1992L0102 — EL — 09.07.2005 — 002.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΟΔΗΓΊΑ 92/102/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της27ης Νοεμβρίου 1992

για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων

(ΕΕ L 355, 5.12.1992, p.32)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 21/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2003

  L 5

8

9.1.2004


Τροποποιείται από:

 A1

Πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας

  C 241

21

29.8.1994

 

(όπως προσαρμόστηκε από την απόφαση 95/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Συμβουλίου)

  L 001

1

..
▼B

ΟΔΗΓΊΑ 92/102/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Νοεμβρίου 1992

για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώωνΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2 ),

Εκτιμώντας:

ότι στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που απαιτούνται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ( 3 ), ορίζεται ότι τα ζώα που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο πρέπει να αναγνωρίζονται σύμφωνα εμ τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας και να καταγράφονται κατά τρόπο που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της εκμετάλλευσης του κέντρου ή του οργανισμού καταγωγής ή διέλευσης τους και ότι αυτά τα συστήματα αναγνώρισης και καταγραφής πρέπει να επεκταθούν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, στις στις μετακινήσεις ζώων εντός της επικράτειας κάθε κράτους μέλους·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ ( 4 ), η αναγνώριση και η καταγραφή, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 που προορίζονται για σφαγή και τα καταχωρημένα ιπποειδή, πρέπει να πραγματοποιούνται μετά τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων·

ότι, για τη διαχείριση ορισμένων κοινοτικών καθεστώτων ενίσχυσης στον τομέα της γεωργίας, απαιτείται η αναγνώριση κάθε ζώου ξεχωριστά για ορισμένα είδη ζωικού κεφαλαίου· ότι το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής πρέπει, κατά συνέπεια, να είναι κατάλληλο για την εφαρμογή και τον έλεγχο των εν λόγω μέτρων,

ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ των κρατών μελών για την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας· ότι έχουν θεσπιστεί κοινοτικές διατάξεις, αφενός μεν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1468/81 του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1981 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών ή γεωργικών ρυθμίσεων ( 5 ), αφετέρου δε με την οδηγία 89/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 1989 για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νομοθεσίας ( 6

ότι οι κάτοχοι ζώων πρέπει να τηρούν ενημερωμένα μητρώα όσον αφορά τα ζώα που βρίσκονται στην εκμετάλλευσή τους· ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο εμπόριο ζώων πρέπει να τηρούν μητρώα όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές· ότι η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει, κατ' αίτησή της, πρόσβαση σε αυτά τα μητρώα·

ότι, για να είναι δυνατόν να εντοπίζονται με ταχύτητα και ακρίβεια οι μετακινήσεις ζώων, πρέπει αυτά να είναι αναγνωρίσιμα· ότι η μορφή και το περιεχόμενο του σήματος πρέπει, όσον αφορά τα βοοειδή, να καθοριστούν σε κοινοτική βάση· ότι, όσον αφορά τους χοίρους, τα προβατοειδή και τα αιγοειδή, η φύση του σήματος θα πρέπει να αποφασισθεί αργότερα και, μέχρις ότου ληφθεί η απόφαση, θα πρέπει να διατηρηθούν τα εθνικά συστήματα αναγνώρισης για τις μετακινήσεις που προορίζονται στην εθνική αγορά·

ότι θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις όσον αφορά τα σήματα, στην περίπτωση ζώων τα οποία μετακινούνται απευθείας από ένα αγρόκτημα σε ένα σφαγείο· ότι, ωστόσο, τα ζώα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να είναι αναγνωρίσιμα ώστε να μπορεί να εντοπίζεται το αγρόκτημα καταγωγής τους·

ότι θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρέωση καταγραφής για τα άτομα που κατέχουν ζώα για δική τους χρήση και, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, από τις λεπτομέρειες τήρησης μητρώων·

ότι στην περίπτωση ζώων των οποίων το σήμα έχει καταστεί δυσανάγνωστο ή έχει απωλεσθεί, πρέπει να προβλέπεται νέο σήμα το οποίο να συνδέεται με το προηγούμενο σήμα·

οτι η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση 89/153/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 1989 όσον αφορά τον συσχετισμό μεταξύ των δειγμάτων τα οποία λαμβάνονται για εξέταση καταλοίπων αφενός και, αφετέρου, των ζώων και των εκμεταλλεύσεων από τις οποίες προέρχονται ( 7 ) ή κάθε διάταξη εφαρμογής που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ·

ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία διαχείρισης για τη θέσπιση κάθε διάταξης που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις στοιχειώδεις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων, με την επιφύλαξη λεπτομερέστερων κοινοτικών κανόνων που μπορεί να θεσπιστούν για την εξάλειψη ή τον έλεγχο των ασθενειών.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της απόφασης 89/153/ΕΟΚ και των εκτελεστικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ, και λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1992 για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων ( 8 ).

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως:

▼M1

α)  ζώο: κάθε ζώο των ειδών που αναφέρονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ ( 9 ) εκτός από τα βοοειδή·

▼B

β)  εκμετάλλευση: κάθε εγκατάσταση, κτίσμα ή, σε περίπτωση υπαίθριας κτηνοτροφίας, τόπος όπου κρατούνται, εκτρέφονται ή μεταφέρονται ζώα·

γ)  κάτοχος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι, έστω και προσωρινά, υπεύθυνο για κάποια ζώα·

δ)  αρμόδια αρχή: η κεντρική αρχή κράτους μέλους η οποία είναι αρμόδια για τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων ή κάθε αρχή στην οποία η κεντρική αρχή έχει μεταβιβάσει αυτήν την αρμοδιότητα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας·

ε)  εμπόριο: το εμπόριο όπως ορίζεται από το άρθρο 2 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

α) η αρμόδια αρχή να διαθέτει ενημερωμένο κατάλογο όλων των εκμεταλλεύσεων που κατέχουν ζώα επίπτοντα στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και βρίσκονται στο έδαφος της· στον κατάλογο πρέπει να προσδιορίζεται το είδος των κατεχόμενων ζώων και οι κάτοχοι αυτών, οι δε εκμεταλλεύσεις πρέπει να παραμένουν στον κατάλογο μέχρι να παρέλθουν τρία έτη από τη στιγμή που δεν υπήρχαν ζώα ατις εκμεταλλεύσεις αυτές. Ο κατάλογος αναφέρει επίσης το σήμα ή τα σήματα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο, καθώς και το άρθρο 8·

β) η Επιτροπή, η αρμόδια αρχή και κάθε αρχή υπεύθυνη για τον έλεγχο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

2.   ►M1  Με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αποκλείουν από τον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ενός μόνον χοίρου, προοριζόμενου για ιδία χρήση ή κατανάλωση, ή για να ληφθούν υπόψη ιδιάζουσες καταστάσεις, εφόσον το ζώο αυτό υποβάλλεται, πριν από οιαδήποτε μετακίνηση, στους ελέγχους που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. ◄

Άρθρο 4

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

α) κάθε κάτοχος ►M1  ————— ◄ χοίρων, που αναφέρονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ και περιλαμάνονται στον κατάλογο του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), να τηρεί μητρώο όπου να εμφαίνεται ο αριθμός των ζώων που υπάρχουν στην εκμετάλλευσή του.

Στο μητρώο αυτό πρέπει να καταχωρούνται διαρκώς ►M1  μετακινήσεις ◄ (αριθμός εισερχομένων και εξερχομένων ζώων για κάθε μετακίνηση) με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία αυξομείωσης του αριθμού τους και να αναφέρεται, ανάλογα με την περίπτωση, η καταγωγή ή ο προορισμός των ζώων και η ημερομηνία των αυξομειώσεων.

Το σήμα αναγνώρισης που σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 8 επιτίθεται στα ζώα πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις.

Στην περίπτωση πάντως των χοίρων καθαρής φυλής και υβριδίων εγγεγραμμένων σε γενεαλογικό βιβλίο, σύμφωνα με την οδηγία 88/661/ΕΟΚ ( 10 ), είναι δυνατόν να γίνει δεκτό, με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, ένα σύστημα καταχώρισης με βάση την ατομική αναγνώριση των ζώων, εφόσον παρέχει εχέγγυα ισοδύναμα με εκείνα που παρέχει το μητρώο.

▼M1 —————

▼B

2.  Ωστόσο, με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, ένα απλουστευμένο σύστημα τηρήσεως μητρώου, πρέπει να καθιερωθεί, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993 για τα βουβάλια και, πριν από την 1η Οκτωβρίου 1994 για τα αιγοπρόβατα που μετακινούνται μεταξύ θερινών και χειμερινών βοσκοτόπων και για όλα τα προαναφερόμενα ζώα που κρατούνται σε κοινούς βοσκοτόπους ή που εκτρέφονται σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές.

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε:

α) κάθε κάτοχος ζώων να παρέχει στην αρμόδια αρχή, όταν του το ζητά, κάθε πληροφορία σχετικά με την καταγωγή, τα αναγνωστικά στοιχεία και, ενδεχομένως, τον προορισμό των ζώων τα οποία είχε στην κυριότητα ή την κατοχή του ή τα οποία μετέφερε, εμπορεύθηκε ή έσφαξε·

β)  ►M1  κάθε κάτοχος ζώων, που προορίζονται ή προέρχονται από αγορά ή σημείο συγκέντρωσης, να παρέχει έγγραφο με τα λεπτομερή στοιχεία των εν λόγω ζώων στον έμπορο ο οποίος, στην αγορά ή στο σημείο συγκέντρωσης, κατέχει προσωρινά τα εν λόγω ζώα. ◄

Ο έμπορος αυτός μπορεί να χρησιμοποιεί τα έγγραφα που λαμβάνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) τρίτο εδάφιο·

γ) τα μητρώα και οι πληροφορίες αυτές να φυλάσσονται στην εκμετάλλευση και να είναι στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, όποτε ζητηθούν, επί ελάχιστο χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριετία, που θα καθορίσει η αρμόδια αρχή.

Άρθρο 5

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι ακόλουθες γενικές αρχές:

α) τα σήματα αναγνώρισης πρέπει να επιτίθενται στα ζώα πριν από την αναχώρησή τους από την εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκαν·

β) κανένα σήμα δεν επιτρέπεται να αφαιρείται ή να αντικαθίσταται χωρίς τη σχετική άδεια της αρμόδιας αρχής.

Όταν ένα σήμα έχει γίνει δυσανάγνωστο ή έχει απωλεσθεί, επιτίθεται στο ζώο νέο σήμα σύμφωνα με το παρόν άρθρο·

γ) ο κάτοχος πρέπει να καταχωρεί το νέο σήμα στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 4 ούτως ώστε να συνδέεται με το σήμα που είχε επιτεθεί στο ζώο προηγουμένως·

δ) το αναγνωριστικό ενώτιο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) πρέπει να είναι τυποποιημένο πρότυπο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, να μην είναι παραποιήσιμο και να είναι ευανάγνωστο καθόλη τη διάρκεια της ζωής του ζώου. Δεν πρέπει να είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθεί. Πρέπει να είναι τέτοιας φύσεως ώστε να παραμένει επί του ζώου χωρίς να του είναι επιβλαβές, από άποψη συνθηκών διαβίωσης.

▼M1 —————

▼B

3.  Τα άλλα ζώα, ►M1  ————— ◄ , πρέπει να σημαδεύονται το συντομότερο δυνατό, και οπωσδήποτε πριν φύγουν από την εκμετάλλευση, μέσω ενωτίου ή δερματοστιξίας (τατουάζ), που επιτρέπει τη σύνδεση του ζώου με την εκμετάλλευση προέλευσής του και τη δυνατότητα αναφοράς στον κατάλογο του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) καθώς και σε κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο που πρέπει να αναφέρει αυτό το ενώτιο ή την δερματοστιξία.

▼M1

Μέχρις ότου ληφθεί η απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το εθνικό τους σύστημα για όλες τις μετακινήσεις ζώων στο εσωτερικό του εδάφους τους. Το σύστημα αυτό πρέπει να επιτρέπει την αναγνώριση της εκμετάλλευσης από την οποία προέρχονται τα ζώα και την ανεύρεση της εκμετάλλευσης γεννήσεώς τους. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα συστήματα που σκοπεύουν να εφαρμόσουν για το σκοπό αυτόν από την 1η Ιουλίου 1993 για τους χοίρους. Με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, είναι δυνατόν να ζητηθεί από ένα κράτος μέλος να τροποποιήσει το σύστημα αυτό αν δεν συνάδει με την προαναφερόμενη απαίτηση.

▼B

Τα ζώα που φέρουν προσωρινό αναγνωριστικό σήμα μιας παρτίδας πρέπει να συνοδεύονται κατά την μετακίνησή τους από ένα έγγραφο που επιτρέπει τον καθορισμό της καταγωγής τους, του ιδιοκτήτη τους, του τόπου αναχώρησης και του τόπου προορισμού.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 6

1.  Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού αποφασίζεται να μη διατηρήσει το αναγνωριστικό σήμα που δόθηκε στο ζώο στηνεκμετάλλευση κταγωγής του, όλα τα έξοδα αντικατάστασης του σήματος βαρύνουν την εν λόγω αρχή. Όταν το σήμα αντικαταστάθηκε με τον τρόπο αυτό, πρέπει να ορίζεται μια αντιστοιχία ανάμεσα στα αναγνωριστικά στοιχεία που έχει δώσει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής και τα νέα αναγνωριστικά στοιχεία που δίνει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού. Η αντιστοιχία αυτή πρέπει να καταχωρείται στο μητρώο που προβλέπεται από το άρθρο 4.

Η χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν μπορεί να γίνεται στην περίπτωση των ζώων που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 8, και προορίζονται για το σφαγείο, χωρίς να φέρουν νέο σήμα σύμφωνα με το άρθρο 5.

2.  Όταν τα ζώα έχουν διατεθεί στο εμπόριο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού μπορεί, για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 5 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, να προσφύγει στις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ για να λάβει τις πληροφορίες που αφορούν τα ζώα, το ζωικό κεφάλαιο καταγωγής τους και τις τυχόν μετακινήσεις τους.

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε πληροφορία σχετική με τις μετακινήσεις ζώων, τα οποία δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό ή από έγγραφο που απαιτεί η κτηνιατρική ή ζωοτεχνική νομοθεσία, να διατηρείται για να προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή, όποτε ζητηθεί, επί χρονικο διάστημα του οποίου η ελάχιστη διάρκεια καθορίζεται από την αρχή αυτή.

Άρθρο 8

Κάθε ζώο που εισάγεται από τρίτη χώρα, το οποίο υπέστη επιτυχώς τους ελέγχους που προβλέπονται από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ και παραμένει στο έδαφος της Κοινότητας, πρέπει να αναγνωρίζεται με την βοήθεια σήματος σύμφωνου προς το άρθρο 5 εντός 30 ημερών αφότου υπέστη επιτυχώς τους εν λόγω ελέγχους και οπωσδήποτε πριν την μετακίνησή του, εκτός εάν η εκμετάλλευση προορισμού του είναι σφαγείο ευρισκόμενο στο έδαφος της αρμόδιας για τους κτηνιατρικούς ελέγχους αρχής και εάν το ζώο σφάζεται όντως εντός των 30 αυτών ημερών.

Πρέπει να καθορίζεται μια αντιστοιχία ανάμεσα στα αναγνωριστικά στοιχεία που δίνει η τρίτη χώρα και τα αναγνωριστικά στοιχεία που του δίνει το κράτος μέλος προορισμού. Η αντιστοιχία αυτή πρέπει να καταχωρείται στο μητρώο που προβλέπεται από το άρθρο 4.

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα διοικητικά ή/και ποινικά μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου να επιβάλλουν κυρώσεις για κάθε πρόσβαση της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας, ιδίως όταν διαπιστώνεται ότι η σήμανση ή η αναγνώριση των ζώων ή η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 τήρηση των μητρώων δεν έχει γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 10

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1996, το Συμβούλιο, βάσει μιας έκθεσης της Επιτροπής, που συνοδεύεται από ενδεχόμενες προτάσεις, σχετικά με τις οποίες θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία, και βάσει της αποκτηθείσας πείρας, επανεξετάζει την παρούσα οδηγία προκειμένου να καθορίσει ένα εναρμονισμένο κοινοτικό σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής και αποφασίζει σχετικά με τη δυνατότητα εισαγωγής ενός ηλεκτρονικού μηχανισμού αναγνώρισης σε συνάρτηση με την πρόοδο των εργασιών στον τομέα αυτό του διεθνούς οργανισμού τυποποίησης (ISO).

Άρθρο 11

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία:

▼M1 —————

▼B

 πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994 όσον αφορά τις απαιτήσεις τις σχετικές με τους χοίρους,

▼M1 —————

 για τη Φινλανδία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996 όσον αφορά τις απαιτήσεις που αφορούν τα βοοειδή, τους χοίρους και τα αιγοπρόβατα. Εάν είναι απαραίτητο, η Επιτροπή θεσπίζει κατά τη μεταβατική περίοδο τα ενδεδειγμένα μέτρα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ.

▼B

Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3.  Ο καθορισμός των ημερομηνιών 1η Ιανουαρίου 1994 και 1η Ιανουαρίου 1995 για τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο δεν θίγει την κατάργηση των κτηνιατρικών ελέγχων στα σύνορα που προβλέπεται από την οδηγία 90/425/ΕΟΚ.

Άρθρο 12

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.( 1 ) ΕΕ αριθ. C 137 της 27. 5. 1992, σ. 7.

( 2 ) Γνώμη που δημοσιεύθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1992 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα)

( 3 ) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/496 (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56).

( 4 ) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/628/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 340 της 11. 12. 1991, σ. 17).

( 5 ) ΕΕ αριθ. L 144 της 2. 6. 1981, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 945/87 (ΕΕ αριθ. L 90 της 2. 4. 1987, σ. 3)

( 6 ) ΕΕ αριθ. L 351 της 2. 12. 1989, σ. 34.

( 7 ) ΕΕ αριθ. L 59 της 2. 3. 1989, σ. 33.

( 8 ) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

( 9 ) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.

( 10 ) Οδηγία 88/661/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς κανόνες που εφαρμόζονται στα αναπαραγωγά χοιροειδή (ΕΕ αριθ. L 382 της 31. 12. 1988, σ. 36).