označene v skladu z zahtevami pravil Skupnosti in registrirane na tak način, da je mogoče ugotoviti originalno ali tranzitno gospodarstvo, center ali organizacijo, in da je treba veljavnost teh sistemov identifikacije in registracije pred 1. januarjem 1993 razširiti na premike živali znotraj ozemlja vsake države članice;

ker je v členu 14 Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel, ki urejajo organiziranje veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS ( 4 ), navedeno, da mora biti potem, ko so navedeni pregledi opravljeni, razen za živali za zakol in registrirane kopitarje, izvedena identifikacija in registracija takšnih živali, kakor je določeno v členu 3(1)(c) Direktive 90/425/EGS;

ker upravljanje z nekaterimi programi pomoči Skupnosti na področju kmetijstva zahteva individualno označevanje nekaterih vrst živali; ker mora biti zato sistem identifikacije in registracije ustrezen za uporabo in nadzor takšnih ukrepov;

ker je za pravilno uporabo te direktive treba zagotoviti hitro in učinkovito izmenjavo informacij med državami članicami; ker so bile določbe Skupnosti, vzpostavljene z Uredbo Sveta (EGS) št. 1468/81 z dne 19. maja 1981 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med temi organi in Komisijo z namenom zagotavljanja pravilne uporabe prava o carinah ali kmetijskih zadevah ( 5 ) in z Direktivo Sveta 89/608/EGS z dne 21. novembra 1989 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in sodelovanju med temi organi in Komisijo z namenom zagotavljanja pravilne uporabe zakonodaje o veterinarskih in zootehničnih zadevah ( 6 );

ker morajo imetniki živali vzdrževati posodobljeno evidenco živali na svojih gospodarstvih; ker morajo osebe, ki se ukvarjajo s trgovino z živalmi, voditi evidenco o svojih poslih; ker morajo imeti pristojni organi na njihovo zahtevo dostop do te evidence;

ker je treba živali označiti zato, da je mogoče hitro in natančno slediti premikom živali; ker mora biti oblika in vsebina oznake pri govedu določena na ravni Skupnosti; ker je pri prašičih, ovcah in kozah treba pozneje sprejeti odločitev o načinu označitve, do takrat pa je treba za premike živali omejeno na nacionalni trg ohraniti nacionalne sisteme označevanja;

ker je treba predvideti možnost, da se oznake opustijo v primeru, ko živali potujejo neposredno z gospodarstva v klavnico; ker je treba te živali v vsakem primeru označiti zato, da je mogoče ugotoviti, s katerega gospodarstva izvirajo;

ker je treba predvideti možnost, da se opusti obvezno registracijo imetnikov živali, ki živali obdržijo za osebne namene; zato, da bi upoštevali nekatere posamezne primere, je treba predvideti možnost, da se opusti postopke za vodenje registrov;

ker je treba pri živalih, pri katerih je oznaka postala neberljiva ali je bila izgubljena, žival na novo označiti z oznako, ki jo je treba določiti in je povezana s prejšnjo oznako;

ker ta direktiva ne sme vplivati na posebne zahteve, ki jih vsebuje Odločba Komisije 89/153/EGS z dne 13. februarja 1989 o medsebojni povezanosti med vzorci, vzetimi zaradi preiskovanja ostankov, ter živalmi in kmetijami, od koder živali izvirajo ( 7 ), ali na kakršna koli s tem povezana pravila, vzpostavljena v skladu z Direktivo 91/496/EGS;

ker je treba predvideti postopek upravljalnega odbora za sprejem kakršnih koli pravil za izvajanje te direktive,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

Ta direktiva določa minimalne zahteve za identifikacijo in registracijo živali, ne da bi vplivala na podrobnejša pravila Skupnosti, ki so morda vzpostavljena z namenom izkoreninjenja bolezni ali nadzora.

Uporablja se brez poseganja v Odločbo 89/153/EGS in na pravila za izvajanje, določena v skladu z Direktivo 91/496/EGS, in upošteva člen 5 Uredbe Sveta (EGS) št. 3508/92 z dne 27. novembra 1992 o integriranem upravnem in nadzornem sistemu pri nekaterih programih pomoči v Skupnosti ( 8 ).

Člen 2

V tej direktivi:

▼M1

(a)  žival pomeni katero koli žival izmed vrst iz Direktive 64/432/EGS ( 9 ), razen goveda;

▼B

(b)  gospodarstvo pomeni kateri koli obrat, objekt ali, če gre za kmetijo na prostem, kateri koli kraj na ozemlju države članice, kjer živali, na katere se nanaša ta direktiva, bivajo, se redijo ali oskrbujejo;

(c)  imetnik pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna za živali, četudi začasno;

(d)  pristojni organ pomeni centralni organ države članice, pristojen za izvajanje veterinarskih pregledov, ali kakršen koli organ, na katerega je države članice prenesla pooblastila za izvajanje te direktive;

(e)  trgovina pomeni trgovino, kakor je opredeljena v členu 2 Direktive 90/425/EGS.

Člen 3

1.  Države članice zagotovijo naslednje:

(a) pristojni organ vodi posodobljeni seznam vseh gospodarstev, kjer imajo živali, ki jih zajema ta direktiva, in se nahajajo na ozemlju države članice; v tem seznamu so opredeljene vrste živali, ki se nahajajo tam, in imetniki teh živali, takšna gospodarstva pa morajo ostati na navedenem seznamu, dokler ne pretečejo tri zaporedna leta, ne da bi imeli tam živali. Ta seznam vključuje tudi oznako ali oznake, ki omogočajo identifikacijo kmetijskega gospodarstva v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2)(a) in (c) in s prvim pododstavkom odstavka (3) ter tudi s členom 8;

(b) Komisija, pristojni organ in kateri koli organ, odgovoren za nadzor nad izvajanjem Uredbe (EGS) št. 3508/92, lahko imajo dostop do vseh informacij, pridobljenih v skladu s to direktivo.

2.   ►M1  Državam članicam je lahko v skladu s postopkom iz člena 18 Direktive 90/425/EGS dovoljeno, da iz seznama v odstavku 1(a) izključijo fizične osebe, ki redijo enega prašiča za lastno rabo ali prehrano, ali da upoštevajo posebne okoliščine, pod pogojem, da se ta žival pred kakršnim koli premikom pregleda v skladu s to direktivo. ◄

Člen 4

1.  Države članice zagotovijo naslednje:

(a) kateri koli imetnik ►M1  ————— ◄ prašičev, naveden v Direktivi 64/432/EGS in vključen v seznam, predviden v členu 3(1)(a), vodi register, v katerem je navedeno število živali, ki so prisotne na gospodarstvu.

Ta register vključuje posodobljeno evidenco ►M1  premikov ◄ (število zadevnih živali pri vsakem prihodu in odhodu živali), vsaj na podlagi skupinskih premikov, pri čemer je ustrezno navedeno izvorno in namembno gospodarstvo in datum takšnih prevozov.

Identifikacijska oznaka, uporabljena v skladu s členoma 5 in 8, se navede v vseh primerih.

Za čistopasemske in hibridne prašiče, ki so vpisani v rodovniško knjigo v skladu z Direktivo 88/661/EGS ( 10 ), se lahko alternativni sistem registracije, ki temelji na individualni identifikaciji, s katero se živali identificirajo, prizna po postopku, določenem v členu 18 Direktive 90/425/EGS, če ponuja zagotovila, enakovredna registru.

▼M1 —————

▼B

2.  Vendar se v skladu s postopkom, določenim v členu 18 Direktive 90/425/EGS, oblikuje poenostavljeni postopek registracije pred 1. januarjem 1993 za bivole in pred 1. oktobrom 1994 za ovce in koze v sezonski selitvi ter za vse zgoraj opredeljene živali, ki se nahajajo na skupnem pašniku ali pa so vzrejene v geografsko izoliranih regijah.

3.  Države članice zagotovijo tudi naslednje:

(a) kateri koli imetnik pristojnemu organu na zahtevo posreduje vse podatke o izvoru, oznakah in, kjer je to ustrezno, namembnemu gospodarstvu živali, ki jih je imel, redil, prepeljal, tržil ali zaklal;

(b)  ►M1  kateri koli imetnik živali, ki so namenjene na sejmišče ali v zbirni center ali s sejmišča ali iz zbirnega centra, odgovorni osebi, ki je začasni imetnik živali, predloži dokumentacijo, ki zajema podrobnosti o zadevnih živalih. ◄

Ta odgovorna oseba lahko dokumente, prejete v skladu s prvim pododstavkom, uporabi za izvedbo obveznosti, določenih v tretjem pododstavku odstavka 1(a).

(c) registri in podatki so na zahtevo pristojnega organa na gospodarstvu na voljo za najkrajše obdobje, ki ga določi pristojni organ, vendar to obdobje ne sme biti krajše od treh let.

Člen 5

1.  Države članice zagotovijo spoštovanje naslednjih splošnih načel:

(a) živali je treba označiti, preden zapustijo gospodarstvo, kjer so se rodile;

(b) nobene oznake se ne sme odstraniti ali nadomestiti brez dovoljenja pristojnega organa.

Kadar oznaka postane neberljiva ali se izgubi, se v skladu s tem členom uporabi nova oznaka;

(c) kakršno koli novo oznako rejec zabeleži v register iz člena 4, tako da se vzpostavi zveza s prejšnjo oznako, ki jo je imela žival;

(d) ušesno znamko, predvideno v odstavku 2(a), odobrijo pristojne oblasti, in je ni mogoče nedovoljeno spreminjati ter jo je mogoče enostavno prebrati celo življenje živali. Ni je mogoče ponovno uporabiti. Znamka ne sme negativno vplivati na dobro počutje živali.

▼M1 —————

▼B

3.  Živali, ►M1  ————— ◄ je treba označiti čimprej, v vsakem primeru pa preden zapustijo gospodarstvo, z ušesno znamko ali tetoviranjem, s katerim je mogoče določiti gospodarstvo, od koder so živali prišle, in ki omogoča sklicevanje na kakršno koli spremno dokumentacijo, v kateri mora biti navedena takšna ušesna znamka ali tetoviranje, in na seznam iz člena 3(1)(a).

▼M1

Države članice lahko do odločitve, predvidene v členu 10 te direktive, in z odstopanjem od drugega pododstavka člena 3(1)(c) Direktive 90/425/EGS, uporabijo svoje nacionalne sisteme za vse premike živali na svojem ozemlju. Takšni sistemi morajo omogočati, da se identificirajo gospodarstva, od koder so živali prišle, in gospodarstva, kjer so se živali rodile. Države članice uradno obvestijo Komisijo o sistemih, ki jih nameravajo v ta namen uvesti za prašiče 1. julija 1993. V skladu s postopkom, določenim v členu 18 Direktive 90/425/EGS, se lahko od države članice zahteva, da spremeni svoj sistem, kadar ta ne izpolnjuje zgoraj navedene zahteve.

▼B

Živali, označene z začasno oznako pošiljke, morajo na celotni poti spremljati dokumenti, s katerimi je mogoče določiti njihov izvor, lastnike, kraj odhoda in namembni kraj.

▼M1 —————

▼B

Člen 6

1.  Kadar se pristojni organ namembne države članice odloči, da ne bo obdržal identifikacijske oznake, dodeljene živali na gospodarstvu, s katerega izvira, ta organ nosi vse stroške, ki nastanejo zaradi zamenjave oznake. Kadar je oznaka tako zamenjana, se vzpostavi zveza med oznako, ki jo je dodelil pristojni organ odpremne države članice, in novo oznako, ki jo je dodelil pristojni organ namembne države članice; ta zveza se vpiše v register, predviden v členu 4.

Na možnost iz prvega pododstavka se ni mogoče sklicevati pri živalih, namenjenih za zakol, ki se uvozijo v skladu s členom 8, ne da bi dobile novo oznako v skladu s členom 5.

2.  Pri trgovanju z živalmi lahko pristojni organ namembne države članice za namen člena 5 Direktive 90/425/EGS uveljavlja člen 4 Direktive 89/608/EGS, da bi pridobil podatke v zvezi z živalmi, čredami, iz katerih živali izvirajo, in kakršnimi koli prevozi teh živali.

Člen 7

Države članice zagotovijo, da ostanejo kakršni koli podatki v zvezi s premiki živali, ki jih ne spremljajo spričevala ali dokumenti, ki jih zahteva veterinarska ali zootehnična zakonodaja, na zahtevo pristojnega organa na voljo za najkrajše obdobje, ki ga določi pristojni organ.

Člen 8

Kakršna koli žival, uvožena iz tretje države, ki je uspešno opravila preglede, določene z Direktivo 91/496/EGS, in ki ostane na ozemlju Skupnosti, se v tridesetih dneh po omenjenih pregledih, v vsakem primeru pa pred premikom, označi z oznako, skladno s členom 5, razen če je namembno gospodarstvo klavnica na ozemlju pristojnega organa, odgovornega za veterinarske preglede, in če je žival dejansko zaklana v tem tridesetdnevnem obdobju.

Vzpostavi se zveza med oznako tretje države in oznako, ki jo živali dodeli namembna država članica. Ta zveza se zapiše v register, predviden v členu 4.

Člen 9

Države članice sprejmejo potrebne upravne in/ali kazenske ukrepe, s katerimi se kaznuje kakršna koli kršitev veterinarske zakonodaje Skupnosti, kadar je ugotovljeno, da oznake, označevanje ali vodenje registrov, predvidenih v členu 4, ni izvedeno v skladu z zahtevami te direktive.

Člen 10

Najpozneje 31. decembra 1996 Svet na podlagi poročila Komisije, ki so mu priloženi kakršni koli predlogi, s kvalificirano večino in glede na pridobljene izkušnje pregleda določbe te direktive, zato da bi opredelili usklajen sistem identifikacije in registracije Skupnosti, in odloči o možnosti uvedbe elektronskega načina označevanja glede na razvoj, ki ga na tem področju doseže Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO).

Člen 11

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo:

▼M1 —————

▼B

 pred 1. januarjem 1994 za zahteve glede prašičev,

▼M1 —————

▼A1

 za Finsko pred 1. januarjem 1996 v zvezi z zahtevami za govedo, prašiče, ovce in koze. Če je potrebno, sprejme Komisija v prehodnem obdobju ustrezne ukrepe, skladno s postopkom iz člena 18 Direktive Sveta 90/425/EGS.

▼B

O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3.  Določilo rokov za prenos v nacionalno zakonodajo 1. januarja 1994 in 1. januarja 1995 ne posega v ukinitev veterinarskih pregledov na mejah, predvideno z Direktivo 90/425/EGS.

Člen 12

Ta direktiva je naslovljena na države članice.( 1 ) UL C 137, 27.5.1992, str. 7.

( 2 ) Mnenje podano 19. novembra 1992 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

( 3 ) UL L 224, 18.8.1990, str. 29. (Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/496/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56)).

( 4 ) UL L 268, 24.9.1991, str. 56. (Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 91/628/EGS (UL L 340, 11.12.1991, str. 17)).

( 5 ) UL L 144, 2.6.1981, str. 1. (Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 945/87 (UL L 90, 2.4.1987, str. 3)).

( 6 ) UL L 351, 2.12.1989, str. 34.

( 7 ) UL L 59, 2.3.1989, str. 33.

( 8 ) UL L 355, 5.12.1992, str. 1.

( 9 ) UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

( 10 ) Direktiva Sveta 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehničnih standardih, ki veljajo za plemenske živali vrste prašič (UL L 382, 31.12.1988, str. 36).