10.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 372/3


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7778 – Vattenfall/Engie/Gasag)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 372/03)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 3 november 2015 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Vattenfall GmbH, kontrollerat av Vattenfall AB (Vattenfall, Sverige), och GDF SUEZ Beteiligungs GmbH, kontrollerat av Engie SA (Engie, Frankrike) på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen förvärvar gemensam kontroll över företaget Gasag Berliner Gaswerke AG (Gasag, Tyskland) genom ledningskontrakt.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Vattenfall är främst verksamt i energiförsörjningsbranschen i Tyskland, Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket. I Tyskland sysslar Vattenfall huvudsakligen med dagbrytning av brunkol, elproduktion, elhandel, eldistribution och elförsäljning, samt i Berlin och Hamburg även med fjärrvärme.

Engie är internationellt verksam inom gas, ström och energitjänstbranscherna inom hela energivärdekedjan. I Tyskland sysslar Engie med fjärrvärme i Gera, Wuppertal och Saarbrücken.

Gasag är endast verksam i Tyskland. Verksamheten inriktas främst på gasförsäljning och gasdistribution i områdena Berlin, Brandenburg samt vissa delar av Sachsen-Anhalt och Sachsen.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan, med angivande av referens M.7778 – Vattenfall/Engie/Gasag, sändas per fax (+32 22964301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).