10.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 372/3


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG)

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 372/03)

1.

Komisii bolo 3. novembra 2015 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Vattenfall GmbH, ktorý je kontrolovaný podnikom Vattenfall AB („Vattenfall“, Švédsko), a GDF SUEZ Beteiligungs GmbH, ktorý je kontrolovaný podnikom ENGIE SA („ENGIE“, Francúzsko), získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom GASAG Berliner Gaswerke AG („GASAG“, Nemecko) prostredníctvom zmluvy o riadení.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Vattenfall: pôsobí predovšetkým v Nemecku, Holandsku, Švédsku a Veľkej Británii v oblasti zásobovania energiou. V Nemecku pôsobí Vattenfall najmä v oblasti hnedouhoľných baní, výroby, obchodovania, rozdeľovania a umiestňovania na trh elektrickej energie, ako aj v Berlíne a Hamburgu v oblasti diaľkového vykurovania,

—   ENGIE: pôsobí na celom svete v oblasti plynárenských, elektrických a energetických služieb v rámci celého energetického hodnotového reťazca. V Nemecku pôsobí ENGIE v oblasti diaľkového vykurovania v Gere, Wuppertali a Saarbrückene,

—   GASAG: pôsobí výlučne v Nemecku. Ťažiskom pôsobenia je umiestňovanie na trh a distribúcia plynu v oblasti Berlína, Brandenburska a v častiach Saska-Anhaltska a Saska.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Európskej komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).