20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 327/41


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 5. novembra 2008 – Xinhui Alida Polythene/Rada

(Vec T-364/06) (1)

(2008/C 327/76)

Jazyk konania: angličtina

Predsedníčka prvej komory nariadila výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 20, 27.1.2007.